Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Formy muzyczne
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
RIAK-2-109-ID-s
Wydział:
Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Inżynieria Dźwięku w Mediach i Kulturze
Kierunek:
Inżynieria Akustyczna
Semestr:
1
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr Pluta Marek (pluta@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Przedmiot obejmuje wiedzę związaną z klasyfikacją i budową form muzycznych oraz elementami ich analizy, w oparciu o nagrania i zapis nutowy

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 zna klasyfikację i genezę wokalnych, instrumentalnych, wokalno-instrumentalnych, tanecznych i rozrywkowych form muzycznych Aktywność na zajęciach,
Sprawozdanie,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_W002 zna budowę wokalnych, instrumentalnych, wokalno-instrumentalnych, tanecznych i rozrywkowych form muzycznych Aktywność na zajęciach,
Sprawozdanie,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Umiejętności: potrafi
M_U001 potrafi dokonać analizy utworu muzycznego pod kątem jego formy na podstawie zapisu nutowego Sprawozdanie,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Zaangażowanie w pracę zespołu
M_U002 potrafi dokonać wstępnej analizy formy utworu muzycznego na podstawie analizy słuchowej Sprawozdanie,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
52 26 0 26 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 zna klasyfikację i genezę wokalnych, instrumentalnych, wokalno-instrumentalnych, tanecznych i rozrywkowych form muzycznych + - - - - - - - - - -
M_W002 zna budowę wokalnych, instrumentalnych, wokalno-instrumentalnych, tanecznych i rozrywkowych form muzycznych + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 potrafi dokonać analizy utworu muzycznego pod kątem jego formy na podstawie zapisu nutowego - - + - - - - - - - -
M_U002 potrafi dokonać wstępnej analizy formy utworu muzycznego na podstawie analizy słuchowej - - + - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 126 godz
Punkty ECTS za moduł 5 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 52 godz
Przygotowanie do zajęć 26 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 22 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 26 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (26h):
 1. Definicja formy muzycznej. Podziały form muzycznych
 2. Formy średniowieczne i renesansowe. Wczesna msza, motet, madrygał, chanson, ricercar, canzona
 3. Barok i wczesna opera
 4. Suita i tańce
 5. Kanon, toccata i fuga. Inne formy polifoniczne
 6. Oratorium, kantata, pasja i msza
 7. Concerto grosso oraz barokowy koncert solowy
 8. Rondo. Wariacje
 9. Forma sonatowa i sonata
 10. Koncert klasyczny i romantyczny
 11. Symfonia klasyczna i romantyczna. Poemat symfoniczny
 12. Opera klasyczna i romantyczna. Dramat muzyczny
 13. Pieśni. Preludia i etiudy
 14. Kształtowanie formy w muzyce XX wieku. Formy w utworach współczesnych
 15. Tradycyjne i współczesne formy muzyki jazzowej. Formy muzyki popularnej, rockowej i etnicznej
Ćwiczenia laboratoryjne (26h):
 1. Analiza wybranych form średniowiecznych i renesansowych
 2. Analiza wczesnych oper
 3. Analiza tańców
 4. Analiza wybranych form polifonicznych
 5. Analiza fragmentów kantat, pasji i mszy
 6. Analiza concerti grossi oraz barokowego koncertu solowego
 7. Analiza rond i wariacji
 8. Analiza formy sonatowej
 9. Analiza fragmentów klasycznych i romantycznych koncertów
 10. Analiza fragmentów symfonii klasycznych i romantycznych
 11. Analiza fragmentów oper
 12. Analiza pieśni i preludiów
 13. Analiza wybranych kompozycji współczesnych
 14. Analiza form muzyki rozrywkowej
 15. Omówienie sprawozdań
Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia laboratoryjne: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zaliczenie wszystkich zadań z ćwiczeń laboratoryjnych

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia laboratoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Średnia arytmetyczna ocen ze sprawozdań

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Student powinien zgłosić się do prowadzącego w celu ustalenia indywidualnego sposobu nadrobienia zaległości

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Zaliczony przedmiot „zasady muzyki” w ramach studiów na kierunku Inżynieria akustyczna (alternatywnie: ukończona szkoła muzyczna I stopnia)

Zalecana literatura i pomoce naukowe:
 • Frączkiewicz A., Skołyszewski F.: Formy muzyczne. PWM. Kraków, 1988
 • Wójcik D.: ABC Form Muzycznych. Musica Iagiellonica. Kraków, 1996
 • Chomiński J.M.: Formy muzyczne. PWM. Kraków, 1954
Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

M. PLUTA. Zasady muzyki i notacja muzyczna. Wydawnictwa AGH, 2012.

Informacje dodatkowe:

Brak