Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Praktyka studencka 1
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
HIFS-1-514-s
Wydział:
Humanistyczny
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Informatyka Społeczna
Semestr:
5
Profil:
Praktyczny (P)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr Masłyk Tomasz (tomaslyk@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Praktykę studenci odbywają w wybranych firmach. Praktyka łącznie obejmuje 6 miesięcy i trwa przez część semestru 5 oraz w semestrze 6.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 zna podstawowe koncepcje teoretyczne i pojęcia pozwalające na wybór odpowiednich metod analizy obserwowanego zjawiska. IFS1P_W04 Sprawozdanie z odbycia praktyki
Umiejętności: potrafi
M_U001 potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego zadania aby efektywnie je zrealizować IFS1P_U12 Sprawozdanie z odbycia praktyki
M_U002 Student potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy IFS1P_U13 Sprawozdanie z odbycia praktyki
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role IFS1P_K01 Sprawozdanie z odbycia praktyki
M_K002 Student rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie. IFS1P_K04 Sprawozdanie z odbycia praktyki
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 zna podstawowe koncepcje teoretyczne i pojęcia pozwalające na wybór odpowiednich metod analizy obserwowanego zjawiska. - - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego zadania aby efektywnie je zrealizować - - - - - - - - - - -
M_U002 Student potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy - - - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role - - - - - - - - - - -
M_K002 Student rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie. - - - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 300 godz
Punkty ECTS za moduł 12 ECTS
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 300 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Studenci ewidencjonują przebieg praktyk w dzienniczkach praktyk, których druk dostarczany jest przez dziekanat WH. Wpisy w dzienniczku praktyk muszą zostać potwierdzone przez zakładowego opiekuna praktyk (wyznaczonego przez zakład pracy w którym odbywana jest praktyka). Na tej podstawie opiekun dydaktyczny praktyk dokonuje wpisu zaliczenia z praktyki.

Zasady udziału w zajęciach:
Sposób obliczania oceny końcowej:

Zaliczenie na podstawie zaświadczenia z firmy, w której student odbywa praktyki oraz dzienniczka praktyk

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Tryb ustalany indywidualnie z opiekunem praktyk

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Praktyki studenckie winny być zrealizowane i zaliczone przed końcem semestru, którego program przewiduje realizację tych praktyk. Zaliczenie praktyk jest warunkiem zaliczenia semestru studiów, w ramach którego winny zostać zrealizowane. Niezrealizowanie w ustalonym czasie praktyki uniemożliwia zakończenie w wyznaczonym terminie semestru. W przypadku takim student otrzymuje wpis warunkowy na następny semestr z wyznaczeniem terminu zaliczenia praktyki.
Dziekan Wydziału, może zaliczyć jako praktykę zawodową wykonywaną przez studenta pracę jeżeli student:
a) studiuje w trybie niestacjonarnym i jednocześnie wykonuje pracę zawodową, której charakter jest zgodny z kierunkiem odbywanych studiów, a okres zatrudnienia nie jest krótszy od obowiązującego wymiaru praktyki,
b) studiuje w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym i przedłoży zaświadczenie o okresie zatrudnienia nie krótszym niż obowiązujący wymiar praktyki, w okresie ostatnich trzech lat, którego charakter jest zgodny z kierunkiem odbywanych studiów,
c) odbył w ciągu ostatnich dwóch lat praktykę w wymiarze i o charakterze zgodnym z programem wymaganej praktyki, udokumentowaną stosownym zaświadczeniem,
d) w ciągu ostatnich trzech lat wykonywał w ramach wolontariatu pracę o charakterze zgodnym z kierunkiem odbywanych studiów i przez okres nie krótszy niż obowiązujący wymiar praktyki, potwierdzoną stosownym dokumentem.
Jeżeli okresy pracy lub praktyki studenta są krótsze od obowiązującego wymiaru praktyki Dziekan Wydziału może zaliczyć je na poczet części wymaganej praktyki

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Student we własnym zakresie wykorzystuje literaturę potrzebną do zrealizowania zadań wyznaczonych przez opiekuna praktyk z ramienia instytucji

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Brak

Informacje dodatkowe:

Brak