Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Modelowanie systemów
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
HIFS-1-504-s
Wydział:
Humanistyczny
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Informatyka Społeczna
Semestr:
5
Profil:
Praktyczny (P)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr inż. Kluza Krzysztof (kluza@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Seminarium porusza zagadnienia szeroko rozumianej tematyki modelowania i projektowania systemów (w szczególności architektury korporacyjnej, oprogramowania, procesów, decyzji).

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student zna podstawowe koncepcje teoretyczne i właściwą dla nich terminologię oraz potrafi w oparciu o nie wyjaśnić procesy i zjawiska zachodzące we współczesnym świecie. IFS1P_W04 Referat,
Prezentacja,
Udział w dyskusji,
Aktywność na zajęciach
M_W002 Student zna etyczne techniki pozyskiwania danych oraz odpowiadające im sposoby analizy materiału badawczego. IFS1P_W09 Prezentacja,
Udział w dyskusji,
Referat,
Aktywność na zajęciach
M_W003 Student zna koncepcje teoretyczne na temat przemian zachodzących we współczesnej świecie w wymiarach społecznym, politycznym, kulturowym i ekonomicznym pod wpływem technologii. IFS1P_W10 Referat,
Prezentacja,
Udział w dyskusji,
Aktywność na zajęciach
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student potrafi w oparciu o poznane koncepcje teoretyczne interpretować zjawiska charakterystyczne dla świata wielokulturowego w kontekście przemian społeczeństw nowoczesnych i ponowoczesnych, w aspekcie rozwoju technologicznego i globalizacji oraz innych współczesnych zjawisk i procesów. IFS1P_U02 Udział w dyskusji,
Referat,
Prezentacja,
Aktywność na zajęciach
M_U002 Student w oparciu o poznane teorie posiada umiejętność krytycznego analizowania zjawisk społecznych w z uwzględnieniem szerszego kontekstu ekonomicznego, politycznego i kulturowego, za pomocą odpowiednich metod badawczych. IFS1P_U06, IFS1P_K06 Udział w dyskusji,
Referat,
Prezentacja,
Aktywność na zajęciach
M_U003 Student za pomocą odpowiednich narzędzi potrafi przeprowadzić analizę zebranego materiału badawczego i zaprezentować go w odpowiedniej formie. IFS1P_U05 Referat,
Prezentacja
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju zawodowego w zakresie poszerzania swej wiedzy o wpływ technologii komputerowych na społeczeństwo. IFS1P_K05, IFS1P_K03 Udział w dyskusji,
Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student zna podstawowe koncepcje teoretyczne i właściwą dla nich terminologię oraz potrafi w oparciu o nie wyjaśnić procesy i zjawiska zachodzące we współczesnym świecie. - - - - - + - - - - -
M_W002 Student zna etyczne techniki pozyskiwania danych oraz odpowiadające im sposoby analizy materiału badawczego. - - - - - + - - - - -
M_W003 Student zna koncepcje teoretyczne na temat przemian zachodzących we współczesnej świecie w wymiarach społecznym, politycznym, kulturowym i ekonomicznym pod wpływem technologii. - - - - - + - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi w oparciu o poznane koncepcje teoretyczne interpretować zjawiska charakterystyczne dla świata wielokulturowego w kontekście przemian społeczeństw nowoczesnych i ponowoczesnych, w aspekcie rozwoju technologicznego i globalizacji oraz innych współczesnych zjawisk i procesów. - - - - - + - - - - -
M_U002 Student w oparciu o poznane teorie posiada umiejętność krytycznego analizowania zjawisk społecznych w z uwzględnieniem szerszego kontekstu ekonomicznego, politycznego i kulturowego, za pomocą odpowiednich metod badawczych. - - - - - + - - - - -
M_U003 Student za pomocą odpowiednich narzędzi potrafi przeprowadzić analizę zebranego materiału badawczego i zaprezentować go w odpowiedniej formie. - - - - - + - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju zawodowego w zakresie poszerzania swej wiedzy o wpływ technologii komputerowych na społeczeństwo. - - - - - + - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 56 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 21 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 5 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Zajęcia seminaryjne (30h):
Modelowanie systemów

Seminarium służy przygotowaniu prac licencjackich dotyczących szeroko rozumianej tematyki modelowania systemów (w szczególności architektury korporacyjnej, oprogramowania, procesów, decyzji). W ramach seminarium studenci i studentki przygotowują opracowania dotyczące metod modelowania, zapoznają się z różnymi aspektami związanymi z przygotowaniem modeli, przeprojektowaniem ich, wymianą wiedzy pomiędzy modelami, a także badaniami prowadzonymi w tej tematyce.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
  • Zajęcia seminaryjne: Na zajęciach seminaryjnych podstawą jest prezentacja multimedialna oraz ustna prowadzona przez studentów. Kolejnym ważnym elementem kształcenia są odpowiedzi na powstałe pytania, a także dyskusja studentów nad prezentowanymi treściami.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Na ocenę z seminarium wpływ mają następujące elementy:

  • Wstępne opracowanie dot. wybranej tematyki badawczej (w semestrze zimowym) 30%
  • Zaawansowanie prac badawczych (w semestrze letnim) 30%
  • Prezentacje dot. wybranej tematyki badawczej 20%
  • Aktywność w trakcie zajęć 20%
Zasady udziału w zajęciach:
  • Zajęcia seminaryjne:
    – Obecność obowiązkowa: Tak
    – Zasady udziału w zajęciach: Studenci prezentują na forum grupy temat wskazany przez prowadzącego oraz uczestniczą w dyskusji nad tym tematem. Ocenie podlega zarówno wartość merytoryczna prezentacji, jak i tzw. kompetencje miękkie.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Seminarium kończy się zaliczeniem na ocenę. Student musi przygotować oraz wygłosić referat na zajęciach (aby uzyskać ocenę).

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Sposób wyrównania zaległości będzie indywidualnie ustalony przez prowadzącego pod kątem konkretnych potrzeb studenta.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Konieczne jest zaliczenie Seminarium z semestru V.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Literatura będzie podana w zależności od zainteresowań uczestników seminarium.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Lista publikacji dostępna na stronach Biblioteki Głównej AGH pod adresem http://www.bpp.agh.edu.pl/autor/?idA=05226&fodR=0&fdoR=0&fagTP=0&fagIF=0&fagPM=0&afi=1&vt=c#vtype oraz http://bpp.agh.edu.pl/old/bpp-show.phtml?s=b1&R=0&W=0&poz=G&aut=5226&tp=0

Informacje dodatkowe: