Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Przygotowanie pracy dyplomowej
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
RIAK-2-309-DH-s
Wydział:
Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Drgania i Hałas w Technice i Środowisku
Kierunek:
Inżynieria Akustyczna
Semestr:
3
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
prof. dr hab. inż. Batko Wojciech (batko@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 ma poszerzoną i pogłębioną wiedzę w obszarze obejmującym temat pracy dyplomowej magisterskiej IAK2A_W01 Egzamin,
Praca dyplomowa,
Recenzja pracy dyplomowej
Umiejętności: potrafi
M_U001 umie samodzielnie poszukiwać źródeł informacji oraz rozwiązać kompleks problemów badawczych i technicznych występujących podczas realizacji projektu projektu wymagającego pogłębionmej wiedzy IAK2A_U21, IAK2A_U20, IAK2A_U10, IAK2A_U02, IAK2A_U17, IAK2A_U18, IAK2A_U15 Egzamin,
Praca dyplomowa,
Recenzja pracy dyplomowej
M_U002 umie zaplanować i zrealizować samodzielne przeprowadzenie wszystkich działań w ramach złożonego zadania oraz je udokumentować i zaprezentować IAK2A_U04, IAK2A_U05, IAK2A_K04 Egzamin,
Praca dyplomowa,
Recenzja pracy dyplomowej
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 doskonali umiejętność współpracy z doradcą (promotorem) oraz innymi osobami lub instytucjami niezbędnymi do realizacji magisterskiej pracy dyplomowej IAK2A_K07, IAK2A_K05, IAK2A_K04 Praca dyplomowa
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 ma poszerzoną i pogłębioną wiedzę w obszarze obejmującym temat pracy dyplomowej magisterskiej - - - - - - - - - + -
Umiejętności
M_U001 umie samodzielnie poszukiwać źródeł informacji oraz rozwiązać kompleks problemów badawczych i technicznych występujących podczas realizacji projektu projektu wymagającego pogłębionmej wiedzy - - - - - - - - - + -
M_U002 umie zaplanować i zrealizować samodzielne przeprowadzenie wszystkich działań w ramach złożonego zadania oraz je udokumentować i zaprezentować - - - - - - - - - + -
Kompetencje społeczne
M_K001 doskonali umiejętność współpracy z doradcą (promotorem) oraz innymi osobami lub instytucjami niezbędnymi do realizacji magisterskiej pracy dyplomowej - - - - - - - - - + -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 600 godz
Punkty ECTS za moduł 20 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 150 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 10 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 32 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 5 godz
Inne 403 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Prace kontrolne i przejściowe (150h):
Praca dyplomowa magisterska

Praca powinna być twórczym opracowaniem wybranego zagadnienia na podstawie literatury oraz własnych badań przeprowadzonych przez dyplomanta.
Dyplomant konsultuje z promotorem zakres pracy, jej przebieg, dostęp do potrzebnej bazy laboratoryjnej oraz końcowy kształt pracy w formie pisemnej. Konsultacje prowadzi się na bieżąco podczas realizacji pracy.
Autor magisterskiej pracy dyplomowej powinien wyraźnie określić cel pracy, jej wkład w obecny stan wiedzy i techniki, sposób realizacji pracy, uzyskane wyniki lub efekty oraz wnioski. Praca powinna zawierać wykaz wykorzystanej literatury (zgodnie z wymogami ustalonymi przez WIMiR). Należy dołączyć nośnik z zapisem elektronicznym tekstu pracy i elementów graficznych. Zalecany jest edytor Word, a dla rysunków formaty GIF, TIFF i JPG. Kompletną pracę można zapisać w formacie pdf.
Tytuł pracy oraz ewentualne streszczenie należy podać również w języku angielskim lub w innym tzw. kongresowym. Praca może być napisana w dowolnym języku dopuszczonym przez standardy nauczania danego kierunku studiów. Wymagane jest wtedy dołączenie obszernego streszczenia w języku polskim, zawierającego najważniejsze elementy pracy.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
  • Prace kontrolne i przejściowe: Nie określono
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zasady udziału w zajęciach:
  • Prace kontrolne i przejściowe:
    – Obecność obowiązkowa: Tak
    – Zasady udziału w zajęciach: Nie określono
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena z pracy jest średnią arytmetyczną oceny promotora i oceny recenzenta

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Zaliczenie z wynikiem pozytywnym wszystkich zajęć przewidzianych programem studiów i uzyskanie wszystkich efektów

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Literatura jest ustalana w ramach konsultacji z opiekunem pracy

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak