Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Akredytacja i certyfikacja w pomiarach WA
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
RIAK-2-213-DH-s
Wydział:
Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Drgania i Hałas w Technice i Środowisku
Kierunek:
Inżynieria Akustyczna
Semestr:
2
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr inż. Wszołek Grażyna (wszolek@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Akredytacja, certyfikacja oraz ocena zgodności.
Budowa i utrzymanie systemu zarządzania w akredytowanym laboratorium badawczym i wzorcującym.
Nadzór nad wyposażeniem pomiarowym. Spójność pomiarowa.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Ma elementarną wiedzę z zakresu systemów zarządzania jakością , akredytacji, certyfikacji, ocen zgodności i notyfikacji. IAK2A_W01 Wynik testu zaliczeniowego
M_W002 Ma elementarną wiedzę z zakresu metrologii w systemach zarządzania jakością. IAK2A_W01 Wynik testu zaliczeniowego
Umiejętności: potrafi
M_U001 Umie oszacować niepewność wyników pomiarów. IAK2A_U09, IAK2A_U02 Wynik testu zaliczeniowego
M_U002 Potrafi posługiwać się aktami prawnymi związanymi z akredytacja i certyfikacją, mającymi zastosowanie w pomiarach, ocenie i kontroli hałasu i drgań. IAK2A_U15 Sprawozdanie
M_U003 Posiada umiejętność w zakresie opracowania dokumentacji związanej z przygotowaniem laboratorium do akredytacji. Potrafi aktualizować dokumentację w zależności od wprowadzanych zmian przez PCA (nowelizacja norm i dokumentów PCA). IAK2A_U04 Sprawozdanie
M_U004 Potrafi wybrać organizacje i instytucje spełniające kluczową rolę w obszarze wibroakustyki oraz określić wagę wydawanych przez nie świadectw, raportów oraz certyfikatów. IAK2A_U07 Sprawozdanie
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Potrafi współdziałać w grupie i pracować zespołowo w zakresie planowania, budowania, wdrażania i nadzorowania systemów zarządzania oraz akredytacji Polskiego Centrum Akredytacji IAK2A_U03 Prezentacja
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
28 14 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Ma elementarną wiedzę z zakresu systemów zarządzania jakością , akredytacji, certyfikacji, ocen zgodności i notyfikacji. + - + - - - - - - - -
M_W002 Ma elementarną wiedzę z zakresu metrologii w systemach zarządzania jakością. + - + - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Umie oszacować niepewność wyników pomiarów. + - + - - - - - - - -
M_U002 Potrafi posługiwać się aktami prawnymi związanymi z akredytacja i certyfikacją, mającymi zastosowanie w pomiarach, ocenie i kontroli hałasu i drgań. + - + - - - - - - - -
M_U003 Posiada umiejętność w zakresie opracowania dokumentacji związanej z przygotowaniem laboratorium do akredytacji. Potrafi aktualizować dokumentację w zależności od wprowadzanych zmian przez PCA (nowelizacja norm i dokumentów PCA). + - + - - - - - - - -
M_U004 Potrafi wybrać organizacje i instytucje spełniające kluczową rolę w obszarze wibroakustyki oraz określić wagę wydawanych przez nie świadectw, raportów oraz certyfikatów. + - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Potrafi współdziałać w grupie i pracować zespołowo w zakresie planowania, budowania, wdrażania i nadzorowania systemów zarządzania oraz akredytacji Polskiego Centrum Akredytacji + - + - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 90 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 28 godz
Przygotowanie do zajęć 20 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 30 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 10 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (14h):

Program wykładów
1.Co to jest akredytacja? Jak jest jej rola? Jak wygląda proces akredytacyjny (łącznie z nakładami finansowymi)?
2.Korzyści wynikające z akredytacji dla: akredytowanych jednostek, organizacji, konsumenta, rządu, przemysłu. Współpraca PCA z Polskim Komitetem Normalizacyjnym. Współpraca międzynarodowa PCA.
3.Przepisy prawa a systemy zarządzania. Związek pomiędzy polityką jakości jednostek prowadzących różną działalność a efektami w postaci realizacji celów tych jednostek.
4.Akredytacja laboratoriów badawczych i wzorcujących zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 17025 i wytycznymi Polskiego Centrum Akredytacji – wymagania dotyczące systemu zarządzania.
5.Akredytacja laboratoriów badawczych i wzorcujących zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 17025 i wytycznymi Polskiego Centrum Akredytacji – wymagania dotyczące zasobów i procesu.
6.Akredytacja jednostek certyfikujących, kontrolujących oraz dokonujących oceny zgodności i weryfikacji zgodnie z odpowiednimi normami oraz wytycznymi Polskiego Centrum Akredytacji.
7.Wymagania stawiane laboratoriom wzorcującym i laboratoriom badawczym zajmującym się pomiarami oraz oceną hałasu i drgań w środowisku pracy, i w środowisku zewnętrznym.

Ćwiczenia laboratoryjne (14h):

Program ćwiczeń audytoryjnych
1.Budowa i utrzymanie systemu zarządzania jakością w laboratorium.
2.Metrologia w systemach zarządzania jakością. Systemy zarządzania pomiarami. Wymagania dotyczące procesów pomiarowych.
3.Nadzór nad wyposażeniem pomiarowym.
4.Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących zgodne z normą PN-EN ISO/IEC 17025.
5.Praktyczne projektowanie i dokumentowanie systemu zarządzania zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 17025.
6.Wymagania techniczne normy PN-EN ISO/IEC 17025 – wymagania dotyczące procesów, wymagania dotyczące zasobów.
7.Spójność pomiarowa. Szacowanie niepewności wyników pomiarów.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia laboratoryjne: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Z zakresu wykładów – sprawdziany i kolokwium.
Z zakresu laboratoriów – przygotowanie dokumentacji obejmującej Księgę Zarządzania oraz procedury pomiarowe dla utworzonego wirtualnego laboratorium badawczego lub wzorcującego, prowadzącego działalność w obszarze wibroakustyki.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia laboratoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Średnia ważona z zaliczenia przygotowanej dokumentacji, aktywności na zajęciach i kolokwium obejmującego materiał wykładów.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Przygotowanie dokumentacji wirtualnego laboratorium oraz sprawdzian z zaległego laboratorium.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Student powinien znać podstawowe zagadnienia z zakresu akustyki i ochrony przed hałasem. Powinien również posiadać znajomość obsługi komputera i zagadnień technicznych związanych z podstawami zasad działania sieci.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Norma: PN-EN ISO/IEC 17025 Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących.
2. Normy ISO serii : 9000, 14000 oraz inne – odpowiednie do tematów wykładów dotyczących systemów zarządzania.
3. Przewodnik – Wyrażanie niepewności pomiaru , wydanie polskie GUM 1999.
4. Dokumenty Polskiego Centrum Akredytacyjnego (m.in.: DAP..,DAB..,DA..,) zamieszczane na stronach internetowych PCA: www.pca.gov.pl
5. Materiały własne opracowane na podstawie szkoleń i doświadczenia zdobytego podczas prowadzenia przez 10 lat akredytowanego laboratorium wzorcującego przyrządy do pomiarów akustycznych (AP 022) oraz pracy w Polskim Centrum Akredytacyjnym.
6. Dyrektywy, ustawy, rozporządzenia, normy – dotyczące pomiarów i oceniania w obszarach dotyczących hałasu oraz drgań.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Grażyna WSZOŁEK: All-weather microphones – calibration and uncertainty evaluation methods
Grażyna WSZOŁEK: Wybrane zagadnienia szacowania niepewności przy wzorcowaniu przyrządów do pomiarów akustycznych
Grażyna WSZOŁEK: Możliwość okresowych wzorcowań mikrofonów wszechpogodowych i ich wpływ na miarodajność wyników pomiarów hałasu w środowisku
Grażyna WSZOŁEK, Wiesław Barwicz: Comparative calibrations of measuring microphones performed in a free field
Grażyna WSZOŁEK, Wiesław Barwicz: Porównania dwustronne wzorcowania miernika poziomu dźwięku w polu swobodnym
Wojciech Bartnik, Grażyna WSZOŁEK: Wpływ mierzonych wielkości na powtarzalność, odtwarzalność oraz dokładność pomiaru pogłosowego współczynnika pochłaniania dźwięku

Informacje dodatkowe:

Prowadząca przedmiot jest auditorem technicznym i ekspertem Polskiego Centrum Akredytacji w zakresie laboratoriów badawczych, wzorcujących i organizatorów badań biegłości.