Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Ochrona własności intelektualnej
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
HIFS-1-505-s
Wydział:
Humanistyczny
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Informatyka Społeczna
Semestr:
5
Profil:
Praktyczny (P)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr Pałosz Jerzy (palosz@poczta.onet.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Student powinien prawidłowo zdefiniować problem i dobrać do jego rozwiązania właściwą podstawę prawną, a także zrozumieć oznaczenia licencyjne utworu, z którego korzysta.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student zna podstawowe pojęcia i procedury prawne, w szczególności mające związek z własnością intelektualną. IFS1P_W10 Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student potrafi określić zasady ochrony własności intelektualnej IFS1P_U04 Aktywność na zajęciach
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student rozumie dylematy związane z ochroną własności intelektualnej IFS1P_K04 Aktywność na zajęciach
M_K002 Student rozumie znaczenie gospodarcze ochrony własności przemysłowej i potrafi z niej korzystać. IFS1P_U13 Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student zna podstawowe pojęcia i procedury prawne, w szczególności mające związek z własnością intelektualną. + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi określić zasady ochrony własności intelektualnej + - - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student rozumie dylematy związane z ochroną własności intelektualnej + - - - - - - - - - -
M_K002 Student rozumie znaczenie gospodarcze ochrony własności przemysłowej i potrafi z niej korzystać. + - - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 30 godz
Punkty ECTS za moduł 1 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 15 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 15 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (15h):

Program wykładów

I. Pojęcie dóbr niematerialnych, ich rodzaje i historyczna ewolucja. Dobra osobiste.
1. Domena publiczna i domena prywatna. Kierunki ewolucji – wzrost znaczenia prywatnych dóbr niematerialnych i ich ochrony.
2. Pojęcie dóbr niematerialnych i ich rodzaje. Dobra osobiste i koncepcyjne dobra niematerialne – różnice i podobieństwa. Odmiany dóbr koncepcyjnych: utwory, rozwiązania, oznaczenia. Kategorie dóbr osobistych.

II. Koncepcyjne dobra niematerialne. Przedmiot ochrony prawa autorskiego.
1. Utwory, rozwiązania, oznaczenia – podobieństwa i różnice.
2. Rodzaje utworów i rozwiązań
3. Umowny podział na własność intelektualną, chronioną przez prawo autorskie i własność przemysłową chronioną przez prawo własności przemysłowej.
4. Przedmiot ochrony prawa autorskiego
a.zakres przedmiotowy ochrony,
b.cechy kwalifikujące działo jako utwór w rozumieniu prawnoautorskim,
c.kwestia głębokości struktury utworu,
d.ochrona „mocnych tytułów”,
e.problem statusu prawnego idei, pomysłów, odkryć naukowych, formatów telewizyjnych itp.,
f.domena publiczna jako granica prawa autorskiego
g.utwory samoistne, inspirowane, zależne
h.prawa pokrewne (sąsiednie).
5. Ochrona twórczych i nietwórczych baz danych.
6. Moment powstania i okres trwania autorskich praw majątkowych.
7.Program komputerowy jako przedmiot ochrony prawnoautorskiej.

III. Podmiot prawa autorskiego
1.Pojęcie twórcy. Domniemanie autorstwa utworu i jego granice. Problem utworów anonimowych, wydanych pod pseudonimem i tzw. dzieł osieroconych. Problem tzw. ghostwriterów i „paper mill”.
2.Dzieło wspólne, zbiorowe, połączone.
3.Twórczość pracownicza. Status dziennikarza jako twórcy.
4.Producent i jego prawa.

IV. Dualistyczny model treści prawa autorskiego.
1.Autorskie prawa osobiste, ich rodzaje, treść, funkcje, zasady korzystania, ochrona i jej granice. Szczególny status niektórych praw osobistych w przypadku twórców programów komputerowych i utworów architektonicznych. Tzw. gasnący charakter niektórych praw osobistych.
2.Autorskie prawa majątkowe. Moment powstania, znaczenie tzw. wyczerpania prawa
3.Ograniczenia autorskich praw majątkowych
a.dozwolony użytek osobisty: treść prawa i jego przesłanki, problem „osób bliskich”, znaczenie przesłanki rozpowszechnienia utworu, szczególne przypadki zastosowania: problem prawa do kserowania całych dzieł, cytat i jego warunki i ograniczenia, granice z art.35
b.dozwolony użytek publiczny. Cytat jako rodzaj dozwolonego użytku.

