Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Wizualizacja danych
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
HIFS-1-501-s
Wydział:
Humanistyczny
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Informatyka Społeczna
Semestr:
5
Profil:
Praktyczny (P)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
Kajdy Aleksander (aleksander.kajdy@gmail.com)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Kurs ma na celu zapoznać studentów z zasadami data journalism, tworzeniem zaawansowanych wykresów i map związanych z analizą trendów i wydarzeń. Dzięki zajęciom studenci poznają zasady tworzenia infografik.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student zna zasady data journalism, umie tworzyć zaawansowane wykresy i mapy związane z analizą trendów i wydarzeń. Zna zasady tworzenia infografik. IFS1P_W02 Projekt,
Prezentacja
M_W002 Student zna podstawowe narzędzia internetowe do przetwarzania i wizualizacji danych. IFS1P_W04 Wykonanie projektu,
Prezentacja
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student umie wykorzystać zaawansowane narzędzia do stworzenia wizualizacji danych, analizy trendów itp. Student potrafi pozyskać dane źródłowe, potrafi wykorzystać egregatory danych. IFS1P_U05, IFS1P_U06, IFS1P_U01 Projekt,
Prezentacja
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student potrafi rozstrzygać dylematy związane z wykorzystaniem narzędzi do wizualizacji danych. Rozumie konieczność nauki i poszerzania kompetencji w świecie, w którym dominują nowe technologie. IFS1P_K05, IFS1P_K04 Projekt,
Prezentacja
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student zna zasady data journalism, umie tworzyć zaawansowane wykresy i mapy związane z analizą trendów i wydarzeń. Zna zasady tworzenia infografik. - - - + - - - - - - -
M_W002 Student zna podstawowe narzędzia internetowe do przetwarzania i wizualizacji danych. - - - + - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student umie wykorzystać zaawansowane narzędzia do stworzenia wizualizacji danych, analizy trendów itp. Student potrafi pozyskać dane źródłowe, potrafi wykorzystać egregatory danych. - - - + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student potrafi rozstrzygać dylematy związane z wykorzystaniem narzędzi do wizualizacji danych. Rozumie konieczność nauki i poszerzania kompetencji w świecie, w którym dominują nowe technologie. - - - + - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 77 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 30 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 15 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 2 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Ćwiczenia projektowe (30h):
Wizualizacja danych

Zajęcia obejmowały będą zaawansowane techniki prezentacji danych pozwalających na ukazanie wyników prowadzonych badań i analiz w profesjonalny sposób. Zostaną poruszone takie kwestie jak: data journalism, tworzenie zaawansowanych wykresów, tworzenie map trendów wydarzeń, infografik.
Studenci zostaną zapoznani z narzędziami internetowymi do przetwarzania i wizualizacji jak: piktochart, easel.ly, infogr.am, visual.ly
Podczas zajęć studenci uzyskają umiejętność tworzenia map dzięki wykorzystaniu Google Fusion Tables/Chartes Bin, Carto DB, Tableau Public.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
  • Ćwiczenia projektowe: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zaliczenie w formie projektu, zarówno na pierwszym, jak i kolejnych terminach.

Zasady udziału w zajęciach:
  • Ćwiczenia projektowe:
    – Obecność obowiązkowa: Tak
    – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa zostanie wystawiona na podstawie projektu końcowego (70%) oraz prezentacji podczas zajęć (30%).

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Prowadzący zajęcia wyznacza literaturę i zagadnienia do samodzielnej analizy przez studenta. Materiał jest zaliczany w czasie i trybie wyznaczonym przez prowadzącego.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

brak

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Literatura będzie proponowana podczas zajęć

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Doświadczenie zawodowe:
Aleksander Kajdy przez 8 lat pracował w doradztwie biznesowym w Deloitte, gdzie byl menadżerem specjalizującym się w tematach takich jak lean six sigma, supply chain, ciecie kosztów w przedsiębiorstwach, usprawnienia procesów biznesowych oraz tematyka cen i optymalizacji marz. Przez ponad 1,5 roku pracował jako kierownik wydziału innowacji dla biznesu w Orange w obszarze B2B, gdzie zajmował się między innymi wdrażaniem nowych produktów, wewnętrznymi usprawnieniami oraz wdrożeniem systemu Business Intelligence. Obecnie prowadzi własną firmą doradcza zajmującą się wdrażaniem systemów business intelligence w szczególności budowaniem dashboardów zarządczych (budowanie i wizualizacja najważniejszych wskazników w firmie), platform geomarketingowych oraz wdrażaniem innowacyjnych rozwiązań opartych na nowoczesnych technologiach takich jak np. beacons, wifi tracking, video tracking.

Informacje dodatkowe:

brak