Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Akustyka małych pomieszczeń
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
RIAK-2-203-ID-s
Wydział:
Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Inżynieria Dźwięku w Mediach i Kulturze
Kierunek:
Inżynieria Akustyczna
Semestr:
2
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Prowadzący moduł:
dr hab. inż, prof. AGH Kamisiński Tadeusz (kamisins@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Moduł ma na celu dostarczenie studentom wiedzy i umiejętności dotyczących podstaw projektowania adaptacji akustycznej i ochrony przeciwdźwiękowej pomieszczń odsłuchowych, studiów nagrań oraz sal prób i małych pomieszczeń do pracy biurowej.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Ma wiedzę dotyczącą zasad projektowania adaptacji akustycznej małych pomieszczeń w zależności od jego funkcji IAK2A_W07, IAK2A_W11, IAK2A_W01 Studium przypadków ,
Sprawozdanie,
Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
M_W002 Zna metody ochrony przed hałasem w małych pomieszczeń o akustyce kwalifikowanej IAK2A_W02 Studium przypadków ,
Sprawozdanie,
Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
M_W003 Zna zasady projektowania systemów nagłośnieniowych dla małych pomieszczeń IAK2A_W02, IAK2A_W07, IAK2A_W08 Studium przypadków ,
Sprawozdanie,
Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
Umiejętności: potrafi
M_U001 Potrafi sformułować wytyczne akustyczne do projektu adaptacji wnętrza w zależności od jego funkcji i dostępnych środków IAK2A_U04, IAK2A_U03 Studium przypadków ,
Sprawozdanie,
Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
M_U002 Stosuje materiały i ustroje akustyczne umożliwiające kształtowanie parametrów akustycznych małych pomieszczeń IAK2A_U04, IAK2A_U06, IAK2A_U20 Studium przypadków ,
Sprawozdanie,
Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
M_U003 Potrafi przedstawić rozwiązania mające na celu ograniczenie hałasu w małych pomieszczeniach o akustyce kwalifikowanej IAK2A_U04 Studium przypadków ,
Sprawozdanie,
Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
M_U004 Umie dobrać odpowiednie metody obliczeniowe do wyznaczenia parametrów akustycznych pomieszczeń IAK2A_U18 Studium przypadków ,
Sprawozdanie,
Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Współpracuje ze specjalistami z innych branż zaangażowanych w tworzenie projektu np. architektami, projektantami instalacji wentylacyjnej, klimatyzacyjnej sanitarnej IAK2A_K07, IAK2A_K05, IAK2A_K04 Studium przypadków ,
Sprawozdanie,
Aktywność na zajęciach
M_K002 Ma świadomość potrzeb muzyków, producentów i realizatorów dźwięku i potrafi je uwzględnić przy tworzeniu wytycznych do projektu adaptacji akustycznej pomieszczeń. IAK2A_K06, IAK2A_K05, IAK2A_K04 Studium przypadków ,
Sprawozdanie,
Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
28 14 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Ma wiedzę dotyczącą zasad projektowania adaptacji akustycznej małych pomieszczeń w zależności od jego funkcji + - + - - - - - - - -
M_W002 Zna metody ochrony przed hałasem w małych pomieszczeń o akustyce kwalifikowanej + - + - - - - - - - -
M_W003 Zna zasady projektowania systemów nagłośnieniowych dla małych pomieszczeń + - + - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi sformułować wytyczne akustyczne do projektu adaptacji wnętrza w zależności od jego funkcji i dostępnych środków + - + - - - - - - - -
M_U002 Stosuje materiały i ustroje akustyczne umożliwiające kształtowanie parametrów akustycznych małych pomieszczeń + - + - - - - - - - -
M_U003 Potrafi przedstawić rozwiązania mające na celu ograniczenie hałasu w małych pomieszczeniach o akustyce kwalifikowanej + - + - - - - - - - -
M_U004 Umie dobrać odpowiednie metody obliczeniowe do wyznaczenia parametrów akustycznych pomieszczeń + - - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Współpracuje ze specjalistami z innych branż zaangażowanych w tworzenie projektu np. architektami, projektantami instalacji wentylacyjnej, klimatyzacyjnej sanitarnej + - + - - - - - - - -
M_K002 Ma świadomość potrzeb muzyków, producentów i realizatorów dźwięku i potrafi je uwzględnić przy tworzeniu wytycznych do projektu adaptacji akustycznej pomieszczeń. + - + - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 28 godz
Przygotowanie do zajęć 33 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 14 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (14h):

1. Wprowadzenie do akustyki małych pomieszczeń – zjawiska falowe w pomieszczeniach, odpowiedź częstotliwościowa, mody pomieszczenia, wady akustyczne (2h).
2. Adaptacja akustyczna małych pomieszczeń – pomieszczenia do pracy indywidulanej oraz biura wielkoprzestrzenne, dobór i rozmieszczenie ustrojów dźwiękochłonnych, (2h).
3. Adaptacja akustyczna małych pomieszczeń – kształtowanie odpowiedzi częstotliwościowej pomieszczenia, kontrolowanie pierwszego odbicia, dobór i rozmieszczenie ustrojów dźwiękochłonnych, (2h).
4. Zasady projektowania akustycznego małych pomieszczeń – założenia projektowe (EBU-tech), dobór proporcji pomieszczenia, koncepcje realizacji reżyserni dźwięku i pomieszczeń odsłuchowych (LEDE, RFZ, Non Environment), projektowanie sal prób indywidualnych i studiów nagrań (3h).
5. Ochrona przeciwdźwiękowa pomieszczeń – dobór izolacyjności przegród (ściany, elementy stolarki), zabezpieczenie przepustów instalacyjnych, (2h).
6. Ochrona przeciwdźwiękowa pomieszczeń – wytyczne do projektu oraz metody redukcji hałasu od instalacji wentylacyjnej i klimatyzacyjnej (2h).
7. Projektowanie i realizacja małych pomieszczeń kwalifikowanych akustycznie – przykłady obliczeniowe, realizacja, pomiary kontrolne i powykonawcze (2h).

Ćwiczenia laboratoryjne (14h):

1. Ocena paramtrów akustycznych oraz sformułowanie założeń do projektu adaptacji akustycznej małego pomieszczenia na studio nagrań, reżysernię dźwięku lub salę prób. (2h)
2. Pomiar charakterystyki częstotliwościowej pomieszczenia w zakresie niskich częstotliwości. (2h)
3. Obliczenia charakterystyki częstotliwościowej pomieszczenia w zakresie niskich częstotliwości – metoda elementów skończonych. (2h)
4. Kształtowanie charakterystyki częstotliwościowej pomieszczenia w miejscu odsłuchu w zakresie niskich częstotliwości – dobór połozenia zestawu nagłośnieniowego. (2h)
5. Obliczenia parametrów akustycznych z wykorzystaniem metod numerycznych – metody geometryczne. (2h)
6. Realizacja własnych koncepcji pomieszczenia odsłuchowego: dobór i rozmieszczenie enelentów adaptacji akustycznej oraz nagłośnienia, analiza częstotliwości własnych pomieszczenia, (2h)
7. Realizacja własnych koncepcji pomieszczenia odsłuchowego: pomiary parametrów akustycznych – analiza opóźnienia pierwszego odbicia, chakaterystyka częstotliwościowa w miejscu odsłuchu, poziom dźwięku w pomieszczeniu, ocena subiektywna. (2h)
8. Zaliczenie (1h)

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej wzbogaconej o analizy przykładowych realizacji adaptacji akustycznej wnętrz.
 • Ćwiczenia laboratoryjne: Studenci samodzielnie dobierają narzędzia pomiarowe pozwalające na rozwiązanie zadanego problemu praktycznego. Prowadzący nadzoruje wykonywane pomiary w szczególności poprawność i kompletność uzyskiwanych wyników.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Warunki zaliczenia ćwiczeń laboratoryjnych:

 • obecność na zajęciach (dopuszczalna 1 nieobecność),
 • zaliczenie wszystkich sprawozdań z laboratoriów w zespołach maksymalnie 4 osobowych,
 • zaliczenie wszystkich kolokwiów,

Warunki dopuszczenia do zaliczenia poprawkowego:

 • zaliczenie wszystkich sprawozdań z laboratoriów,

Warunki dopuszczenia do egzaminu:

 • zaliczenie z ćwiczeń laboratoryjnych,
Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu jest niedozwolona.
 • Ćwiczenia laboratoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Ćwiczenia laboratoryjne wykonywane są zgodnie z programem przedstawionym przez prowadzącego i pod jego nadzorem w zespołach do 4 osób.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Średnia ważona z ocen:
średnia z ćwiczeń projetowych 50%,
średnia ocen z egzaminu 50%,

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Ćwiczenia laboratoryjne: możliwość odrobienia wybranych ćwiczeń w ramach prac naukowych zespołu Akustyki Architektonicznej

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Znajomość pakietu Matlab, Catt acoustic
Znajomość podstawowych zasad adaptacji akustycznej pomieszczeń
Umiejętność zestawienia toru pomiarowego do pomiarów parametrów akustycznych pomieszczeń,

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Gervais R., Home Recording Studio: Built it Like the Pros, Artistpro Publishing, Boston 2006
2. Kulowski A., Akustyka Sal, Wydawnictwo PG, Gdańsk 2011
3. Kuttruff H., Room acoustics, Taylor & Francis, London 2009
4. Long M, Architectural Acoustics, Elservier, San Diego 2006
5. Nowell P., Recording Studio Design, Focal Press, Oxford 2003
6. Everest F.A., Sound Studio Construction on a Budget, McGraw-Hill Education 1996
7. Cox T., D’Antonio P., Acoustic Absorbers and Diffusers, CRC Press Taylor & Francis Group, Boca Raton 2016
8. Cleiner M., Tichy J., Acoustics of Small Rooms, CRC Press, Boca Raton 2014

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak