Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Przetwarzanie sygnałów cyfrowych, User Experience, wirtualna rzeczywistość
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
HIFS-1-513-s
Wydział:
Humanistyczny
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Informatyka Społeczna
Semestr:
5
Profil:
Praktyczny (P)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Prowadzący moduł:
dr inż. Igras-Cybulska Magdalena (migras@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Przetwarzanie sygnałów cyfrowych, User Experience, wirtualna rzeczywistość

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student ma wiedzę na temat etycznych i zgodnych z zasadami ochrony własności intelektualnej aspektów korzystania z dostępnych źródeł oraz odpowiadających im sposobów analizy materiału badawczego. IFS1P_W09, IFS1P_W06 Aktywność na zajęciach,
Referat,
Udział w dyskusji,
Prezentacja
M_W002 Student rozumie przemiany zachodzące we współczesnym świecie w wymiarach społecznym, politycznym, kulturowym i ekonomicznym pod wpływem technologii. IFS1P_W10 Aktywność na zajęciach,
Udział w dyskusji,
Prezentacja,
Referat
M_W003 Student na właściwą terminologię pozwalającą wyjaśnić procesy i zjawiska zachodzące we współczesnym świecie. IFS1P_W04 Aktywność na zajęciach,
Udział w dyskusji,
Prezentacja,
Referat
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student w oparciu o poznane teorie posiada umiejętność krytycznego analizowania zjawisk społecznych z uwzględnieniem szerszego kontekstu ekonomicznego, politycznego i kulturowego oraz technologicznego. IFS1P_K06 Aktywność na zajęciach,
Prezentacja,
Referat,
Udział w dyskusji
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju zawodowego w zakresie poszerzania swej wiedzy o wpływ technologii komputerowych na społeczeństwo. IFS1P_K05, IFS1P_K03 Aktywność na zajęciach,
Udział w dyskusji
M_K002 Student ma świadomość znaczenia analizy społecznej oraz refleksji humanistycznej dla rozumienia współczesnych procesów społecznych, politycznych, gospodarczych i kulturowych. IFS1P_K02 Aktywność na zajęciach,
Prezentacja,
Referat,
Udział w dyskusji
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student ma wiedzę na temat etycznych i zgodnych z zasadami ochrony własności intelektualnej aspektów korzystania z dostępnych źródeł oraz odpowiadających im sposobów analizy materiału badawczego. - - - - - + - - - - -
M_W002 Student rozumie przemiany zachodzące we współczesnym świecie w wymiarach społecznym, politycznym, kulturowym i ekonomicznym pod wpływem technologii. - - - - - + - - - - -
M_W003 Student na właściwą terminologię pozwalającą wyjaśnić procesy i zjawiska zachodzące we współczesnym świecie. - - - - - + - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student w oparciu o poznane teorie posiada umiejętność krytycznego analizowania zjawisk społecznych z uwzględnieniem szerszego kontekstu ekonomicznego, politycznego i kulturowego oraz technologicznego. - - - - - + - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju zawodowego w zakresie poszerzania swej wiedzy o wpływ technologii komputerowych na społeczeństwo. - - - - - + - - - - -
M_K002 Student ma świadomość znaczenia analizy społecznej oraz refleksji humanistycznej dla rozumienia współczesnych procesów społecznych, politycznych, gospodarczych i kulturowych. - - - - - + - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 52 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
Przygotowanie do zajęć 17 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 5 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Zajęcia seminaryjne (30h):

Przedmiotem seminarium będzie przegląd zagadnień związanych z problematyką badań i projektowania w obszarach:

 • affective computing i social signal processing;
 • interakcji człowiek-komputer, w tym: interfejsy głosowe, haptyczne, eye-tracking, oparte na gestach, oparte na sygnałach biometrycznych;
 • wirtualna rzeczywistość (w szczególności head mounted display – HMD);
 • użyteczność i User Experience produktów cyfrowych;
 • systemy oparte na akwizycji sygnałów i data mining.

Zagadnienia te jednocześnie stanowić mają punkt wyjścia do przygotowywanych przez Uczestników seminarium prac dyplomowych o charakterze empirycznym.

Ponadto seminarium będzie obejmować omówienie przygotowania pracy licencjackiej:

 • reguły przygotowania prac;
 • metodologia badań;
 • etapy pracy badawczej i projektowej;
 • dokumentowanie pracy;
 • redagowanie pracy, edytory tekstowe.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Zajęcia seminaryjne: Na zajęciach seminaryjnych podstawą jest prezentacja multimedialna oraz ustna prowadzona przez studentów. Kolejnym ważnym elementem kształcenia są odpowiedzi na powstałe pytania, a także dyskusja studentów nad prezentowanymi treściami.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Warunki zaliczenia seminarium nie zmieniają się w zależności od terminu.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Zajęcia seminaryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci prezentują na forum grupy temat wskazany przez prowadzącego oraz uczestniczą w dyskusji nad tym tematem. Ocenie podlega zarówno wartość merytoryczna prezentacji, jak i tzw. kompetencje miękkie.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Seminarium kończy się zaliczeniem na ocenę. Student musi przygotować do jego zaliczenia temat roboczy, stanowi on podstawę zaliczenia oraz wygłosić referat na zajęciach.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Sposób nadrabiania zaległości będzie indywidualnie ustalany w każdym przypadku.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

brak

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Literatura metodologiczna i tematyczna będzie uzgadniania i dostosowana do potrzeb Seminarzystów na podstawie tematyki proponowanych prac.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

https://bpp.agh.edu.pl/autor/igras-cybulska-magdalena-06928

Informacje dodatkowe:

brak