Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Mechanika analityczna
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
RIAK-2-212-DH-s
Wydział:
Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Drgania i Hałas w Technice i Środowisku
Kierunek:
Inżynieria Akustyczna
Semestr:
2
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr hab. inż. Majkut Leszek (majkut@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Rodzaje więzów, wyznaczanie przemieszczeń możliwych i wirtualnych (przygotowanych), zasada prac przygotowanych, zasada d’Alemberta, równania Lagrange’a I-go i II-go rodzaju, budowa modeli prostych układów mechanicznych i elektromechanicznych w oparciu o zależności energetyczo-czasowe.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student zna rodzaje więzów, rozróżnia przemieszczenia możliwe i wirtualne. Zna zasadę prac przygotowanych i zasadę d'Alemberta. IAK2A_W09 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Udział w dyskusji
M_W002 Student zna i rozumie zasady budowy modeli prostych układów mechanicznych i elektromechanicznych w oparciu o zależności energetyczo-czasowe. IAK2A_W07, IAK2A_W09 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Udział w dyskusji
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student potrafi stosować równania Lagrange’a II-go rodzaju do budowy modeli prostych układów mechanicznych i elektromechanicznych IAK2A_U20, IAK2A_U18, IAK2A_U05 Prezentacja,
Udział w dyskusji,
Wynik testu zaliczeniowego
M_U002 Student potrafi wyznaczyć przemieszczenia wirtualne, pracę przygotowaną oraz warunki równowagi układu sił działających na układ punktów materialnych (wartości sił lub konfigurację tego układu) IAK2A_U20, IAK2A_U18 Kolokwium,
Prezentacja,
Udział w dyskusji
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
28 14 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student zna rodzaje więzów, rozróżnia przemieszczenia możliwe i wirtualne. Zna zasadę prac przygotowanych i zasadę d'Alemberta. + + - - - - - - - - -
M_W002 Student zna i rozumie zasady budowy modeli prostych układów mechanicznych i elektromechanicznych w oparciu o zależności energetyczo-czasowe. + + - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi stosować równania Lagrange’a II-go rodzaju do budowy modeli prostych układów mechanicznych i elektromechanicznych + + - - - - - - - - -
M_U002 Student potrafi wyznaczyć przemieszczenia wirtualne, pracę przygotowaną oraz warunki równowagi układu sił działających na układ punktów materialnych (wartości sił lub konfigurację tego układu) + + - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 28 godz
Przygotowanie do zajęć 24 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 23 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (14h):

1. Przemieszczenia możliwe i przygotowane. Klasyfikacja więzów
2. Zasada prac przygotowanych. Równowaga układu sił.
3. Zasada Lagrange’a-d’Alembert’a. Dynamika układu punktów materialnych z więzami.
4. Stopnie swobody. Współrzędne i siły uogólnione
5. Równania Lagrange’a I-go i II-go rodzaju
6. Drgania układów o skończonej ilości stopni swobody
7. Równania kanoniczne Hamiltona

Ćwiczenia audytoryjne (14h):

1. Wyznaczanie równań więzów i przemieszczeń wirtualnych
2. Wyznaczanie położeń równowagi (konfiguracji) układu punktów materialnych pod działaniem układu sił
3. Zasada Lagrange’a-d’Alembert’a. Wyznaczanie sił bezwładności (przyśpieszeń) układu punktów materialnych z więzami
4. Wyznaczanie sił i przemieszczeń uogólnionych
5. Wyznaczanie równań ruchu maszyn o oparciu o równania Lagrange’a II rodzaju
6. Drgania układów o skończonej ilości stopni swobody
7. Kolokwium zaliczeniowe

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia audytoryjne: Podczas zajęć audytoryjnych studenci na tablicy rozwiązują zadane wcześniej problemy. Prowadzący na bieżąco dokonuje stosowanych wyjaśnień i moderuje dyskusję z grupą nad danym problemem.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Warunkiem zaliczenia jest napisanie na ocenę pozytywną kolokwium zaliczeniowego.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia audytoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci przystępując do ćwiczeń są zobowiązani do przygotowania się w zakresie wskazanym każdorazowo przez prowadzącego (np. w formie zestawów zadań). Ocena pracy studenta może bazować na wypowiedziach ustnych lub pisemnych w formie kolokwium, co zgodnie z regulaminem studiów AGH przekłada się na ocenę końcową z tej formy zajęć.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena z kolokwium zaliczeniowego

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Student powinien zgłosić się do prowadzącego w celu ustalenia indywidualnego sposobu nadrobienia zaległości.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

podstawowe wiadomości z kinematyki bryły

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Rubinowicz W., Królikowski W.: Mechanika teoretyczna. PWN, Warszawa, 1978
Roman Gutowski, Mechanika analityczna, PWN, Warszawa 1971
I.M. Gelfand, S.W. Fomin, Rachunek wariacyjny, PWN, Warszawa 1979
Awrejcewicz J., Mechanika, WN-T, Warszawa, 2007
Mieszczerski I.W.: Zbiór zadań z mechaniki. PWN, Warszawa 1969.
Giergiel J., Uhl T.: Zbiór zadań z mechaniki ogólnej. PWN, Warszawa 1987.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak