Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Dźwięk w mediach elektronicznych
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
RIAK-2-307-ID-s
Wydział:
Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Inżynieria Dźwięku w Mediach i Kulturze
Kierunek:
Inżynieria Akustyczna
Semestr:
3
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr inż. Wierzbicki Jacek (wierzbic@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Student pozna:

 • rodzaje modulacji stosowane w radiofonii,
 • parametry dotyczące emisji programów radiowych,
 • przebieg toru audio w radiofonii.
  Nauczy się konfigurować tor przesyłu dźwięku.
Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Zna podstawowe rodzaje modulacji stosowane w radiofonii oraz różnice pomiędzy nimi IAK2A_W08 Odpowiedź ustna,
Aktywność na zajęciach
M_W002 Zna określone regulacjami europejskimi i krajowymi parametry dotyczące emisji programów radiowych FM IAK2A_W08 Odpowiedź ustna,
Aktywność na zajęciach
M_W003 Zna przebieg toru audio w radiofonii FM i DAB oraz rozumie rolę procesora głównego w kontekście przestrzegania obowiązujących norm oraz brzmienia stacji IAK2A_W08, IAK2A_W06 Wykonanie projektu,
Odpowiedź ustna,
Aktywność na zajęciach
Umiejętności: potrafi
M_U001 Umie skonfigurować i ustawić procesor mikrofonowy dla różnych mikrofonów i źródeł mowy, tak żeby efekt wyjściowy nadawał się do emisji radiowej IAK2A_U15, IAK2A_U04, IAK2A_U13, IAK2A_U02 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Wykonanie projektu,
Odpowiedź ustna,
Aktywność na zajęciach
M_U002 Umie skonfigurować tor przesyłu dźwięku od źródła do nadajnika, używając różnych ustawień kodera i dekodera oraz potrafi posługiwać się oprogramowaniem do analizy parametrów nadawanego sygnału IAK2A_U15, IAK2A_U04, IAK2A_U20, IAK2A_U02 Wykonanie projektu
M_U003 Umie ustawić parametry głównego procesora stacji w zależności od charakteru emitowanego materiału dźwiękowego oraz obowiązujących norm dotyczących transmisji FM IAK2A_U21, IAK2A_U15 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Wykonanie projektu
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Potrafi określić zależność pomiędzy ustawieniem brzmienia stacji radiowej a rodzajem emitowanego materiału dźwiękowego oraz grupy docelowej słuchaczy IAK2A_K04 Odpowiedź ustna,
Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
50 14 0 36 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Zna podstawowe rodzaje modulacji stosowane w radiofonii oraz różnice pomiędzy nimi + - + - - - - - - - -
M_W002 Zna określone regulacjami europejskimi i krajowymi parametry dotyczące emisji programów radiowych FM + - + - - - - - - - -
M_W003 Zna przebieg toru audio w radiofonii FM i DAB oraz rozumie rolę procesora głównego w kontekście przestrzegania obowiązujących norm oraz brzmienia stacji + - + - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Umie skonfigurować i ustawić procesor mikrofonowy dla różnych mikrofonów i źródeł mowy, tak żeby efekt wyjściowy nadawał się do emisji radiowej - - + - - - - - - - -
M_U002 Umie skonfigurować tor przesyłu dźwięku od źródła do nadajnika, używając różnych ustawień kodera i dekodera oraz potrafi posługiwać się oprogramowaniem do analizy parametrów nadawanego sygnału - - + - - - - - - - -
M_U003 Umie ustawić parametry głównego procesora stacji w zależności od charakteru emitowanego materiału dźwiękowego oraz obowiązujących norm dotyczących transmisji FM - - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Potrafi określić zależność pomiędzy ustawieniem brzmienia stacji radiowej a rodzajem emitowanego materiału dźwiękowego oraz grupy docelowej słuchaczy - - + - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 100 godz
Punkty ECTS za moduł 4 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 50 godz
Przygotowanie do zajęć 26 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 14 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 10 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (14h):
 1. Radiofonia – krótka historia, elementy składowe toru audio, klasyfikacja źródeł sygnałów audio.
 2. Teoretyczne podstawy transmisji radiowej – model matematyczny modulacji AM i FM.
 3. Transmisja FM : składowe sygnału – MPX, RDS, SCA, preemfaza, ograniczenia systemu FM.
 4. Procesing dynamiki w stacji radiowej FM.

  Procesing dynamiki w stacji radiowej FM. Kompresja toru mikrofonowego i innych źródeł. Główny procesor dynamiki – specyfika kompresji dynamiki dla stacji FM. Norma ITU –R-BS.412-9 – wpływ na brzmienie stacji.

 5. Radio cyfrowe DAB. Historia standardu DAB. Jakość dźwięku a pojemność sytemu. Algorytmy kompresji stosowane w DAB.
 6. Procesing dynamiki dla radia cyfrowego, różnice pomiędzy FM a DAB. Norma ITU-R BS1770-1 w porównaniu do ITU-R BS.412-9.
 7. Radio internetowe – streaming audio. Algorytmy kompresji stratnej. Procesing dynamiczny. Porównanie jakości vs FM i DAB.
Ćwiczenia laboratoryjne (36h):
 1. Omówienie elementów zestawu dydaktycznego. (3g)
 2. Zakończenie – ocena ocena indywidualnych prac studentów. (3g)
 3. Konsultacje indywidualnych projektów –prac pisemnych studentów. (3g)
 4. Wizyta w rozgłośni radiowej. Zapoznanie się z procesem produkcji programu.(6g)
 5. Omówienie roli głównego procesora stacji oraz zapoznanie się z jego funkcjonalnością, budową i sposobem obsługi. (3g)
 6. Radio internetowe.

  Radio internetowe – analiza różnych stacji internetowych pod względem użycia różnych algorytmów kompresji. Ocena słuchowa jakości dźwięków.

 7. Automatyzacja emisji radiowej. (3g)

  Automatyzacja emisji radiowej – zapoznanie się z funkcjonalnością przykładowego oprogramowania komputerowego do tworzenia programu radiowego. (3g)

 8. Tworzenie presetów głównego procesora stacji. (3g)

  Tworzenie presetów głównego procesora stacji w zależności od rodzaju materiału dźwiękowego emitowanego przez stację FM. Implementacja normy ITU BS.412. (3g)

 9. Analiza toru mikrofonowego. (3g)

  Analiza toru mikrofonowego. Badanie wpływu różnych nastaw procesora mikrofonowego na efekt końcowy. Dokonywanie nagrań dla różnych głosów i z użyciem różnych mikrofonów. Porównanie uzyskanych efektów. (3g)

 10. Zapoznanie z krytycznymi parametrami sygnału FM. (3g)

  3. Omówienie funkcji i obsługi analizatora sygnału FM oraz zapoznanie z krytycznymi parametrami sygnału FM, które stacja musi spełniać zgodnie z obowiązującymi normami. (3g)

 11. Analiza toru przesyłu dźwięku. (3g)

  Analiza toru przesyłu dźwięku i jego wpływu na zniekształcenia sygnału końcowego. Testowanie różnych możliwych kombinacji toru audio oraz algorytmów kompresji i badanie ich wpływu na końcowy sygnał FM. (3g)

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia laboratoryjne: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

W ramach ćwiczeń laboratoryjnych wykonywana jest prace domowa – projekt.
Praca nie zaliczona w terminie może być zaliczona w terminie poprawkowym – obniżona ocena o 0,5.
W celu zaliczenia w terminie poprawkowym może być wymagane wykonanie dodatkowej pracy.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia laboratoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Średnia ocen na podstawie ocen z aktywności, odpowiedzi ustnych i projektów indywidualnych

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Ustne zreferowanie samodzielnie opracowanej tematyki pominiętych zajęć.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Nie podano zalecanej literatury lub pomocy naukowych.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak