Ogólna charakterystyka kierunku studiów i programu studiów:
Wydział:
Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Forma studiów:
Stacjonarne
Czas trwania studiów (liczba semestrów):
trzy
Liczba punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów na danym poziomie:
90
Tytuł zawodowy nadawany absolwentom:
Magister inżynier
Dziedzina/-y nauki, do której/-ych przyporządkowany jest kierunek studiów :
 • Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych
 • Dyscyplina/-y naukowa/-e, do której/-ych przyporządkowany jest kierunek studiów :
 • inżynieria mechaniczna

 • Dyscypliny Liczba punktów ECTS Procentowy udział liczby punktów ECTS dla każdej z dyscyplin w liczbie punktów ECTS wymaganej do ukończenia studiów na danym poziomie
  inżynieria mechaniczna 90 100
  Termin rozpoczęcia cyklu:
  2019/2020, semestr letni
  Wskazanie związku kierunku studiów ze strategią rozwoju AGH oraz misją AGH:

  Na II stopniu kierunku Inżynieria Akustyczna kształceni są wysokiej klasy specjaliści w dziedzinie dynamicznie rozwijającego się sektora wiedzy, obecnego w licznych dziedzinach gospodarki, w tym szczególnie mocno w działach gospodarki opartej na nowoczesnej wiedzy. Kadry kształcone na tym kierunku mogą też wnieść cenny wkład w rozwój społeczeństwa, pracując w instytucjach publicznych związanych z ochroną środowiska. Specjaliści z zakresu inżynierii akustycznej wnoszą też ważny wkład w rozwój społeczeństwa, pracując w instytucjach publicznych związanych z ochroną środowiska. Studenci Inżynierii Akustycznej nabywają też kompetencji dla wspomagania instytucji kultury i sztuki, a nawet dla wspomagania procesu tworzenia sztuki.
  Jakość kształcenia na kierunku Inżynieria Akustyczna jest ciągle podnoszona, poprzez wprowadzanie nowych, aktualnych elementów wiedzy i rozszerzanie bazy laboratoryjnej. Wprowadzane są też korekty procesu dydaktycznego na bazie uzyskiwanych doświadczeń. Ważną role w procesie dydaktycznym pełni współpraca z instytucjami i przedsiębiorstwami, a także umiędzynarodowienie procesu dydaktycznego poprzez wspieranie wymiany studenckiej w ramach programu Erasmus. Rozwijane są zainteresowania studentów i ich umiejętności pracy organizycyjnej, poprzez wspieranie studenckich kół naukowych, a także krakowskiej sekcji studenckiej Audio Engineering Society.

  Informacja na temat uwzględnienia w programie studiów potrzeb społeczno-gospodarczych oraz zgodności zakładanych efektów uczenia się z tymi potrzebami :

  Według opinii ekspertów rynku pracy w bliskiej przyszłości najbardziej poszukiwani będą specjaliści wysoko wykwalifikowani w rzadkich specjalnościach. Do takich specjalności zalicza się inżynieria dźwięku, na której specjalistów popyt rośnie, jak potwierdza międzynarodowa organizacja Audio Engineering Society. Potrzeby te wynikają z nieustanie poszerzającej się roli mediów elektronicznych w życiu codziennym, idącej w parze z ciągłym wzrostem możliwości technicznych używanych urządzeń i systemów. Dźwięk jest drugim obok obrazu podstawowym nośnikiem informacji w tych mediach. Rośnie też liczba miejsc i wydarzeń, w których należy zapewnić odpowiedniej jakości nagłośnienie bądź przekazywanie treści dźwiękowych, a także odpowiednią jakość akustyczną pomieszczeń. Specjalność IDMK w ramach kierunku Inżynieria Akustyczna na WIMiR AGH jest jedyną taką specjalnością w obszernym regionie Polski południowej, a jedyną w kraju w ramach której harmonijnie połączono kształcenie w obszarze technologii oraz w obszarze aspektów estetycznych przekazu dźwiękowego. Nowoczesne technologie wymagają, aby specjaliści z tego zakresu mieli kwalifikacje na poziomie 7 PRK. Zakładane efekty kształcenia obejmują wiedzę, umiejętności zawodowe oraz kompetencje społeczne przydatne w procesach projektowania, badaniach rozwojowych i kierowaniu zespołami ludzkimi, oczekiwane od absolwentów ze stopniem magistra.

  Ścieżki kształcenia – zakres w języku polskim oraz w języku angielskim (w przypadku studiów pierwszego stopnia, o ile występują) :
  Ścieżki dyplomowania – zakres w języku polskim oraz w języku angielskim (w przypadku studiów pierwszego albo drugiego stopnia, o ile występują) :
 • - (PL)
  - (EN)
 • Nazwy specjalności w języku polskim oraz w języku angielskim (w przypadku studiów drugiego stopnia, o ile występują) :
  Inżynieria Dźwięku w Mediach i Kulturze (PL)
  — (EN)

  Ogólne informacje o programie studiów

  Ogólne informacje związane z programem studiów (ogólne cele kształcenia oraz możliwości zatrudnienia, typowe miejsca pracy i możliwości kontynuacji kształcenia przez absolwentów) :

  Cele kształcenia obejmują pogłębioną wiedzę z zakresu akustyki I jej zastosowań w technikach multimedialnych, w szczególności z zakresów statystyki, procesu słyszenia, produkcji muzycznej, dźwięku cyfrowego, projektowania systemów dźwiękowych, dźwięku przestrzennego i przygotowanie do samodzielnego prowadzenia prac projektowych i badawczych. Absolwenci potrafią posługiwać się zaawansowaną wiedzą z zakresu inżynierii akustycznej i samodzielnie podejmować twórcze przedsięwzięcia inżynierskie oraz badawcze. Absolwenci są poszukiwani na licznych stanowiskach pracy w wielu sektorach gospodarki i administracji, jak na przykład: działy badawczo-rozwojowe w przemyśle, media elektroniczne – radio, telewizja, internet, produkcja nagrań dźwiękowych, produkcja nowoczesnych materiałów interaktywnych, nagłaśnianie koncertów i imprez masowych, specjalistyczny przemysł produkujący sprzęt elektroakustyczny, akustyczne urządzenia pomiarowe, projektowanie i tworzenie oprogramowania przydatnego w akustyce, oraz zastosowania akustyki biomedycznej. Duża część stanowisk pracy wymagających wiedzy z zakresu inżynierii akustycznej zalicza się do innowacyjnego, opartego na wiedzy sektora gospodarki. Absolwenci mogą kontynuować kształcenie na nowo uruchomionych studiach doktoranckich Akustyka na Wydziale IMiR, ewentualnie na innych studiach doktoranckich.

  Informacja na temat uwzględnienia w programie studiów wniosków z analizy wyników monitoringu karier zawodowych studentów i absolwentów :

  Ze studentami kierunku prowadzone są częste nieformalne rozmowy na temat ich studiów. Losy absolwentów są regularnie monitorowane przez Centrum Karier AGH. Absolwenci AGH są ankietowani kilkukrotnie po zakończeniu studiów przez Centrum. Z tych badań sporządzane są raporty zawierające dane o zatrudnieniu absolwentów, silne i słabe strony absolwentów oraz uwagi ankietowanych dotyczące sugerowanych zmian w programach kierunków. Raporty te są następnie corocznie przekazywane władzom wydziałów. Raporty te w części odnoszącej się do kierunku Inżynieria Akustyczna są starannie analizowane przez jego personel. Niezależnie od pracy Centrum Karier AGH, personel kierunku przeprowadza własne ankiety wśród absolwentów i bierze pod uwagę ich postulaty. Na podstawie informacji z wszystkich powyższych źródeł wyciągane są wnioski i w miarę możliwości technicznych i kadrowych wprowadzane są częste zmiany w programie i organizacji studiów. Dowodzą tego liczne uchwały Rady Wydziału IMiR zatwierdzające zmiany w programie studiów kierunku Inżynieria Akustyczna.

  Informacja na temat uwzględnienia w programie studiów wymagań i zaleceń komisji akredytacyjnych, w szczególności Polskiej Komisji Akredytacyjnej i środowiskowych komisji akredytacyjnych :

  Kierunek Inżynieria Akustyczna nie podlegał jeszcze ocenie żadnej ogólnokrajowej komisji akredytacyjnej, jednak w roku 2017 na wniosek Komisji Kształcenia Rady Wydziału IMiR przeprowadzono wewnętrzny audyt kierunku, mający na celu przygotowanie go do ewentualnej akredytacji. Wynik audytu był pozytywny, nieliczne uwagi odnosiły się nie do program ani procesu nauczania a jedynie do dokumentacji kierunku.

  Informacja na temat uwzględnienia w programie studiów przykładów dobrych praktyk :

  Program kierunku Inżynieria Akustyczna tworzony był w roku 2007 po przeprowadzeniu analizy sposobu nauczania zbliżonej tematyki w wiodących ośrodkach w Wielkiej Brytanii, USA i Niemczech i Francji. Brano też pod uwagę nieliczne krajowe program studiów w zbliżonym zakresie. Program oparty jest więc na najlepszych przykładach. Ze wzorów tych wynika m. in. wysoki stopień obieralności modułów w programie nauczania, oraz możliwość wybierania danego modułu na różnych latach studiów. Ten ostatni sposób nie sprawdził się jednak z uwagi na trudności organizycyjne i stopniowo na tym kierunku się od niego odchodzi. W zakresie demonstrowania studentom przykładów dobrych praktyk w realizacji zadań zawodowych i przedsięwzięć, położony jest na to duży nacisk i ma to miejsce w ramach wszystkich przedmiotów, gdzie takie przykłady można demonstrować.

  Informacja na temat współdziałania w zakresie przygotowania programu studiów z interesariuszami zewnętrznymi, w szczególności stowarzyszeniami i organizacjami zawodowymi, społecznymi :

  Do Katedry Mechaniki i Wibroakustyki która prowadzi kierunek studiów Inżynieria Akustyczna napływają często oferty pracy lub praktyk dla absolwentów kierunku. Przy takich okazjach personel kierunku uważnie studiuje wymagania ofertowe, a gdy są one lakoniczne, kontaktuje się z pracodawcami prosząc o poszerzenie specyfikacji wymagań dla kandydatów do pracy. Bardzo dobrym źródłem informacji o wymaganiach rynku pracy wobec absolwentów Inżynierii Akustycznej jest również organizacja zawodowa: Polska Sekcja Audio Engineering Society, której członkami jest kilku pracowników Katedry. Wiadomości z powyższych źródeł są wykorzystywane na równi z monitorowaniem losów absolwentów oraz ich ankietowaniem i są wykorzystywane w częstych zmianach programu wspomnianych w jednym z powyższych punktów.

  Warunki rekrutacji na studia:
  Opis kompetencji oczekiwanych od kandydata ubiegającego się o przyjęcie na studia:

  Ukończenie studiów pierwszego stopnia. Posiadanie tytułu zawodowego inżyniera lub magistra
  inżyniera. Zdanie egzaminu wstępnego na studia II stopnia na wydziale IMiR, na kierunek Inżynieria Akustyczna.

  Warunki rekrutacji, z uwzględnieniem laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego, a także laureatów konkursów międzynarodowych oraz ogólnopolskich :

  Rekrutacja jest prowadzona zgodnie z coroczną Uchwałą Senatu AGH – w sprawie warunków i trybu rekrutacji na pierwszy rok studiów pierwszego i drugiego stopnia w danym roku akademickim

  Przewidywany limit przyjęć na studia wraz ze wskazaniem minimalnej liczby osób przyjętych, warunkującej uruchomienie edycji studiów :
  Minimalna liczba studentów: 12
  Maksymalna liczba studentów: 45

  Łączna liczba punktów ECTS, którą student musi uzyskać w ramach
  zajęć prowadzonych z bezpośrednim udziałem nauczycieli akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia 68 ECTS
  zajęć z zakresu nauk podstawowych właściwych dla danego kierunku studiów 4 ECTS
  zajęć o charakterze praktycznym, kształtujących umiejętności praktyczne, w tym zajęć laboratoryjnych, projektowych, praktycznych i warsztatowych 35 ECTS
  zajęć podlegających wyborowi przez studenta (w wymiarze nie mniejszym niż 30% liczby punktów ECTS koniecznych do uzyskania kwalifikacji odpowiadających poziomowi kształcenia) 61 ECTS
  zajęć z dziedziny nauk humanistycznych lub nauk społecznych – w przypadku kierunków studiów przyporządkowanych do dyscyplin w ramach dziedzin innych niż odpowiednio nauki humanistyczne lub nauki społeczne 5 ECTS
  zajęć z języka obcego 2 ECTS
  praktyk zawodowych 2 ECTS
  zajęć związanych z prowadzoną w Uczelni działalnością naukową w dyscyplinie lub dyscyplinach, do których przyporządkowany jest kierunek studiów, w wymiarze większym niż 50% liczby punktów ECTS wymaganej do ukończenia studiów na danym poziomie, z uwzględnieniem udziału studentów w zajęciach przygotowujących do prowadzenia działalności naukowej lub udziału w tej działalności (dotyczy tylko studiów o profilu ogólnoakademickim) 90 ECTS
  zajęć kształtujących umiejętności praktyczne w wymiarze większym niż 50% liczby punktów ECTS wymaganej do ukończenia studiów na danym poziomie (dotyczy tylko studiów o profilu praktycznym) 0 ECTS

  Praktyki zawodowe

  Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych:

  W ramach studiów II-o stopnia student ma obowiązek odbyć 4 tygodniową praktykę zawodową, którą realizuje w trzecim semestrze studiów. Preferowane są obszary pracy związane z tematem pracy magisterskiej. Możliwe jest odbycie praktyki w Katedrze Mechaniki i Wibroakustyki, która wtedy polega na udziale w pracach badawczych.

  Szczegółowe zasady realizacji programu studiów ustalone przez Dziekana Wydziału (tzw. zasady studiowania)

  Zasady wpisu na kolejny semestr:

  Określa Regulamin Studiów Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie dostępny pod adresem:
  https://www.agh.edu.pl/fileadmin/default/templates/images/dokumenty/regulamin_studiow/regulamin_studiow_pierwszego_i_drugiego_stopnia_w_agh_pazdziernik_2017.pdf

  Zasady wpisu na kolejny semestr studiów w ramach tzw. dopuszczalnego deficytu punktów ECTS :

  Wpis na kolejny semestr otrzymują studenci, których deficyt punktów ECTS nie przekracza dopuszczalnego deficytu:
  Przy wpisie na semestr 2 i 3 – 15 ECTS

  Dopuszczalny deficyt punktów ECTS:
  15
  Organizacja zajęć w ramach tzw. bloków zajęć:

  Na studiach II stopnia kierunku Inżynieria Akustyczna nie ma tzw. bloków zajęć

  Semestry kontrolne:
  2
  Warunki odbywania indywidualnego programu studiów:

  Studia indywidualne prowadzone są pod opieką samodzielnego pracownika naukowego.
  Wymagana średnia ocena z ukończonych semestrów przynajmniej 4.5, wskazane jest posiadanie
  dodatkowych osiągnięć (publikacje, praca w kole naukowym, praca lub działalność na rzecz społeczeństwa prowadzona poza uczelnią, nagrody, wyróżnienia). Program studiów indywidualnych składa się modułów objętych planem studiów oraz indywidualnych modułów uzgodnionych z opiekunem. Program modułów indywidualnych zatwierdza Rada Wydziału.

  Warunki realizacji praktyk zawodowych, w tym w szczególności system kontroli praktyk i ich zaliczania :

  Warunki odbywania praktyki uzgadnia student z promotorem pracy dyplomowej magisterskiej. Praktykę zalicza promotor na podstawie zaświadczenie o odbyciu praktyki oraz sprawozdania z jej przebiegu.

  Zasady obieralności modułów zajęć:

  Obieralność w ramach specjalności jest dowolna. W ramach wolnych miejsc w grupach student może też wybierać przedmioty ze specjalności Drgania i Hałas w Technice i Środowisku. Uruchomienie konkretnej liczby grup wymaga każdorazowej zgody Prodziekana ds. Kształcenia. W razie braku zgody na uruchomienie mało licznej grupy kwalifikację do pozostałych grup przeprowadza Prodziekan. Niezakwalifikowani studenci wybierają inne przedmioty.

  Zasady obieralności ścieżek kształcenia, ścieżek dyplomowania lub specjalności albo kwalifikacji na nie :

  W ramach specjalności nie ma ścieżek kształcenia ani dyplomowania.

  Warunki i wymagania związane z przygotowaniem projektów dyplomowych i prac dyplomowych oraz realizacją procesu dyplomowania :

  Dyplomowanie jest przeprowadzane zgodnie z paragrafami 25, 26 i 27 Regulaminu studiów Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie
  Studenci przygotowują i bronią pracę magisterską. Wraz z obroną odbywa się magisterski egzamin dyplomowy.

  Zasady ustalania ogólnego wyniku ukończenia studiów:

  Ogólny wynik ukończenia studiów jest wyliczany jako suma: 0,6 x średnia ocen uzyskanych w okresie studiów + 0,3 x końcowa ocena pracy dyplomowej + 0,1 x ocena z egzaminu dyplomowego.

  Inne wymagania związane z realizacją programu studiów wynikające z Regulaminu studiów albo innych przepisów obowiązujących w Uczelni:

  -