Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Projektowanie systemów dźwiękowych
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
RIAK-2-104-DH-s
Wydział:
Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Drgania i Hałas w Technice i Środowisku
Kierunek:
Inżynieria Akustyczna
Semestr:
1
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr hab. inż, prof. AGH Kamisiński Tadeusz (kamisins@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

W ramach modułu student poznaje informacje dotyczące projektowania systemów nagłośnienia. Przedstawiane są wymagania normowe i wytyczne projektowe ze szczególnym uwzględnieniem dźwiękowych systemów ostrzegawczych. Student zapoznaje się z sposobami modelowania źródeł elektroakustycznych i ich wykorzystaniem w symulacjach komputerowych.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Rozróżnia formaty plików zawierających model komputerowy źródeł elktroakustycznych IAK2A_W10 Aktywność na zajęciach,
Odpowiedź ustna,
Projekt,
Studium przypadków
M_W002 Definiuje parametry źródła elektroakustycznego IAK2A_W10, IAK2A_W07 Aktywność na zajęciach,
Odpowiedź ustna
M_W003 Zna zasady projektowania Dźwiękowych Systemów Ostrzegawczych IAK2A_W05, IAK2A_W10, IAK2A_W07, IAK2A_W06 Aktywność na zajęciach,
Odpowiedź ustna,
Zaliczenie laboratorium
Umiejętności: potrafi
M_U001 Potrafi dobrać odpowiednie urządzenie elektroakustyczne w zależności od rodzaju nagłaśnianej przestrzeni IAK2A_U14, IAK2A_U05, IAK2A_U13, IAK2A_U15, IAK2A_U07 Projekt,
Wykonanie ćwiczeń
M_U002 Potrafi przeprowadzić implementacje źródła elektroakustycznego w oprogramowaniu akustycznym oraz przeprowadzić symulacje obliczeniowe parametrów akustycznych. IAK2A_U19, IAK2A_U14, IAK2A_U05, IAK2A_U18, IAK2A_U09, IAK2A_U15 Projekt,
Studium przypadków ,
Udział w dyskusji,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Posiada umiejętność współpracy z innymi branżami w celu opracowania rozwiązań spełniających wymagania zamawiającego IAK2A_K05, IAK2A_K04 Aktywność na zajęciach,
Odpowiedź ustna
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
48 20 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Rozróżnia formaty plików zawierających model komputerowy źródeł elktroakustycznych + - - - - - - - - - -
M_W002 Definiuje parametry źródła elektroakustycznego + - - - - - - - - - -
M_W003 Zna zasady projektowania Dźwiękowych Systemów Ostrzegawczych + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi dobrać odpowiednie urządzenie elektroakustyczne w zależności od rodzaju nagłaśnianej przestrzeni - - + - - - - - - - -
M_U002 Potrafi przeprowadzić implementacje źródła elektroakustycznego w oprogramowaniu akustycznym oraz przeprowadzić symulacje obliczeniowe parametrów akustycznych. - - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Posiada umiejętność współpracy z innymi branżami w celu opracowania rozwiązań spełniających wymagania zamawiającego + - + - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 125 godz
Punkty ECTS za moduł 5 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 48 godz
Przygotowanie do zajęć 18 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 30 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 22 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 5 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (20h):
 1. Systemy dźwiękowe w przestrzeniach otwartych
 2. Symulacje obliczeniowe z wykorzystaniem źródeł elektroakustycznych w programach komputerowych

  Wprowadzenie teoretyczne do modelowania. Zalety i ograniczenia metod symulacyjnych. Sposób implementacji modelu pomieszczenia wraz ze źródłami. Analizowanie wyników.

 3. Dźwiękowe Systemy Ostrzegawcze

  Podstawa prawna. Wymagania normowe. Zasady projektowania systemów DSO. Pomiary odbiorowe.

 4. Źródła elektroakustyczne i ich modele komputerowe.

  Metody pomiaru parametrów akustycznych i elektrycznych źródeł dźwięku, wprowadzenie danych do komputera. Zasady tworzenia nowych źródeł elektroakustycznych. Przegląd formatów komputerowych. Parametry głośników, zestawów głośnikowych, urządzeń elektroakustycznych.

 5. Parametry elektryczne elementów systemów dźwiękowych
 6. Przetworniki elektroakustyczne – kategorie, własności, obszary zastosowań
 7. Elementy dopasowujące toru elektrycznego
 8. Elementy dopasowujące toru akustycznego – obudowy, falowody, przetworniki impedancji
 9. Przetworniki elektroakustyczne o modach rozproszonych
 10. Zestawy wyrównane liniowe

  Zasad działania. Podstawy teoretyczne. Modelowanie propagacji dźwięku przez systemy wyrównane liniowo. Zasady projektowania. Sposób montażu.

