Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Dźwięk przestrzenny
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
RIAK-2-206-ID-s
Wydział:
Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Inżynieria Dźwięku w Mediach i Kulturze
Kierunek:
Inżynieria Akustyczna
Semestr:
2
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr inż. Wierzbicki Jacek (wierzbic@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

W ramach zajęć przedstawione są techniki rejestracji, przetwarzania i reprodukcji dźwięku przestrzennego ze szczególnym uwzględnieniem ambisonii – techniki zdobywającej coraz szersze zastosowania zarówno w zastosowaniach pomiarowych jak i multimediach. Zajęcia laboratoryjne i prace domowe mają na celu praktyczne zapoznanie ze sprzętem i oprogramowaniem. Do dyspozycji są unikatowe w skali kraju laboratoria: Auralizacji oraz Obrazu i Dźwięku Przestrzennego.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 zna techniki rejestracji i przetwarzania dźwięku przestrzennego IAK2A_W05, IAK2A_W01, IAK2A_W06 Odpowiedź ustna,
Kolokwium
M_W002 zna wielokanałowe techniki reprodukcji dźwięku przestrzennego IAK2A_W07, IAK2A_W08 Kolokwium,
Odpowiedź ustna
Umiejętności: potrafi
M_U001 umie samodzielnie dokonać wyboru toru rejestracji i zarejestrować oraz edytować dźwięk przestrzenny w zależności od warunków nagraniowych (przestrzeń otwarta, studio, pomieszczenia o różnym przeznaczeniu) IAK2A_U09, IAK2A_U04, IAK2A_U14 Kolokwium,
Odpowiedź ustna,
Sprawozdanie,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_U002 umie dokonać wyboru i zestawienia układu systemu głośnikowego do reprodukcji dźwięku przestrzennego w zależności od zmiennych wymogów (kino domowe, monitoring) IAK2A_U09, IAK2A_U04, IAK2A_U14 Kolokwium,
Odpowiedź ustna,
Sprawozdanie,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
28 14 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 zna techniki rejestracji i przetwarzania dźwięku przestrzennego + - + - - - - - - - -
M_W002 zna wielokanałowe techniki reprodukcji dźwięku przestrzennego + - + - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 umie samodzielnie dokonać wyboru toru rejestracji i zarejestrować oraz edytować dźwięk przestrzenny w zależności od warunków nagraniowych (przestrzeń otwarta, studio, pomieszczenia o różnym przeznaczeniu) - - + - - - - - - - -
M_U002 umie dokonać wyboru i zestawienia układu systemu głośnikowego do reprodukcji dźwięku przestrzennego w zależności od zmiennych wymogów (kino domowe, monitoring) - - + - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 28 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 11 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 35 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 1 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (14h):
 1. Właściwiści słuchu – lokalizacja źródeł dźwięku
 2. Systemy rejestracji i reprodykcji dźwięku – technika binauralna i systemy kina domowego
 3. Ambisonia – techniki rejestracji, algorytmy
 4. Wave Field Synhesis
 5. Detekcja kierunku w systemach monitoringu akustycznego. Panorama akustyczna.
Ćwiczenia laboratoryjne (14h):
 1. Dokładność lokalizacji źródła dźwięku – testy odsłuchowe
 2. Rejestracja dźwięku przy pomocy mikrofonów dousznych. Edycja nagrań.
 3. Rejestracja dźwięku przy pomocy mikrofonów typu SoundField.
 4. Algorytmy przetwarzania dźwięku przestrzennego
 5. Reprodukcja dźwięku przestrzennego – układy głośników
Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia laboratoryjne: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

W ramach ćwiczeń laboratoryjnych wykonywane są trzy prace domowe. Prace domowe nie są oceniane – są zaliczane. Ocena z ćwiczeń laboratoryjnych uzależniona jest od liczby wykonanych prac i ich terminowości:
- jedna praca – ocena 3.0
- dwie prace – ocena 4.0
- trzy prace – ocena 5.0.
Opóźnienie w wykonaniu pracy powoduje obniżenie oceny o 0,5.

Do egzaminu dopuszczane są osoby, które zaliczyły ćwiczenia laboratoryjne (minimum jedna praca domowa).

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia laboratoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena (zaliczenie): aktywność na zajęciach, sprawozdania z ćwiczeń, kolokwium.
Ocena końcowa jest średnią arytmetyczną oceny z zaliczenia i egzaminu.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Obecność na zajęciach z inna grupą – w przypadku niemożności, obowiązek zapoznania się z treściami przedstawianymi na pominiętych zajęciach z możliwością bycia odpytanym.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

umiejętność obsługi programów do edycji dźwięku, znajomość Matlaba, obsługa urządzeń do rejestracji i reprodukcji dźwięku

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Jeroen Breebaart, Christof Faller: Spatial Audio Processing, John Wiley & Sons, 2007
Francis Rumsey: Spatial Audio, Focal Press, 2001
Rozenn Nicol: Binaural Technology, AES Monographs, 2010
Diemer de Vries: Wave Field Synthesis, AES Monographs, 2010

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak