Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Practical psychoacoustics
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
RIAK-2-103-ID-s
Wydział:
Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Inżynieria Dźwięku w Mediach i Kulturze
Kierunek:
Inżynieria Akustyczna
Semestr:
1
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
prof. dr hab. inż. Kleczkowski Piotr (kleczkow@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Przedmiot zapoznaje studenta z mechanizmami działania słuchu ludzkiego i praktyczną zdolnością do rozróżniania poszczególnych bodźców oraz sposobami wykorzystania tej wiedzy w inżynierii dźwięku.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 zna i rozumie funkcjonowanie poszczególnych elementów narządu słuchu IAK2A_W05, IAK2A_U13, IAK2A_W06 Aktywność na zajęciach,
Sprawozdanie,
Udział w dyskusji,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Wynik testu zaliczeniowego
M_W002 zna efekty występujące w percepcji różnego rodzaju dźwięków IAK2A_W05, IAK2A_U13, IAK2A_W06 Aktywność na zajęciach,
Sprawozdanie,
Udział w dyskusji,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Wynik testu zaliczeniowego
Umiejętności: potrafi
M_U001 potrafi określić słyszalność różnych sygnałów akustycznych występujących samodzielnie albo w określonym kontekście IAK2A_U21, IAK2A_W05, IAK2A_U16, IAK2A_U13, IAK2A_U06, IAK2A_K05, IAK2A_U15, IAK2A_K04, IAK2A_U20, IAK2A_U08, IAK2A_W03, IAK2A_U02, IAK2A_W06 Aktywność na zajęciach,
Sprawozdanie,
Udział w dyskusji,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Wynik testu zaliczeniowego
M_U002 potrafi określić słyszalność zmian w sygnale akustycznym IAK2A_U21, IAK2A_W05, IAK2A_U16, IAK2A_U13, IAK2A_U06, IAK2A_K05, IAK2A_U15, IAK2A_U03, IAK2A_K04, IAK2A_U20, IAK2A_U08, IAK2A_U02, IAK2A_W06 Aktywność na zajęciach,
Sprawozdanie,
Udział w dyskusji,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Wynik testu zaliczeniowego
M_U003 potrafi ocenić dźwięki odbierane przez słuch pod względem ich ewentualnej uciążliwości lub szkodliwości IAK2A_U21, IAK2A_W05, IAK2A_U04, IAK2A_W04, IAK2A_U16, IAK2A_U13, IAK2A_U06, IAK2A_K05, IAK2A_K04, IAK2A_U20, IAK2A_U08, IAK2A_U02, IAK2A_W06 Aktywność na zajęciach,
Sprawozdanie,
Udział w dyskusji,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Wynik testu zaliczeniowego
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 rozumie potrzebę szerzenia w otoczeniu i społeczeństwie świadomości zagrożeń płynących z ekspozycji na dźwięki o nadmiernym natężeniu IAK2A_U21, IAK2A_W05, IAK2A_U16, IAK2A_U13, IAK2A_K05, IAK2A_U15, IAK2A_K04, IAK2A_U20, IAK2A_K03 Aktywność na zajęciach,
Udział w dyskusji,
Wynik testu zaliczeniowego
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
40 20 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 zna i rozumie funkcjonowanie poszczególnych elementów narządu słuchu + - - - - - - - - - -
M_W002 zna efekty występujące w percepcji różnego rodzaju dźwięków + - + - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 potrafi określić słyszalność różnych sygnałów akustycznych występujących samodzielnie albo w określonym kontekście + - + - - - - - - - -
M_U002 potrafi określić słyszalność zmian w sygnale akustycznym + - + - - - - - - - -
M_U003 potrafi ocenić dźwięki odbierane przez słuch pod względem ich ewentualnej uciążliwości lub szkodliwości + - - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 rozumie potrzebę szerzenia w otoczeniu i społeczeństwie świadomości zagrożeń płynących z ekspozycji na dźwięki o nadmiernym natężeniu + - - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 100 godz
Punkty ECTS za moduł 4 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 40 godz
Przygotowanie do zajęć 21 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 16 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 23 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (20h):
 1. Słuch na tle innych zmysłów. Specyficzne cechy słuchu. Przegląd miar i bodźców stosowanych w psychoakustyce.
 2. Zasady psychofizyki. Wprowadzenie do psychoakustyki. Progi bezwzględne i różnicowe. Poszukiwanie funkcji psychometrycznych. Prawa Webera, Webera-Fechn
 3. Elementy narządu słuchu i ich funkcje. Budowa ucha zewnętrznego i środkowego. Przegląd budowy ucha wewnętrznego.
 4. Szczegółowa budowa ucha wewnętrznego. Właściwości błony podstawnej i jej drgania.
 5. Działanie narządu Cortiego. Rola komórek rzęsatych wewnętrznych i zewnętrznych. Proces aktywny. Mechanizm generacji potencjałów czynnościowych.
 6. Model percepcji natężenia dźwięku.Teorie słyszenia: miejsca, czasu i mieszana. Model percepcji wysokości dźwięku.
 7. Właściwości percepcji wysokości dźwięków. Właściwości percepcji głośności dźwięków.
 8. Filtr słuchowy. Rozdzielczość częstotliwościowa słuchu. Pasmo krytyczne i pasmo ERB. Zjawiska demonstrujące działanie pasm krytycznych / ERB.
 9. Zjawisko maskowania dźwięków. Maskowanie jednoczesne i niejednoczesne. Maskowanie informacyjne. Praktyczne konsekwencje maskowania.
 10. Słyszenie kierunkowe – mechanizmy. Związek cech słyszenia kierunkowego z technologiami odtwarzania dźwięku. Analiza i synteza obiektów słuchowych.
Ćwiczenia laboratoryjne (20h):
 1. Demonstracja różnych bodźców i efektów dźwiękowych.
 2. Wyznaczanie progów percepcji drobnych zmian w nagraniu dźwiękowym (6 godz.).
 3. Doświadczalna weryfikacja praw Webera-Fechnera i Stevensa.
 4. Wyznaczanie bezwzględnych progów słyszenia metodami: stałych bodźców, teorii detekcji sygnału oraz adaptacyjną.
 5. Maskowanie: wyznaczanie progu słyszenia dźwięku maskowanego.
 6. Wyznaczanie progu czułości słuchu na zmiany głośności i wysokości różnych bodźców.
 7. Prezentacja paradoksu Sheparda.
 8. Wpływ czasu trwania na percepcję głośności i wysokości dźwięków. Ocena czasu trwania dźwięku.
 9. Organizacja percepcji słuchowej w odbiorze wielu dźwięków.
 10. Opracowanie i przygotowanie bodźców do własnego eksperymentu psychoakustycznego przy pomocy języka Matlab.
 11. Kolokwium zaliczeniowe.
Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia laboratoryjne: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia laboratoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa ustalana jest na podstawie:

a) oceny z kolokwium zaliczeniowego – 50% o.k., pod warunkiem zdania kolokwium
b) ocen z kartkówek – 25% o.k.
c) aktywności na ćwiczeniach laboratoryjnych – 25% o.k.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Piotr Kleczkowski, Percepcja dźwięku, Wydawnictwa AGH 2013
2. Edward Ozimek, Dźwięk i jego percepcja, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa-Poznań 2002
3. Brian C. J. Moore, Wprowadzenie do psychologii słyszenia, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1999

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak