Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Literatura muzyczna
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
RIAK-2-217-ID-s
Wydział:
Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Inżynieria Dźwięku w Mediach i Kulturze
Kierunek:
Inżynieria Akustyczna
Semestr:
2
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr inż. Pilch Adam (apilch@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Zajęcia przybliżają studentom najważniejsze trendy w rozwoju muzyki na przestrzeni wieków oraz gatunków współczesnych. Laboratoria pozwalają na twórcze wykorzystanie narzędzi do tworzenia muzyki.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 zna najważniejsze dzieła muzyczne reprezentujące kolejne epoki Aktywność na zajęciach,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Wynik testu zaliczeniowego
Umiejętności: potrafi
M_U001 potrafi wskazać cechy charakterystyczne muzyki poszczególnych epok Aktywność na zajęciach,
Wynik testu zaliczeniowego
M_U002 potrafi, na podstawie analizy słuchowej, rozpoznać cechy charakterystyczne muzyki poszczególnych epok Aktywność na zajęciach,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_U003 potrafi wskazać przybliżony czas i miejsce powstania utworu muzycznego Aktywność na zajęciach,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
20 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 zna najważniejsze dzieła muzyczne reprezentujące kolejne epoki + - + - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 potrafi wskazać cechy charakterystyczne muzyki poszczególnych epok + - + - - - - - - - -
M_U002 potrafi, na podstawie analizy słuchowej, rozpoznać cechy charakterystyczne muzyki poszczególnych epok - - + - - - - - - - -
M_U003 potrafi wskazać przybliżony czas i miejsce powstania utworu muzycznego + - + - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 50 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 20 godz
Przygotowanie do zajęć 10 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 10 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 5 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 5 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (10h):
 1. Muzyka rozrywkowa

  • Historia
  • Gatunki
  • Twórcy i ich najważniejsze kompozycje
  • Nawiązania do muzyki klasycznej

 2. Muzyka symfoniczna

  • Historia, cechy charakterystyczne
  • Gatunki symfoniczne
  • Twórcy i ich dzieła

 3. Jazz

  • Historia
  • Odmiany, szkoły, ośrodki
  • Twórcy i ich najważniejsze utwory
  • Muzycy

 4. Muzyka wokalna i sceniczna

  • Historia muzyki scenicznej
  • Opera, balet, oratorium, kantata, formy liturgiczne
  • Twórcy i ich dzieła

 5. Kameralistyka

  • Najważniejsze gatunki właściwe dla danej epoki,
  • Twórcy
  • Składy zespołów kameralnych

Ćwiczenia laboratoryjne (10h):
 1. Montaż kameralnego utworu polifonicznego

  Analiza zapisu nutowego wybranego utworu polifonicznego i montaż fragmentów nagrania pojedynczych instrumentów

 2. Analiza możliwości aparatu symfonicznego

  Instrumentacja wybranego utworu kameralnego na skład symfoniczny

 3. Analiza wybranej arii

  Analiza różnych wykonań wybranej arii pod względem:

  • zgodności z zapisem nutowym
  • jakości wykonania
  • gry aktorskiej
  • innych

 4. Muzyka XX i XXIw

  Analiza zapisu nutowego i różnych wykonań wybranych utworów współczesnych

 5. Muzyka rozrywkowa

  Prezentacje osobistych preferencji Studentów, analiza.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej uzupełnionej odtworzeniem utworów ilustrujących omawiane tematy. W czasie odtwarzania utworów śledzony jest zapis nutowy danych dzieł muzycznych.
 • Ćwiczenia laboratoryjne: Studenci wykonują ćwiczenia na komputerach w narzędziach wskazanych przez prowadzącego. Efekt pracy prezentowany jest w trakcie zajęć. Zastosowane środki wyrazu komentowane są przez twórców danego zadania.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Ćwiczenia laboratoryjne: Obecność na minimum 4 zajęciach, zaliczenie wszystkich zadań wskazanych przez prowadzącego. W przypadku nieobecności na zajęciach, realizowany temat musi być zaliczony w wyniku indywidualnej weryfikacji wiedzy przez prowadzącego.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Udział w wykładach jest dobrowolny. Rejestracja audiowizualna jest dozwolona za zgodą prowadzącego
 • Ćwiczenia laboratoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Ćwiczenia laboratoryjne wykonywane są zgodnie z instrukcją przedstawioną przez prowadzącego i pod jego nadzorem w zespołach 1 lub 2 osobowych.
Sposób obliczania oceny końcowej:

W skład oceny końcowej wchodzą następujące czynniki:

 • Pisemna relacja z koncertu muzyki klasycznej (25 %)
 • Prezentacja wybranego gatunku muzyki rozrywkowej (25 %)
 • Średnia z wykonanych zadań na laboratoriach (50 %)
Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Temat, na którym student był nieobecny musi być odrobiony w ramach indywidualnej prezentacji prowadzącemu wykonanego zadania.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :
 • Znajomość podstawowych terminów z zakresu zasad muzyki
 • Znajomość klasyfikacji i podstawowej charakterystyki instrumentów muzycznych
 • Obsługa wybranego programu DAW w podstawowym zakresie
Zalecana literatura i pomoce naukowe:
 • Chylińska T., Haraschin S., Schaffer B.: Przewodnik koncertowy. PWM 1991
 • Kański J.: Przewodnik operowy. PWM 2001
Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Influence of Audience Noises on the Classical Music Perception on the Example of Anti-cough Candies Unwrapping Noise, A Pilch, B Chojnacki, T Makuch, Z Kusal, M Czapla – Audio Engineering Society Convention 143, 2017
Listening concepts under extreme acoustic conditions in anechoic and reverberation chambers and underwater during aXes-Triduum of New Music Conference in Cracow
B Chojnacki, A Pilch, A Majchrzak, M Sobolewska

Informacje dodatkowe:

Brak