Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Programowanie wtyczek efektów i instrumentów (P)
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
RIAK-2-210-ID-s
Wydział:
Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Inżynieria Dźwięku w Mediach i Kulturze
Kierunek:
Inżynieria Akustyczna
Semestr:
2
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr Pluta Marek (pluta@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Celem zajęć jest poznanie architektury oraz nauka programowania wtyczek instrumentów (syntezatorów) i efektów audio.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 zna i rozumie algorytmy generowania podstawowych efektów dźwiękowych oraz algorytmy klasycznych metod syntezy dźwięku IAK2A_W08, IAK2A_W06 Kolokwium,
Udział w dyskusji,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_W002 zna architekturę najważniejszych interfejsów programowania wtyczek dla DAW IAK2A_W08, IAK2A_W06 Kolokwium
Umiejętności: potrafi
M_U001 potrafi zaprojektować narzędzie nakładające efekt dźwiękowy i zrealizować go w formie wtyczki IAK2A_U06, IAK2A_U11 Wykonanie projektu
M_U002 potrafi zaprojektować syntezator dźwięku i zrealizować go w formie wtyczki IAK2A_U06, IAK2A_U11 Wykonanie projektu
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 łączy wiedzę o pracy w studiu nagrań z umiejętnością programowania w celu określania potrzeb i możliwości tworzenia nowych narzędzi programowych IAK2A_K07 Udział w dyskusji,
Wykonanie projektu,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
28 10 0 10 8 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 zna i rozumie algorytmy generowania podstawowych efektów dźwiękowych oraz algorytmy klasycznych metod syntezy dźwięku + - - + - - - - - - -
M_W002 zna architekturę najważniejszych interfejsów programowania wtyczek dla DAW + - - + - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 potrafi zaprojektować narzędzie nakładające efekt dźwiękowy i zrealizować go w formie wtyczki - - + + - - - - - - -
M_U002 potrafi zaprojektować syntezator dźwięku i zrealizować go w formie wtyczki - - + + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 łączy wiedzę o pracy w studiu nagrań z umiejętnością programowania w celu określania potrzeb i możliwości tworzenia nowych narzędzi programowych - - - + - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 82 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 28 godz
Przygotowanie do zajęć 18 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 16 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 20 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (10h):

 • podstawy standardu VST
 • problematyka programowania audio w języku C++
 • algorytmy wybranych efektów
 • algorytmy wybranych metod syntezy dźwięku
 • technika Virtual Analog

Ćwiczenia laboratoryjne (10h):

 • konfiguracja i zapoznanie się ze środowiskiem do programowania wtyczek
 • zaprogramowanie i testy wtyczki o minimalnej funkcjonalności audio
 • zaprogramowanie i testy wtyczki o minimalnej funkcjonalności MIDI
 • programowanie prostego efektu
 • programowanie prostego instrumentu

Ćwiczenia projektowe (8h):

Celem ćwiczeń projektowych jest realizacja dwóch w pełni funkcjonalnych programów: wtyczki instrumentu i wtyczki efektu. Określone zostaną wstępne założenia, a następnie programy będą realizowane i testowane z wykorzystaniem oprogramowania DAW i IDE oraz interfejsów audio i kontrolerów MIDI dostępnych w pracowni.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia laboratoryjne: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
 • Ćwiczenia projektowe: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zaliczenie wszystkich zadań z ćwiczeń laboratoryjnych oraz zrealizowanie projektu

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia laboratoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
 • Ćwiczenia projektowe:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Sposób obliczania oceny końcowej:
 • ocena kolokwium z zakresu wykładów – waga 30%
 • ocena projektu – waga 70%
Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Student powinien zgłosić się do prowadzącego w celu ustalenia indywidualnego sposobu nadrobienia zaległości

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :
 • umiejętność programowania w języku C++
 • podstawowa wiedza w zakresie metod syntezy dźwięku
Zalecana literatura i pomoce naukowe:
 • J. M. Chowning. The synthesis of complex audio spectra by means of frequency modulation. Journal of the Audio Engineering Society, 21(7):526–534, 1973.
 • C. Roads. The Computer Music Tutorial. The MIT Press, 1996.
 • C. Roads. Microsound. The MIT Press, 2004.
 • J. O. Smith III. Introduction to Digital Filters with Audio Applications. W3K Publishing, 2007.
 • T. Tolonen, V. Välimäki, and M. Karjalainen. Evaluation of Modern Sound Synthesis Methods. Helsinki University of Technology, 1998.
Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

M. PLUTA. Sound synthesis for music reproduction and performance. Kraków, Wydawnictwa AGH, 2019.
M. PLUTA. Wybrane aspekty implementacji metody różnic skończonych w syntezie dźwięku. W: Materiały XXII Konferencji inżynierii akustycznej i biomedycznej : Kraków – Zakopane, 10-13 kwietnia 2018
M. PLUTA, B. BORKOWSKI, I. CZAJKA, K. SUDER-DĘBSKA. Sound synthesis using physical modeling on heterogeneous computing platforms / // Acta Physica Polonica. A ; ISSN 0587-4246. — 2015 vol. 128 no. 1-A: Acoustical Engineering 2015, s. A-22–A-28. — Bibliogr. s. A-28. — tekst: http://przyrbwn.icm.edu.pl/APP/PDF/128/a128z1ap04.pdf

Informacje dodatkowe:

Brak