Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Studyjna produkcja dźwięku (P)
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
RIAK-2-106-ID-s
Wydział:
Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Inżynieria Dźwięku w Mediach i Kulturze
Kierunek:
Inżynieria Akustyczna
Semestr:
1
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
Czopek Dorota (dorotam@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Przygotowanie, rejestracja, montaż, miks i mastering utworu muzycznego (samodzielnego lub będącego warstwą filmu). Utwór powinien wymagać rejestracji wielu instrumentów lub być realizowany kilku warstwach zapewniając bogatą fakturę dźwiękową. W trakcie realizacji należy zastosować różne techniki ujęć dźwięku. Na etapie postprodukcji należy starać się uzyskać możliwie naturalne i pełne brzmienie zgodne z dyrektywami EBU R-128.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Uczestnik kursu umie przedstawic kolejność pracy nad produkcją płyty długograjacej oraz singla. IAK2A_W11 Odpowiedź ustna
M_W002 Uczestnik kursu potrafi przedstawic proces produkcji remiksu audio IAK2A_W11, IAK2A_W05, IAK2A_W01, IAK2A_W10
M_W003 Student zna nowoczesne narzędzia do produkcji muzycznej IAK2A_W11, IAK2A_W10, IAK2A_W06, IAK2A_W07 Odpowiedź ustna
Umiejętności: potrafi
M_U001 Uczestnik kursu umie odnaleść charakterystyczne elementy utworu oraz przedstawić je w okraszonej indywidualnym charakterem produkcji. IAK2A_W07, IAK2A_W08 Projekt,
Aktywność na zajęciach,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
56 28 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Uczestnik kursu umie przedstawic kolejność pracy nad produkcją płyty długograjacej oraz singla. + - + - - - - - - - -
M_W002 Uczestnik kursu potrafi przedstawic proces produkcji remiksu audio + - + - - - - - - - -
M_W003 Student zna nowoczesne narzędzia do produkcji muzycznej - - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Uczestnik kursu umie odnaleść charakterystyczne elementy utworu oraz przedstawić je w okraszonej indywidualnym charakterem produkcji. - - - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 111 godz
Punkty ECTS za moduł 4 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 56 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 30 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 20 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 5 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (28h):
 1. Produkcja singla cz1

  Wyklad opowiadajacy o współczesnym podejściu do produkcji muzycznej albumów muzycznych oraz singli radiowych.
  Obejmuje kolejność czynnosci przy produkcji : komponowaniu doboru instrumentów, wybór inżyniera nagrania, inzyniera miksu oraz wybór studia

 2. Prezentacja miksów wybranego inżyniera miksu

  Zajęcia odsłuchowo – dyskusyjne. Mike Frassel

 3. Prezentacja produkcji wybranego polskiego producenta muzycznego cz1

  Zajęcia odsłuchowo – dyskusyjne. Marcin Bors

 4. Prezentacja produkcji wybranego polskiego producenta muzycznego cz2

  Zajęcia odsłuchowo – dyskusyjne.

 5. Prezentacja produkcji wybranego zagranicznego producenta muzycznego cz1

  Zajęcia odsłuchowo – dyskusyjne. Rick Rubin

 6. Prezentacja produkcji wybranego zagranicznego producenta muzycznego cz2

  Zajęcia odsłuchowo – dyskusyjne. Ross Robinson, Brendon O’Brien.

 7. Produkcja singla cz2
 8. Producent muzyczny

  Przedstawienie postaci producenta muzycznego z jego wyksztalceniem, trybem pracy, charakterystyka osobowościową.

 9. Narzędzia hardaware i software najczęściej używane przez producentów muzycznych

  Przykłady klasycznych oraz kultowych narzedzi analogowych. Przeglad najnowszego i najpopularniejszego oprogramowania: DAW , Plugins, Virtual Instruments.

Ćwiczenia laboratoryjne (28h):
 1. Realizacja kompletnej postprodukcji singa radiowego.

  Realizacja postprodukcji obejmuje : edycje miks oraz mastering na zadanych sciezkach audio
  Miks audio powinien chrakteryzowac sie indywidualnym podejściem wykonawczym inżyniera miksu ale zaraz techniczna poprawnościa.
  Wskazane jest stworzenie dodatkowych efektow dzwiękowych w oparciu o możliwości programu Samplitude oraz częściowa zmiana aranżu danego utworu muzycznego.

 2. Realizacja remiksu

  realizacja remiksu obejmuje stworzenie remiksu audio w dowolnym gatunku muzycznym z zachowaniem jego specyfiki: formy, instrumentarium, barw, dynamiki.

 3. Remiks audio video

  Podstawy techniczne remiksu audio video przy produkcjach live.

 4. Przemysl muzyczny – prowadzenie studia produkcyjnego

  Zagadnienia zwiazane z inwestycją oraz pozyskiwanien klienta w studio produkcyjnym.

 5. Zajęcia odsłuchowe wybranych produkcji cz1

  Prezentowane przez uczestników kursu wybranych przez nich produkcji

 6. Zajęcia odsłuchowe wybranych produkcji cz2
Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia laboratoryjne: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Uczestniczenie we wszystkich etapach (preprodukcja, produkcja, postprodukcja), aktywne realizowanie zadań zależnie od przydzielonej przez prowadzącego roli na danym etapie. W przypadku wykładu – opracowanie i przedstawienie koncepcji działań, w przypadku ćwiczeń praktyczna realizacja wypracowanej na wykładach koncepcji.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia laboratoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa jest średnią ocen cząstkowych:

aktywność i obecność na wykładzie (10%) realizacja zadań laboratoryjnych (90%).
Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Uczestniczenie w innych niż zajęcia działaniach związanych z przygotowaniem materiału muzycznego, samodzielne realizowanie etapu postprodukcji. Przedstawienie samodzielnej pracy w ramach zbiorowych zajęć pozostałym studentom i prowadzącemu.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Znajomość pogramu DAW Samplitude wraz z podstawowymi zagadnieniami z realizacji nagran studyjnych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Bobby Owsinski, The Recording Engineer’s handbook. The ArtistPro Publishing and Thomson Course Technology
Roey Izhaki, Mixing Audio – Concepts, Practices and Tools. Focal Press
David Miles Huber, Robert E. Runstein, Modern Recording Techniques. Focal Press
Bruce Bartlett, Jenny Bartlett. Practical Recording Techniques. Focal Press
Jurgen Meyer, Acoustics and the Performance of Music. Springer.
Watkinson John, The Art of Digital Audio, Third Edition, Focal Press, 2001.
Pohlmann Ken C., Principles of Digital Audio, Fifth Edition, McGraw-Hill, 2005.
Zölzer Udo, Digital Audio Signal Processing, John Wiley & Sons, 1998.
Yewdall David Lewis, Practical Art of Motion Picture Sound, Focal Press, 2012
Wyatt Hilary Aymes Tim, Audio Post Production for Television and Film, Focal Press 2012
Pro Tools 101 Official Courseware, Course Technology PTR, 2006

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak