Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Reżyseria dźwięku
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
RIAK-2-105-ID-s
Wydział:
Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Inżynieria Dźwięku w Mediach i Kulturze
Kierunek:
Inżynieria Akustyczna
Semestr:
1
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr inż. Małecki Paweł (pawel.malecki@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Moduł umożliwia realizację zaawansowanych projektów typu słuchowiska radiowe lub udźwiękowienie filmów. Praca odbywa się w nowoczesnym studio nagraniowym.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Zna metody mikrofonowania źródeł dźwięku: bliskie, dalekie, z dokolorowaniem i ambientowe, zna ich wady i zalety. IAK2A_W01, IAK2A_W10 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Wykonanie projektu,
Zaangażowanie w pracę zespołu,
Zaliczenie laboratorium
M_W002 Zna czynniki determinujące określone usytuowania mikrofonów względem źródeł dźwięku IAK2A_W07, IAK2A_W05, IAK2A_W06 Aktywność na zajęciach,
Odpowiedź ustna,
Projekt,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Zaangażowanie w pracę zespołu,
Zaliczenie laboratorium
Umiejętności: potrafi
M_U001 Umie skonfigurować rider techniczny do nagrania instrumentów w warunkach studyjnych oraz koncertowych IAK2A_W10 Aktywność na zajęciach,
Studium przypadków ,
Wykonanie projektu,
Zaangażowanie w pracę zespołu,
Zaliczenie laboratorium
M_U002 Umie skonfigurować cyfrową konsoletę oraz zastosować ją w praktyce studyjnej i koncertowej IAK2A_W07, IAK2A_W10 Aktywność na zajęciach,
Odpowiedź ustna,
Projekt,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
58 0 0 58 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Zna metody mikrofonowania źródeł dźwięku: bliskie, dalekie, z dokolorowaniem i ambientowe, zna ich wady i zalety. - - + - - - - - - - -
M_W002 Zna czynniki determinujące określone usytuowania mikrofonów względem źródeł dźwięku - - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Umie skonfigurować rider techniczny do nagrania instrumentów w warunkach studyjnych oraz koncertowych - - - - - - - - - - -
M_U002 Umie skonfigurować cyfrową konsoletę oraz zastosować ją w praktyce studyjnej i koncertowej - - - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 103 godz
Punkty ECTS za moduł 4 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 58 godz
Przygotowanie do zajęć 10 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 30 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 5 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Ćwiczenia laboratoryjne (58h):
 1. Nagranie lektora

  Wykonanie nagrania lektorskiego kilkoma metodami. Zastosowanie typowych metod mikrofonowania oraz przetwarzania sygnału mowy.

 2. Nagranie wokalisty

  Wykonanie nagrania wokalisty. Zastosowanie typowych metod mikrofonowania oraz przetwarzania wokalu. Dodanie efektów dźwiękowych oraz korekcja barwy i intonacji.

 3. Montaż audycji radiowej

  Wykonanie audycji radiowej na podstawie zarejestrowanego wcześniej materiału. Edycja nagranego materiału oraz montaż słowno-muzyczny.

 4. Wykonanie miksu "live" za pomocą konsoli cyfrowej 1

  Zastosowanie konsoli cyfrowej jako narzędzia do miksowania oraz komputera z systemem DAW jako źródła dźwięku, do wykonania gotowego utworu o niewielkiej złożoności (do 12 śladów).

 5. Wykonanie miksu "live" za pomocą konsoli cyfrowej 2

  Zastosowanie konsoli cyfrowej jako narzędzia do miksowania oraz komputera z systemem DAW jako źródła dźwięku, do wykonania gotowego utworu o dużej złożoności (od 40 śladów).

 6. Nagranie zespołu muzycznego lub sekcji instrumentalnej

  Wykonanie nagrania zespołu muzycznego lub sekcji instrumentów za pomocą poznanych technik mikrofonowych.

 7. Wykonanie słuchowiska dźwiękowego

  Zastosowanie wykonanych nagrań w celu stworzenia montażu słowno-muzycznego lub udźwiękowienia obrazu ruchomego.

 8. Nagranie efektów dźwiękowych 1
 9. Nagranie efektów dźwiękowych 2
Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Ćwiczenia laboratoryjne: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Warunkiem zaliczenia zajęć laboratoryjnych jest uczestnictwo w zajęciach, wykonanie projektu oraz uzyskanie średniej oceny z kolokwiów powyżej 3.0.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Ćwiczenia laboratoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Średnia ocena na podstawie ocen z projektów, aktywności, odpowiedzi ustnych.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Dopuszcza się jednorazową nieobecność bez odrabiania. W pozostałych przypadkach należy wziąć udział w zajęciach w innym terminie (lub z inną grupą) jeżeli pozwala na to liczebność grup.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :
 • Zaliczony przedmiot „zasady muzyki” w ramach studiów na kierunku Inżynieria akustyczna (alternatywnie: ukończona szkoła muzyczna I stopnia)
Zalecana literatura i pomoce naukowe:
 • Bobby Owsinski, The Recording Engineer’s handbook. The ArtistPro Publishing and Thomson Course Technology
 • David Miles Huber, Robert E. Runstein, Modern Recording Techniques. Focal Press
 • Bruce Bartlett, Jenny Bartlett. Practical Recording Techniques. Focal Press
 • Jurgen Meyer, Acoustics and the Performance of Music. Springer.

Słuchawki studyjne.
Komputer z oprogramowaniem DAW.
Reporterski rejestrator cyfrowy.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Pogłos w muzyce chóralnej — Reverberation in choral music / Paweł MAŁECKI, Dorota CZOPEK // W: ISSET’2015 : XVI Międzynarodowe sympozjum inżynierii i reżyserii dźwięku : Warszawa, 8–10 październik 2015 = 16th International Symposium on Sound Engineering and Tonmeistering. — Warszawa : Fundacja Wspierania Rozwoju Radiokomunikacji i Technik Multimedialnych, 2015. — ISBN: 978-83-933558-8-4. — S. 174–181. — Bibliogr. s. 181, Abstr.
Reproduction of phantom sources improves with separation of direct and reflected sounds / Piotr KLECZKOWSKI, Aleksandra KRÓL, Paweł MAŁECKI // Archives of Acoustics ; ISSN 0137-5075. — 2015 vol. 40 no. 4, s. 575–584. — Bibliogr. s. 583–584
Soundscape recording: a review of approaches / Katarzyna SOCHACZEWSKA, Paweł MAŁECKI, Dorota CZOPEK, Jerzy WICIAK // W: AES [Dokument elektroniczny] : Audio Engineering Society 142nd convention : 2017 May 20–23, Berlin, Germany. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Germany: AES], 2017. — S. [1–5], e-Bried 311. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://www.aes.org/e-lib/browse.cfm?elib=18687 [2018-01-24]. — Bibliogr. s. [4–5], Abstr.

Informacje dodatkowe:

Brak