Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Podstawy zarządzania marketingowego (HS)
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
RIAK-2-202-ID-s
Wydział:
Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Inżynieria Dźwięku w Mediach i Kulturze
Kierunek:
Inżynieria Akustyczna
Semestr:
2
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr inż. Proszowska Anita (aproszow@zarz.agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Pojęcie zarządzania.
Proces zarządzania marketingowego.
Badania marketingowe.
Misja, wizja, strategia i cele marketingowe przedsiębiorstwa.
Instrumentarium marketingowe.
Kształtowanie strategii produktu.
Polityka cenowa.
Kształtowanie kanałów dystrybucji.
Komunikacja marketingowa.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Wymienia i opisuje pojęcia definiujące różne wymiary zarządzania marketingowego IAK2A_W11 Kolokwium
M_W002 Potrafi wymienić istotne etapy procesu zarządzania IAK2A_W11 Kolokwium
Umiejętności: potrafi
M_U001 Umie zaprojektować i opisać procedurę badań marketingowych i segmentacji rynku IAK2A_U05, IAK2A_U03 Wykonanie ćwiczeń,
Projekt
M_U002 Zna analizę progu rentowności i adaptuje ją do konkretnych sytuacji rynkowych przedsiębiorstwa IAK2A_U05, IAK2A_U03 Wykonanie ćwiczeń
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Potrafi pracować w zespole projektującym strategię przedsiębiorstwa uwzględniając przyjęte założenia projektowe w wymiarze instrumentarium marketingowego i kulturowych uwarunkowań organizacji IAK2A_K01 Wykonanie ćwiczeń,
Projekt
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
28 14 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Wymienia i opisuje pojęcia definiujące różne wymiary zarządzania marketingowego + - - - - - - - - - -
M_W002 Potrafi wymienić istotne etapy procesu zarządzania + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Umie zaprojektować i opisać procedurę badań marketingowych i segmentacji rynku - + - - - - - - - - -
M_U002 Zna analizę progu rentowności i adaptuje ją do konkretnych sytuacji rynkowych przedsiębiorstwa - + - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Potrafi pracować w zespole projektującym strategię przedsiębiorstwa uwzględniając przyjęte założenia projektowe w wymiarze instrumentarium marketingowego i kulturowych uwarunkowań organizacji - + - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 77 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 28 godz
Przygotowanie do zajęć 20 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 15 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 12 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 2 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (14h):
Podstawy zarządzania marketingowego – wykłady

1.Wprowadzenie do ekonomii i zarządzania – pojęcia podstawowe
2.Proces zarzadzania i jego elementy
3.Funkcje zarządzania
4.Proces zarzadzania marketingowego w przedsiębiorstwie
5.Otoczenie przedsiębiorstwa
6.Badania rynku i segmentacja
7.Kulturowe uwarunkowania organizacji i zarządzania
8.Koszty i próg rentowności przedsiębiorstwa 9.Współczesne strategie przedsiębiorstw 10.Podsumowanie, perspektywy rozwojowe zarządzania

Ćwiczenia audytoryjne (14h):
Podstawy zarządzania marketingowego – ćwiczenia

1.Orientacja rynkowa przedsiębiorstwa
2.Misja i wizja przedsiębiorstwa
3.Metody analizy strategicznej
4.Proces segmentacji rynku
5.Strategie zarządzania
6.Instrumentarium marketingu mix
7.Testy sprawdzające

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia audytoryjne: Podczas zajęć audytoryjnych studenci na tablicy rozwiązują zadane wcześniej problemy. Prowadzący na bieżąco dokonuje stosowanych wyjaśnień (również z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej) i moderuje dyskusję z grupą nad danym problemem.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Warunki uczestnictwa w zajęciach:
• wykłady nieobowiązkowe
• ćwiczenia obowiązkowe (możliwe dwie nieusprawiedliwione nieobecności)
• tryb i sposób odrabiania zajęć ustala prowadzący zajęcia w zależności od indywidualnych możliwości studenta i organizacyjnych prowadzącego.

Zaliczenia poprawkowe są realizowane w czasie konsultacji prowadzącego zajęcia. W przypadku, gdy student z ważnych przyczyn nie może się pojawić w terminie konsultacji może się ubiegać o możliwość przystąpienia do zaliczenia poprawkowego w innym indywidualnie ustalonym terminie. Zgoda na taki termin zależy od możliwości prowadzącego i wcześniejszych dokonań studenta.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia audytoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci przystępując do ćwiczeń są zobowiązani do przygotowania się w zakresie wskazanym każdorazowo przez prowadzącego (np. w formie zestawów zadań). Ocena pracy studenta może bazować na wypowiedziach ustnych lub pisemnych w formie kolokwium, co zgodnie z regulaminem studiów AGH przekłada się na ocenę końcową z tej formy zajęć.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa uwzględnia obecność na ćwiczeniach, zaliczenie projektów i zadań z ćwiczeń oraz zaliczenie kolokwium wiedzowego z wykładów. Jest możliwe zaliczenie kolokwium wiedzowego w formie zadań cząstkowych na wykładach.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Nieobecność na wykładach nie powoduje obniżenia oceny końcowej z przedmiotu. Student ma obowiązek zapoznać się bezpośrednio po wykładzie (1 tydzień) z przekazanym materiałem i wykonać zadania podane przez wykładowcę zgodnie z podanym harmonogramem.

Integralnym elementem zajęć są ćwiczenia i zadania realizowane przez studentów. W przypadku nieobecności na zajęciach ćwiczeniowych student ma obowiązek indywidualnego wykonania zadania i oddania go prowadzącemu w terminie możliwie najkrótszym po zaistniałej nieobecności (max. 2 tygodnie). Jeżeli ze względu na specyfikę ćwiczenia nie ma możliwości jego późniejszego, indywidualnego wykonania wówczas student otrzymuje do realizacji inne zadanie z danego zakresu materiału.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Brak wymagań wstępnych i dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Bielski M., Podstawy teorii organizacji i zarządzania, Warszawa 2004.
Czinkota M. R., Ronkainen J. A., International Marketing, Harcourt College Publisher, Orlando, Florida 2001.
Griffin R.W., Podstawy zarządzania organizacjami, Warszawa 2005.
Koźmiński A.K., Piotrowski W. (red.), Zarządzanie. Teoria i praktyka, Warszawa 2007.
Michalski E., Marketing. Podręcznik akademicki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.
Kotler P., Keller L. K., Marketing, Rebis, Warszawa 2018.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1 PROSZOWSKA Anita, Efekt ROPO w procesie zakupu oferty przedsiębiorstwa [w:] Marketing w 25-leciu gospodarki rynkowej w Polsce [red. nauk. Anna Czubała, Piotr Hadrian, Jan W. Wiktor] Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2014. s. 628-635.
2 PROSZOWSKA Anita, Planned product obsolescence – reasons for its success and prospects for the future, materiały konferencyjne 13th International Marketing Trends Conference in Venice, Italy [dokument elektroniczny: http://www.marketing-trends-congress.com/archives/2014/pages/PDF/301.pdf]
3 PROSZOWSKA Anita, Social media employment in modern marketing strategies and value-based marketing [w:] The contemporary problems of management – value-based marketing, social responsibility and other factors in process of development – micro, meso and macro aspect [red. nauk. Honorata Howaniec, Wiesław Waszkielewicz] University of Bielsko-Biala Press, Bielsko Biała 2014, s. 57-67.
4 PROSZOWSKA Anita, Sposoby wykorzystania Internetu przez młodzież uczącą się jako determinanta funkcjonowania przedsiębiorstw w przyszłości, Wrocławski Biuletyn Gospodarczy. Zarządzanie i finanse w przedsiębiorstwie – wybrane problemy, nr 46/2014 , s. 67-80.
5 PROSZOWSKA Anita, Wpływ modelu kulturowego nabywcy na wykorzystanie Internetu w procesie zakupu – studium porównawcze rynku polskiego i holenderskiego, Marketing i Rynek 11/2014, s. 442-450.
6 PROSZOWSKA Anita, Zachowania konsumenckie towarzyszące nabywaniu przez młodych ludzi wybranych artykułów spożywczych, Marketing i Rynek 8/2014, s. 1223–1228.

Informacje dodatkowe:

Ogólne warunki uczestnictwa i zaliczenia przedmiotu określa Regulamin Studiów AGH.