Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Podstawy budowy i eksploatacji maszyn
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
RIAK-2-107-DH-s
Wydział:
Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Drgania i Hałas w Technice i Środowisku
Kierunek:
Inżynieria Akustyczna
Semestr:
1
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr hab. inż, prof. AGH Salwiński Józef (jsalwin@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Student uzyskuje wiedzę o konstrukcji i budowie maszyn. Poznaje podstawowe modele obliczeniowe elementów maszyn i ich połączeń. Na ćwiczeniach laboratoryjnych poznaje metody badania układów mechanicznych.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Posiada wiedzę o konstrukcji, zastosowaniu i budowie elementów maszyn IAK2A_W01 Aktywność na zajęciach,
Sprawozdanie,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_W002 Zna elementarne modele obliczeniowe części maszyn oraz ich połączeń IAK2A_W01 Aktywność na zajęciach,
Sprawozdanie,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Umiejętności: potrafi
M_U001 Potrafi przeprowadzić i przedstawić interpretację pomiarów parametrów układu mechanicznego IAK2A_U17, IAK2A_U04 Aktywność na zajęciach,
Sprawozdanie,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_U002 Potrafi zastosować elementarny model obliczeniowy dla podstawowych elementów maszyn IAK2A_U18, IAK2A_U04 Aktywność na zajęciach,
Sprawozdanie,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się, podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych IAK2A_K07, IAK2A_K04 Aktywność na zajęciach,
Sprawozdanie,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
28 14 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Posiada wiedzę o konstrukcji, zastosowaniu i budowie elementów maszyn + - - - - - - - - - -
M_W002 Zna elementarne modele obliczeniowe części maszyn oraz ich połączeń + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi przeprowadzić i przedstawić interpretację pomiarów parametrów układu mechanicznego - - + - - - - - - - -
M_U002 Potrafi zastosować elementarny model obliczeniowy dla podstawowych elementów maszyn - - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się, podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych + - + - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 53 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 28 godz
Przygotowanie do zajęć 7 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 8 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 10 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (14h):
Podstawy budowy i eksploatacji maszyn

Definicja maszyny, urządzenia. Miejsce maszyn w procesie zaspokajania potrzeb człowieka. Maszyna jako obiekt mechatroniczny. Podstawy modelowania i obliczeń wytrzymałościowych elementów maszyn przy obciążeniach statycznych . Materiały konstrukcyjne ich zastosowanie w budowie maszyn. Dekompozycja maszyn i urządzeń. Połączenia nitowe. Połączenia spawane. Połączenia zgrzewane. Połączenia lutowane. Połączenia klejone. Połączenia rozłączne. Połączenia gwintowe. Połączenia odkształceniowe. Połączenia kołkowe i sworzniowe. Połączenia wieloboczne. Wzdłużne i poprzeczne połączenia klinowe. Wały i osie. Łożyska ślizgowe. Łożyska toczne; budowa zastosowanie i eksploatacja. Zespoły napędowe. .Sprzęgła – konstrukcja, zastosowanie – eksploatacja. Przekładnie cięgnowe – konstrukcja, zastosowanie. Przekładnie zębate – konstrukcja, wytwarzanie, zastosowanie, eksploatacja. Zagadnienie smarowania w eksploatacji maszyn . Katalogowy dobór elementów zespołów napędowych.

Ćwiczenia laboratoryjne (14h):
Podstawy budowy i eksploatacji maszyn

: Badanie na stanowiskach laboratoryjnych: złączy spawanych, połączeń śrubowych, kołkowych, klejonych, wtłaczanych – 8h. Badanie sprawności przekładni pasowej i złożonego układu mechanicznego – 3h Badanie łożysk tocznych i ślizgowych – 2h Badanie cech geometrycznych reduktora – 1h Korekcja zazębienia i uzębienia – 1h

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia laboratoryjne: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Warunkiem zaliczenia modułu jest uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich kolokwiów realizowanych w trakcie ćwiczeń laboratoryjnych, wzięcie udziału we wszystkich ćwiczeniach laboratoryjnych i uzyskanie pozytywnych ocen ze sprawozdania z każdej części tematycznej laboratorium.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia laboratoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Średnia ważona uwzględniająca aktywność na zajęciach laboratoryjnych (0,4) i opracowanie sprawozdań z ćwiczeń (0.6). Aktywny udział w wykładach może spowodować korektę oceny o 0,5 stopnia

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Student, który nie wziął udziału w ćwiczeniach laboratoryjnych odbywających się zgodnie z harmonogramem zobowiązany jest odrobić te ćwiczenia. W przypadku gdy zaległość przekracza liczbę 4 godzin lekcyjnych wówczas nie ma możliwości zaliczenia modułu.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Elementarna wiedza z mechaniki i wytrzymałości materiałów

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Osiński Z. – red.: Podstawy konstrukcji maszyn, W N – PWN, Warszawa

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak