Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Seminarium dyplomowe dla specjalności D
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
RIAK-2-310-DH-s
Wydział:
Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Drgania i Hałas w Technice i Środowisku
Kierunek:
Inżynieria Akustyczna
Semestr:
3
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
prof. dr hab. inż. Batko Wojciech (batko@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 student zna zasady pisania magisterskiej pracy dyplomowej IAK2A_W01 Aktywność na zajęciach,
Praca dyplomowa,
Prezentacja,
Przygotowanie pracy dyplomowej,
Recenzja pracy dyplomowej
Umiejętności: potrafi
M_U001 student potrafi samodzielnie zaplanować przeprowadzenie obszernego zadania badawczego i je zrealizować IAK2A_U19, IAK2A_U10, IAK2A_U17, IAK2A_U07 Aktywność na zajęciach,
Prezentacja,
Przygotowanie pracy dyplomowej
M_U002 student umie napisać szczegółowe sprawozdanie z realizacji zadania badawczego zgodnie z zasadami pisania prac naukowych IAK2A_U04, IAK2A_U19, IAK2A_U05, IAK2A_U10, IAK2A_U17, IAK2A_U03 Prezentacja,
Przygotowanie pracy dyplomowej
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 student umie skutecznie przedstawiać zespołowi cel, plan i dotychczasowe wyniki pracy nad swoim własnym projektem lub cząścią projektu grupowego IAK2A_K03, IAK2A_K04, IAK2A_K02, IAK2A_K05 Aktywność na zajęciach,
Przygotowanie pracy dyplomowej
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
15 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 student zna zasady pisania magisterskiej pracy dyplomowej - - - - - + - - - - -
Umiejętności
M_U001 student potrafi samodzielnie zaplanować przeprowadzenie obszernego zadania badawczego i je zrealizować - - - - - + - - - - -
M_U002 student umie napisać szczegółowe sprawozdanie z realizacji zadania badawczego zgodnie z zasadami pisania prac naukowych - - - - - + - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 student umie skutecznie przedstawiać zespołowi cel, plan i dotychczasowe wyniki pracy nad swoim własnym projektem lub cząścią projektu grupowego - - - - - + - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 25 godz
Punkty ECTS za moduł 1 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 15 godz
Przygotowanie do zajęć 4 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 6 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Zajęcia seminaryjne (15h):
 1. Podstawowe zasady planowania i realizacji projektów

  Wykład prowadzącego seminarium oraz zadawanie pytań i dyskusja uczestników
  seminarium

 2. Podstawowe zasady pisania prac naukowych oraz specyfika pracy magisterskiej

  Wykład prowadzącego seminarium oraz zadawanie pytań i dyskusja uczestników
  seminarium

 3. Referowanie przebiegu własnych prac przez uczestników seminarium

  Kilku dyplomantów referuje swoje prace. Po referatach uczestnicy seminarium
  prowadzą dyskusję na temat wygłoszonego referatu

 4. Referowanie przebiegu własnych prac przez uczestników seminarium

  Kilku dyplomantów referuje swoje prace. Po referatach uczestnicy seminarium
  prowadzą dyskusję na temat wygłoszonego referatu

 5. Referowanie przebiegu własnych prac przez uczestników seminarium

  Kilku dyplomantów referuje swoje prace. Po referatach uczestnicy seminarium
  prowadzą dyskusję na temat wygłoszonego referatu.

 6. Referowanie przebiegu własnych prac przez uczestników seminarium

  Kilku dyplomantów referuje swoje prace. Po referatach uczestnicy seminarium
  prowadzą dyskusję na temat wygłoszonego referatu.

 7. Referowanie przebiegu własnych prac przez uczestników seminarium

  Kilku dyplomantów referuje swoje prace. Po referatach uczestnicy seminarium
  prowadzą dyskusję na temat wygłoszonego referatu.

 8. Referowanie przebiegu własnych prac przez uczestników seminarium

  Kilku dyplomantów referuje swoje prace. Po referatach uczestnicy seminarium
  prowadzą dyskusję na temat wygłoszonego referatu.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Zajęcia seminaryjne: Na zajęciach seminaryjnych podstawą jest prezentacja multimedialna oraz ustna prowadzona przez studentów. Kolejnym ważnym elementem kształcenia są odpowiedzi na powstałe pytania, a także dyskusja studentów nad prezentowanymi treściami.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zasady udziału w zajęciach:
 • Zajęcia seminaryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci prezentują na forum grupy temat wskazany przez prowadzącego oraz uczestniczą w dyskusji nad tym tematem. Ocenie podlega zarówno wartość merytoryczna prezentacji, jak i tzw. kompetencje miękkie.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena prezentacji postępów w pracy – 70%
Ocena wkładu w dyskusje – 30%

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Nie podano zalecanej literatury lub pomocy naukowych.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak