Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Smart City - Smart Community - społeczne aspekty rozwiązań inteligentnego miasta
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
HIFS-1-506-s
Wydział:
Humanistyczny
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Informatyka Społeczna
Semestr:
5
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr hab. Gądecki Jacek (jgadecki@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Problematyka seminarium koncentruje się na koncepcji Smart City oraz strategii i praktyk związanych z kształtowaniem tego środowiska życia w ramach smart community. W ramach seminarium przygotowywane są prace wdrażające perspektywę socjotechnologiczną.
Odnosząc się do przestrzennego, technologicznego, kulturowego i społecznego wymiaru współczesnego miasta Seminarzyści/tki definiują ścieżki smart city i wskazują na aktorów społecznych i pozaspołecznych (ICT) w kreowaniu koncepcji smart city.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student zna koncepcje teoretyczne na temat przemian zachodzących we współczesnej świecie w wymiarach społecznym, politycznym, kulturowym i ekonomicznym pod wpływem technologii. IFS1P_W10 Aktywność na zajęciach,
Udział w dyskusji,
Prezentacja,
Referat
M_W002 Student zna etyczne techniki pozyskiwania danych oraz odpowiadające im sposoby analizy materiału badawczego. IFS1P_W09 Aktywność na zajęciach,
Referat,
Udział w dyskusji,
Prezentacja
M_W003 Student zna podstawowe koncepcje teoretyczne i właściwą dla nich terminologię oraz potrafi w oparciu o nie wyjaśnić procesy i zjawiska zachodzące we współczesnym świecie. IFS1P_W04 Aktywność na zajęciach,
Udział w dyskusji,
Prezentacja,
Referat
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student potrafi w oparciu o poznane koncepcje teoretyczne interpretować zjawiska charakterystyczne dla świata wielokulturowego w kontekście przemian społeczeństw nowoczesnych i ponowoczesnych, w aspekcie rozwoju technologicznego i globalizacji oraz innych współczesnych zjawisk i procesów. IFS1P_U02 Aktywność na zajęciach,
Prezentacja,
Referat,
Udział w dyskusji
M_U002 Student za pomocą odpowiednich narzędzi potrafi przeprowadzić analizę zebranego materiału badawczego i zaprezentować go w odpowiedniej formie. IFS1P_U05 Prezentacja,
Referat
M_U003 Student w oparciu o poznane teorie posiada umiejętność krytycznego analizowania zjawisk społecznych w z uwzględnieniem szerszego kontekstu ekonomicznego, politycznego i kulturowego, za pomocą odpowiednich metod badawczych. IFS1P_U06, IFS1P_K06 Aktywność na zajęciach,
Prezentacja,
Referat,
Udział w dyskusji
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju zawodowego w zakresie poszerzania swej wiedzy o wpływ technologii komputerowych na społeczeństwo. IFS1P_K05, IFS1P_K03 Aktywność na zajęciach,
Udział w dyskusji
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student zna koncepcje teoretyczne na temat przemian zachodzących we współczesnej świecie w wymiarach społecznym, politycznym, kulturowym i ekonomicznym pod wpływem technologii. - - - - - + - - - - -
M_W002 Student zna etyczne techniki pozyskiwania danych oraz odpowiadające im sposoby analizy materiału badawczego. - - - - - + - - - - -
M_W003 Student zna podstawowe koncepcje teoretyczne i właściwą dla nich terminologię oraz potrafi w oparciu o nie wyjaśnić procesy i zjawiska zachodzące we współczesnym świecie. - - - - - + - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi w oparciu o poznane koncepcje teoretyczne interpretować zjawiska charakterystyczne dla świata wielokulturowego w kontekście przemian społeczeństw nowoczesnych i ponowoczesnych, w aspekcie rozwoju technologicznego i globalizacji oraz innych współczesnych zjawisk i procesów. - - - - - + - - - - -
M_U002 Student za pomocą odpowiednich narzędzi potrafi przeprowadzić analizę zebranego materiału badawczego i zaprezentować go w odpowiedniej formie. - - - - - + - - - - -
M_U003 Student w oparciu o poznane teorie posiada umiejętność krytycznego analizowania zjawisk społecznych w z uwzględnieniem szerszego kontekstu ekonomicznego, politycznego i kulturowego, za pomocą odpowiednich metod badawczych. - - - - - + - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju zawodowego w zakresie poszerzania swej wiedzy o wpływ technologii komputerowych na społeczeństwo. - - - - - + - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 56 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 21 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 5 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Zajęcia seminaryjne (30h):
Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
  • Zajęcia seminaryjne: Na zajęciach seminaryjnych podstawą jest prezentacja multimedialna oraz ustna prowadzona przez studentów. Kolejnym ważnym elementem kształcenia są odpowiedzi na powstałe pytania, a także dyskusja studentów nad prezentowanymi treściami.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Aby zaliczyć seminarium należy (prócz wielkiej motywacji, ciepłych uczuć dla swojego tematu badań i szczerej chęci ich prowadzenia) pamiętać przede wszystkim o:
- znajomość i stosowaniu się do standardu PARNAS,
- obecności na seminarium,
- przygotowywaniu bieżących prezentacji dotyczących projektu (2 w skali roku),
- opracowaniu w ramach I sem. “Wstępu” oraz “Przeglądu literatury” (do stycznia),
- ciągłym aktualizowaniu bibliografii kursu,
- przygotowaniu i złożeniu pracy do obrony w II sem. roku akademickiego.#

Zasady udziału w zajęciach:
  • Zajęcia seminaryjne:
    – Obecność obowiązkowa: Tak
    – Zasady udziału w zajęciach: Studenci prezentują na forum grupy temat wskazany przez prowadzącego oraz uczestniczą w dyskusji nad tym tematem. Ocenie podlega zarówno wartość merytoryczna prezentacji, jak i tzw. kompetencje miękkie.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Seminarium kończy się zaliczeniem na ocenę. Student/ka musi przygotować:
- 2 prezentacje, 1 w pierwszym a 2. w drugim sem. 10% oceny w sem 1 i 10% oceny w sem 2.
- uzgodniony z Prowadzącym “Wstęp” i “Przegląd literatury” (do stycznia) – podstawa zaliczenia 1 sem. (skutkuje zaliczeniem 1. sem. sem.) 90% oceny za 1. sem
- Przygotować “rozdział metodologiczny” oraz “rozdział analityczny” 90% oceny za 2. sem.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

W ramach seminarium licencjackiego możliwa jest tylko 1. nieusprawiedliowiona nieobecność.
Każda kolejna skutkuje koniecznością przygotowania prac, które uzgodnione są z Prowadzącym i odnoszą się do pracy licencjackiej Studenta/tki.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Konieczne jest zaliczenie Seminarium z semestru V.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

W ramach zajęć dostarczone zostaną raporty branżowe oraz literatura przedmiotu związana z koncepcjami Smart City – głównie artykuły naukowe z tego zakresu.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Jacek GĄDECKI. 2018. Smart cities: challenges for the community, International interdisciplinary scientific conference TechSpo’18 : power of algorithms: IEEE
Jacek GĄDECKI. 2018. Od zawężenia do rozszerzenia wspólnoty: od współdzielenia do wykluczenia : koncepcja inteligentnego miasta a ważne wyzwania dla wspólnoty miejskiej, “Miscellanea Anthropologica et Sociologica”, t. 19 nr 1, s. 136–146.
Jacek GĄDECKI. 2016. Miasto mądre czy sprytne?. „Autoportet", 1 (52).

Informacje dodatkowe: