Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Akustyka maszyn
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
RIAK-2-206-DH-s
Wydział:
Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Drgania i Hałas w Technice i Środowisku
Kierunek:
Inżynieria Akustyczna
Semestr:
2
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr hab. inż, prof. AGH Piechowicz Janusz (piechowi@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Akustyka maszyn

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Ma wiedzę na temat wielkości opisujących sygnał wibroakustyczny maszyny Aktywność na zajęciach,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Zaliczenie laboratorium
M_W002 Ma wiedzę w zakresie przyczyn powstawania i wielkości charakterystycznych dźwięku generowanego przez maszyny i urządzenia techniczne IAK2A_W02 Aktywność na zajęciach
M_W003 Ma wiedze na temat rozwiązywania problemów związanych z jakością dźwięku maszyn IAK2A_W02 Aktywność na zajęciach,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Umiejętności: potrafi
M_U001 Potrafi wyznaczać charakterystyki akustyczne maszyn i urządzeń IAK2A_W03 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_U002 Potrafi analizować sygnał akustyczny generowany przez maszyny i urządzenia techniczne IAK2A_W03 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_U003 Potrafi modelować emisje i propagacje hałasu przez maszyny występujących w przemyśle IAK2A_W06 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
28 14 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Ma wiedzę na temat wielkości opisujących sygnał wibroakustyczny maszyny + - + - - - - - - - -
M_W002 Ma wiedzę w zakresie przyczyn powstawania i wielkości charakterystycznych dźwięku generowanego przez maszyny i urządzenia techniczne - - - - - - - - - - -
M_W003 Ma wiedze na temat rozwiązywania problemów związanych z jakością dźwięku maszyn - - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi wyznaczać charakterystyki akustyczne maszyn i urządzeń - - - - - - - - - - -
M_U002 Potrafi analizować sygnał akustyczny generowany przez maszyny i urządzenia techniczne - - - - - - - - - - -
M_U003 Potrafi modelować emisje i propagacje hałasu przez maszyny występujących w przemyśle - - - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 28 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 12 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 29 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 4 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (14h):

Wstęp
Analiza przyczyn hałasu łożysk tocznych i hałas przekładni zębatych
Hałas maszyn elektrycznych
Analiza przyczyn hałasu wentylatorów i maszyn przepływowych;
Relacja człowiek maszyna w zagadnieniach akustycznych;
Metody inwersji przy identyfikacji źródeł dźwięku
Jakość akustyczna maszyn I urządzeń

Ćwiczenia laboratoryjne (14h):

Zajęcia wprowadzające, przepisy BHP.
Hałas spalinowych generatorów prądu
Hałas łożysk tocznych
Hałas przekładni zębatych
Hałas szlifierek
Hałas urządzeń elektrycznych
Hałas kompresorów

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia laboratoryjne: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Pozytywne zaliczenie sprawozdań z zajęć laboratoryjnych i pozytywne zaliczenie sprawdzianu końcowego

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia laboratoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Średnia arytmetyczna oceny z zaliczenia laboratoriów i oceny sprawdzianu końcowego

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Prowadzący zajęcia laboratoryjne zobowiązany jest do umożliwienia studentowi uzupełnienia zaległości wynikłych z nieobecności na zajęcia na warunkach wcześnie ustalonych. Czas pracy studenta poświęcony na odrabianie zaległości powinien być nie mniejszy niż na wykonanie zadania przez studentów uczestniczących w zajęciach

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Podstawowa wiedza z akustyki technicznej, diagnostyki technicznej, teorii drgań i teorii sygnałów. Umiejętnośc wykonywania podstawowych pomiarów wibroakustycznych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Z. Engel, J. Piechowicz, L. Stryczniewicz “Podstawy wibroakustyki przemysłowej”, WIMIR Kraków 2003;
Z. Engel “Ochrona środowiska przed drganiami i hałasem”, PWN Warszawa 2001;
C. Cempel “Podstawy wibroakustyki i diagnostyki maszyn” WNT Warszawa 1982;

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak