Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Projekt dyplomowy
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
HIFS-1-603-s
Wydział:
Humanistyczny
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Informatyka Społeczna
Semestr:
6
Profil:
Praktyczny (P)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Prowadzący moduł:
dr Stojkow Maria (stojkoff@gmail.com)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student ma wiedzę na temat prawnych i etycznych aspektów pracy naukowej i badawczej oraz rzetelnego przedstawiania wyników swojej pracy uwzględniającego zasady ochrony własności intelektualnej oraz prowadzenia badań. IFS1P_W09, IFS1P_W10 Przygotowanie pracy dyplomowej
M_W002 Student zna koncepcje teoretyczne i metodologiczne oraz właściwą im terminologię odnośnie zmian zachodzących we współczesnych społeczeństwach pod wpływem nowych technologii komputerowych. IFS1P_W04, IFS1P_W06 Przygotowanie pracy dyplomowej
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student za pomocą odpowiednich narzędzi informatycznych potrafi przeprowadzić analizę zebranego materiału badawczego i zaprezentować go w odpowiedniej formie. IFS1P_U05 Przygotowanie pracy dyplomowej
M_U002 Student potrafi napisać pracę dyplomową, będącą analizą zjawisk społecznych zachodzących we współczesnym świecie, w oparciu o samodzielnie znalezione źródła poddane starannej selekcji IFS1P_U06, IFS1P_U03, IFS1P_U07 Przygotowanie pracy dyplomowej
M_U003 Student w oparciu o poznane paradygmaty teoretyczne oraz metodologiczne potrafi dokonać krytycznej analizy zjawisk społecznych z uwzględnieniem szerszego kontekstu ekonomicznego, politycznego i kulturowego oraz technologicznego. IFS1P_U06, IFS1P_K06 Przygotowanie pracy dyplomowej
M_U004 Student potrafi interpretować zjawiska charakterystyczne dla społeczeństw nowoczesnych i ponowoczesnych, w aspekcie rozwoju technologicznego i globalizacji oraz innych współczesnych zjawisk i procesów. IFS1P_U02 Przygotowanie pracy dyplomowej
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student potrafi samodzielnie zorganizować swoją pracę i krytycznie ocenia stopień jej zaawansowania. IFS1P_K02 Przygotowanie pracy dyplomowej
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student ma wiedzę na temat prawnych i etycznych aspektów pracy naukowej i badawczej oraz rzetelnego przedstawiania wyników swojej pracy uwzględniającego zasady ochrony własności intelektualnej oraz prowadzenia badań. - - - - - - - - - - -
M_W002 Student zna koncepcje teoretyczne i metodologiczne oraz właściwą im terminologię odnośnie zmian zachodzących we współczesnych społeczeństwach pod wpływem nowych technologii komputerowych. - - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student za pomocą odpowiednich narzędzi informatycznych potrafi przeprowadzić analizę zebranego materiału badawczego i zaprezentować go w odpowiedniej formie. - - - - - - - - - - -
M_U002 Student potrafi napisać pracę dyplomową, będącą analizą zjawisk społecznych zachodzących we współczesnym świecie, w oparciu o samodzielnie znalezione źródła poddane starannej selekcji - - - - - - - - - - -
M_U003 Student w oparciu o poznane paradygmaty teoretyczne oraz metodologiczne potrafi dokonać krytycznej analizy zjawisk społecznych z uwzględnieniem szerszego kontekstu ekonomicznego, politycznego i kulturowego oraz technologicznego. - - - - - - - - - - -
M_U004 Student potrafi interpretować zjawiska charakterystyczne dla społeczeństw nowoczesnych i ponowoczesnych, w aspekcie rozwoju technologicznego i globalizacji oraz innych współczesnych zjawisk i procesów. - - - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student potrafi samodzielnie zorganizować swoją pracę i krytycznie ocenia stopień jej zaawansowania. - - - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 250 godz
Punkty ECTS za moduł 10 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 0 godz
Inne 250 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zasady udziału w zajęciach:
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena pracy dyplomowej to średnia ocen promotora i recenzenta.

Student jest zobowiązany nie później niż do końca czerwca 2016 r. w przypadku studiów pierwszego stopnia zarejestrować w dziekanacie Wydziału ukończoną pracę dyplomową

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Wymagania dotyczące prac dyplomowych
1. Promotor ponosi odpowiedzialność za sformułowany temat, konstrukcję, jakość merytoryczną, a także stronę estetyczną pracy. Przyjmuje się, że praca licencjacka (wraz ze wstępem, zakończeniem, spisem treści i ewentualnym aneksem) powinna liczyć min. 45, a max 60 stron. Jednak ostateczną objętość pracy określa promotor.
Standard pracy: 30 linijek tekstu; odstęp: 1,5; Czcionka Times New Roman nr 12 z zachowaniem marginesów 2cm ze wszystkich stron.
2. Promotor pracy zobowiązany jest (zgodnie z Regulaminem Studiów §25 p.6) do szczegółowej weryfikacji pisemnej pracy dyplomowej z wykorzystaniem systemu antyplagiatowego OSA (Otwarty System Antyplagiatowy).
3. Warunkiem zarejestrowania pracy w dziekanacie Wydziału jest zaliczenie wszystkich przedmiotów i praktyk przewidzianych programem studiów oraz pozytywna ocena pracy dyplomowej przez opiekuna i recenzenta.
4. W przypadku niezłożenia w terminie pracy dyplomowej Student zostaje skreślony z listy studentów (zgodnie z Regulaminem Studiów §21 p.1).

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Nie podano zalecanej literatury lub pomocy naukowych.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Seminaria dyplomowe są oferowane studentom z listy zgłoszonej przez samodzielnych pracowników naukowych.
Sylabusy z seminariów dyplomowych są dostępne pod adresem:
http://www.wh.agh.edu.pl/main/pl/programy-zajec-i-sylabusy