V. Prawa autorskie w Internecie.
1.Spór wokół zakresu domeny publicznej.
2.Treść prawa. Publikacja czy tylko rozpowszechnienie? Problem kopii dzieła w pamięci RAM i granic dozwolonego kopiowania na trwałych nośnikach.
3.Granice dozwolonego użytku osobistego.
4.Odpowiedzialność z tytułu naruszenia prawa. Odpowiedzialność użytkownika końcowego, dostawcy usług, dostawcy zawartości sieci. Problem linkowania, deep linking. Piractwo w Internecie.

VI .Ochrona praw autorskich i praw pokrewnych i obrót prawny tymi prawami.
1. Ochrona autorskich praw osobistych. Kwestia winy przy naruszeniu tych praw. Prawa spadkobierców. Tzw. kult pamięci zmarłego twórcy.
2. Ochrona autorskich praw majątkowych. Dyrektywa entforcement i jej implementacja w polskim prawie. Odpowiedzialność sprawcy, pomocnika, nakłaniającego i korzystającego.

VII. Ochrona praw pokrewnych (sąsiednich).
1. Artystyczne wykonanie, ochrona praw nadawcy, producenta fono- i wideogramów. Utwór muzyczny jako przedmiot ochrony.
2. Utwór audiowizualny.

VIII. Umowy z zakresu prawa autorskiego.
1. Zasada wolności umów i jej ograniczenia. Umowa przenosząca prawa – umowa licencyjna. Zasada wymienienia pół eksploatacji, zakaz „wiecznego sponsoringu”, kwestia zrzeczenia się prawa do wynagrodzenia, obligatoryjna forma pisemna, problem praw zależnych.
2. Domniemania prawne w zakresie umów.
2. Zasady redakcji umów.
3. Umowa wydawnicza.
4. Umowa o stworzenie programu komputerowego, o przeniesienie własności programu.

IX. Prawo własności przemysłowej.
1. Ochrona patentowa, wzoru użytkowego i przemysłowego.
2. Znak towarowy
3. Oznaczenie firmowe

X. Umowy z zakresu prawa własności przemysłowej: o przeniesienie patentu, umowy licencyjne i ich rodzaje, licencje na korzystanie z programu komputerowego.
(end user licence agreement)

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
  • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem wzbogaconymi o przykłady odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Ustne kolokwium zaliczeniowe. Warunkiem dopuszczenia do zaliczenia jest obecność na zajęciach.

Zasady udziału w zajęciach:
  • Wykład:
    – Obecność obowiązkowa: Tak
    – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Średnia ważona. Ocena ze sprawdzianu pisemnego i/lub ustnego = 80% Ocena aktywności na zajęciach = 20%.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Przestudiowanie odpowiedniego rozdziału w podręczniku podstawowym.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Ze wzglęgu na skomplikowaną materię prawa autorskiego i możliwe jego zmiany obecność na wykładach jest obowiązkowa.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Literatura obowiązkowa:
M. Świerczyński, M. Wilkowski, R. Czajka i in., Krótki kurs własności intelektualnej. Materiały dla uczelni, www.prawokultury/tekst
Literatura uzupełniająca:
1. J.Barta, R.Markiewicz, Prawo autorskie, Wydawnictwo Oficyna, Warszawa 2013, rozdziały: III, IV, VII, VIII, IX, XII
2. T.Szymanek, Umowy z zakresu własności intelektualnej i przemysłowej, EWSPA 2009, rozdz.: 7.3 – 7.9, 8.2, 9 (całość)
3. T.Szymanek, Prawo własności przemysłowej. Podręcznik akademicki, EWSPA 2008, rozdz. 4.1. 4.2 do 4.2.2., 4.2.6.2, 4.3.2, 4.4.1a, 5 do 5.2.1.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Dr Jerzy Pałosz jest st. wykładowcą w WH AGH. Doktorat prawa (1983), ukończone podyplomowe studia 2 semestralne z zakresu: prawa autorskiego, wydawniczego i prasowego – 2008/2009, udział w licznych konferencjach dot. ochrony własności intelektualnej (m.in. Europejskie Forum Antyplagiatowe Warszawa 2014, Zarządzanie własnością intelektualną podstawą funkcjonowania sektora Life Science, Kraków 2014, szkolenia organizowane przez CTT AGH (ostatnie – “Prawo IT”. 17.11.2014 ). Publikacje: http://bpp.agh.edu.pl/new/autor/palosz-jerzy-05725.

Informacje dodatkowe:

Ponieważ nauka prawa ma przede wszystkim cel praktyczny, przynajmniej jedno z pytań w trakcie egzaminu będzie dotyczyło umów z zakresu umów, licencji i end user licence agreement.