 11. Systemy dźwiękowe w przestrzeniach otwartych
 12. Nagłaśnianie i wzmacnianie dźwięku w przestrzeniach zamkniętych
 13. Dobór i rozmieszczenie głośników wg zasady Huygensa (metody tradycyjne)
 14. Dźwiękowe Systemy Ostrzegawcze
 15. Współczesne techniki uzyskiwania dźwięku 3D; metoda WFS (Wave Field Synthesis)
 16. Głośniki i mikrofony dla WFS – konfiguracje przestrzenne, przykłady realizacji
 17. Dźwięk w zastosowaniach terapeutycznych
 18. Metody integralnej oceny produkcji audio w przestrzeniach otwartych i zamkniętych
Ćwiczenia laboratoryjne (28h):
 1. Tworzenie modeli komputerowych źródeł elektroakustycznych.

  Analiza kart katalogowych zestawów głośnikowych. Pomiary charakterystyk kierunkowości kolum

 2. Obliczenia z wykorzystaniem parametrów zestawów głośnikowych

  Zestaw zadań obliczeniowych w których wykorzystywane są różne parametry elektroakustycznych źródeł dźwięku.

 3. Dobór i rozmieszczenie zestawów głośnikowych w pomieszczeniach.

  Na przykładzie: sali audytoryjnej, sali kinowej, sali wielofunkcyjnej, stadionu piłkarskiego zostanie przedstawiony i omówiony sposób doboru nagłośnienia i jego rozmieszczenia..

 4. Dźwiękowe Systemy Ostrzegawcze

  Praca z normą. Omówienie oraz zapoznanie się z przykładową dokumentacją. Wykonanie prostych obliczeń dla przykładowego pomieszczenia. Wykonanie projektu i pomiaru systemu DSO dla wybranego pomieszczenia.

 5. Symulacje obliczeniowe z wykorzystaniem źródeł elektroakustycznych w oprogramowaniu CATT-Acoustic i I-SIMPA

  Zapoznanie ze strukturą programów. Sposób dodawania systemów elektroakustycznych do modelu. Uruchamianie symulacji obliczeniowej. Prosty projekt do zrealizowania przez uczestników zajęć.

 6. Zestawy liniowe – projektowanie z wykorzystaniem oprogramowania dostarczanego przez producentów

  Zapoznanie z oprogramowaniem a następnie projekt nagłośnienia dla konkretnych obiektów.

 7. Zasady przygotowania dokumentacji projektowej.

  Wymagania formalne, normowe. Sporządzanie rysunków, opisów technicznych.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej wzbogaconej o analizy przykładowych realizacji projektów systemów dźwiękowych.
 • Ćwiczenia laboratoryjne: Studenci poznają narzędzia pomiarowe i rozwiązania programowe pozwalające na rozwiązanie zadanych problemów praktycznych. Prowadzący nadzoruje wykonywane ćwiczenia w szczególności poprawność i kompletność uzyskiwanych wyników
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Warunki zaliczenia ćwiczeń laboratoryjnych:

 • obecność na zajęciach (dopuszczlne 2 nieobecności),
 • zaliczenie wszystkich sprawozdań z laboratoriów w zespołach maksymalnie 2 osobowych,
 • zaliczenie wszystkich kolokwiów,
 • zaliczenie indywidualnego projektu,

Warunki dopuszczenia do zaliczenia poprawkowego:

 • zaliczenie wszystkich sprawozdań z laboratoriów,

Warunki dopuszczenia do egzaminu:

 • zaliczenie z ćwiczeń laboratoryjnych,
Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Udział w wykładach jest dobrowolny. Rejestracja audiowizualna jest dozwolona za zgodą prowadzącego
 • Ćwiczenia laboratoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Ćwiczenia laboratoryjne wykonywane są zgodnie z instrukcją przedstawioną przez prowadzącego i pod jego nadzorem.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Średnia ocen z kolokwiów – 35%
Średnia ocen ze sprawozdań – 10%
Ocena z projektu realizowanego w czasie zajęć laboratoryjnych – 55%

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Temat, na którym student był nieobecny musi być odrobiony w ramach indywidualnej prezentacji wykonanego zadania.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Znajomość podstawowych zagadnień elektroakustyki oraz akustyki pomieszczeń.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

..

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

..

Informacje dodatkowe:

Brak