Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Auralizacja
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
RIAK-2-215-ID-s
Wydział:
Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Inżynieria Dźwięku w Mediach i Kulturze
Kierunek:
Inżynieria Akustyczna
Semestr:
2
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr inż. Małecki Paweł (pawel.malecki@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Moduł umożliwiaj poznanie współczesnych zagadnień związanych z auralizacją. W ramach przedmiotu wykonywane są projekty praktyczne wykorzystujące nowoczesne technologie.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Zna zasady wykonywania splotów, transformacji i transmisji sygnałów IAK2A_W10, IAK2A_W04, IAK2A_W08 Aktywność na zajęciach,
Odpowiedź ustna,
Studium przypadków
M_W002 Zna techniczne realizacje sygnałów impulsowych IAK2A_W08, IAK2A_W06 Aktywność na zajęciach,
Odpowiedź ustna,
Studium przypadków
M_W003 Charakteryzuje cechy zwrotnic elektrycznych w zestawach głośnikowych. IAK2A_W06 Aktywność na zajęciach,
Odpowiedź ustna,
Wykonanie projektu
Umiejętności: potrafi
M_U001 Potrafi ocenić jakość symulacji warunków akustycznych pomieszczenia IAK2A_U14, IAK2A_U13, IAK2A_U09 Aktywność na zajęciach,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Zaliczenie laboratorium
M_U002 Potrafi ocenić jakość brzmienia symulowanych zestawów głośnikowych IAK2A_U12, IAK2A_U13, IAK2A_U11, IAK2A_U09 Aktywność na zajęciach,
Wykonanie ćwiczeń,
Zaliczenie laboratorium
M_U003 Potrafi dokonać pomiaru odpowiedzi impulsowej pomieszczenia i przetwornika elektroakustycznego. IAK2A_U09, IAK2A_U15, IAK2A_U20 Aktywność na zajęciach,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Zaliczenie laboratorium
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Potrafi współpracować z fachowcami z branży budowlanej i instalatorskiej. IAK2A_K04 Studium przypadków ,
Wykonanie projektu
M_K002 Potrafi dobrać zespół odsłuchowy, który będzie dokonywał kwalifikacji symulacji akustyki danego pomieszczenia IAK2A_K06, IAK2A_K05 Studium przypadków ,
Wykonanie projektu
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
28 14 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Zna zasady wykonywania splotów, transformacji i transmisji sygnałów + - - - - - - - - - -
M_W002 Zna techniczne realizacje sygnałów impulsowych + - - - - - - - - - -
M_W003 Charakteryzuje cechy zwrotnic elektrycznych w zestawach głośnikowych. + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi ocenić jakość symulacji warunków akustycznych pomieszczenia - - + - - - - - - - -
M_U002 Potrafi ocenić jakość brzmienia symulowanych zestawów głośnikowych - - + - - - - - - - -
M_U003 Potrafi dokonać pomiaru odpowiedzi impulsowej pomieszczenia i przetwornika elektroakustycznego. - - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Potrafi współpracować z fachowcami z branży budowlanej i instalatorskiej. - - - - - - - - - - -
M_K002 Potrafi dobrać zespół odsłuchowy, który będzie dokonywał kwalifikacji symulacji akustyki danego pomieszczenia - - - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 28 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 40 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 5 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (14h):
 1. Operacja splotu: liniowy, kołowy (FFT i DFT)
 2. Pomiary odpowiedzi impulsowej pomieszczenia, instalacje wielokanałowe
 3. Pomiar odpowiedzi impulsowych przetworników elektroakustycznych
 4. Edycja odpowiedzi impulsowej – oczekiwane efekty dźwiękowe
 5. Odpowiedzi impulsowe cząstkowe i ich wpływ na charakter brzmienia
 6. Modelowanie pogłosu pomieszczenia
 7. Synteza odpowiedzi impulsowej; odsłuch oczekiwanych efektów
Ćwiczenia laboratoryjne (14h):
 1. Komputerowa symulacja splotu
 2. Odpowiedzi impulsowe pomieszczeń
 3. Odpowiedzi impulsowe przetworników
 4. Transformacja falkowa i jej właściwości
 5. Modelowanie części pogłosowej odpowiedzi impulsowej
 6. Reedycja parametrów odpowiedzi impulsowej
 7. Symulacja splotowa zestawów wielogłośnikowych
Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia laboratoryjne: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Warunkiem zaliczenia zajęć laboratoryjnych jest uczestnictwo w zajęciach, wykonanie projektu oraz uzyskanie oceny pozytywne z kolokwium zaliczeniowego.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia laboratoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Kolokwium zaliczeniowe, aktywność na zajęciach

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Dopuszcza się jednorazową nieobecność bez odrabiania. W pozostałych przypadkach należy wziąć udział w zajęciach w innym terminie (lub z inną grupą) jeżeli pozwala na to liczebność grup.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Znajomość Matlaba

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Kuttruff H., Room acoustics
Meyer J., Kirchenakustik

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Auralisation quality estimation : / MAŁECKI Paweł // Archives of Acoustics ; ISSN 0137-5075. — 2012 vol. 37 no. 3, s. 381. — OSA : 59th Open Seminar on Acoustics : Boszkowo, Poland, September 10–14, 2012. — Warszawa : PAN – IPPT, cop. 2012
Auralisation quality – subjective and objective factors / Paweł MAŁECKI, Jerzy WICIAK, Jacek WIERZBICKI, Roman TROJANOWSKI // W: Inter.noise 2012 : New York City, USA, August 19–22, 2012 : quieting the world’s cities : abstract program. — [USA : The Institute of Noise Control Engineering], [cop. 2012]. — S. 386–387. — Pełny tekst na dołączonym CD-ROM-ie. — S. 1–4. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD. — Bibliogr. s. 3–4, Abstr.. — Tyt. przejęto z ekranu tytułowego
Auralizacja wielokanałową techniką głośnikową — Multi-channel auralization / Paweł MAŁECKI, Jacek WIERZBICKI // W: ISSET2013 [Dokument elektroniczny] : XV Międzynarodowe Sympozjum Inżynierii i Reżyserii Dźwięku : Kraków, 27-29 czerwca 2013 : materiały konferencyjne. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : s. n.], 2013. — 1 dysk optyczny. — e-ISBN: 978-83-921663-4-4. — S. [1–2]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 2. — Tytuł przejeto ze s. tyt. — Afiliacja autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza

Informacje dodatkowe:

Brak