Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Technika sceniczna
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
RIAK-2-308-ID-s
Wydział:
Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Inżynieria Dźwięku w Mediach i Kulturze
Kierunek:
Inżynieria Akustyczna
Semestr:
3
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr hab. inż, prof. AGH Kamisiński Tadeusz (kamisins@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Zajęcia przybliżają studentom najważniejsze zagadnienia związane z rolą i budową sceny, jej wyposażeniem technicznym oraz realizacją techniczną wydarzeń artystycznych.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student potrafi opisać urządzenia technologiczne występujące na scenie IAK2A_W10, IAK2A_W07 Aktywność na zajęciach
M_W002 Student zna możliwości i ograniczenia systemów oświetlenia scenicznego IAK2A_W10, IAK2A_W08 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Odpowiedź ustna
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student potrafi przygotować sprzęt sceniczny zgodnie z wymaganiami wykonawcy IAK2A_U14, IAK2A_U06, IAK2A_U15, IAK2A_U03 Aktywność na zajęciach,
Udział w dyskusji,
Zaangażowanie w pracę zespołu
M_U002 Student rozumie rolę oświetlenia w realizacji wydarzeń kulturalnych IAK2A_U21, IAK2A_U09 Aktywność na zajęciach,
Studium przypadków
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student umie współpracować z innymi branżami oraz artystami w celu osiągnięcia zamierzonego celu artystycznego IAK2A_K04, IAK2A_K06, IAK2A_K05 Aktywność na zajęciach,
Udział w dyskusji,
Zaangażowanie w pracę zespołu
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
39 13 0 26 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student potrafi opisać urządzenia technologiczne występujące na scenie + - - - - - - - - - -
M_W002 Student zna możliwości i ograniczenia systemów oświetlenia scenicznego + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi przygotować sprzęt sceniczny zgodnie z wymaganiami wykonawcy - - + - - - - - - - -
M_U002 Student rozumie rolę oświetlenia w realizacji wydarzeń kulturalnych - - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student umie współpracować z innymi branżami oraz artystami w celu osiągnięcia zamierzonego celu artystycznego - - + - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 60 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 39 godz
Przygotowanie do zajęć 1 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 13 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 5 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (13h):
 1. Konstrukcja sceny w salach widowiskowych oraz sceny mobilne

  Wprowadzenie do technologii sceny,
  Rola sceny w salach widowiskowych i scen mobilnych,
  Rodzaje konstrukcji scen w salach widowiskowych. W szczególności scen teatralnych operowych i koncertowych.
  Funkcja akustyczna poszczególnych elementów konstrukcyjnych i wyposażenia sceny, okno sceniczne, orkiestron, wieża sceniczna,
  Zapoznanie studentów z konstrukcją scen mobilnych.

 2. Urządzenia technologiczne sceny

  Urządzenia mechaniczne sceny: zapadnie i podnośniki sceniczne, sceny obrotowe – budowa i zastosowanie,
  Kurtyny sceniczne – rodzaje i przeznaczenie.

 3. Oświetlenie sceniczne

  Rola oświetlenia scenicznego w realizacjach wydarzeń kulturalnych,
  Rodzaje lamp oświetleniowych stosowanych w salach i na scenach mobilnych oraz ich zastosowanie,
  Rozmieszczenie elementów oświetleniowych na scenie, rampy oświetleniowe,
  Sterowanie oświetleniem scenicznym.

 4. Sterowanie zintegrowane. System inspicjenta. Urządzenia multimedialne używane na scenie

  Sterowanie zintegrowane, System inspicjenta, Urządzenia multimedialne używane na scenie, ekrany LED, wytwornice dymu, pirotechnika, efekty specjalne.

 5. Bezpieczeństwo i higiena pracy na scenie

  Bezpieczeństwo użytkowania urządzeń elektrycznych na scenie,
  Urządzenia napędów elektrycznych sceny, przyłącza prądowe, agregaty zasilające,
  Diagnostyka i konserwacja sprzętu.

 6. Realizacja techniczna wydarzeń artystycznych

  Przygotowanie sceny, nagłośnienie, oświetlenie, systemy multimedialne, scenografia,
  Obsługa techniczna wydarzenia,
  Współpraca między różnymi branżami w kolejnych etapach realizacji wydarzenia kulturalnego,
  Tworzenie i czytanie rider’ów technicznych zespołów,
  Przedstawienie wybranych, zarejestrowanych realizacji wydarzeń artystycznych.

 7. Specyfika pracy realizatora dźwięku – problematyka zawodowa

  Wykład przeprowadzony przez zaproszonego realizatora wydarzeń plenerowych.
  Przedstawienie najczęściej występujących problemów i zagadnień podczas realizacji wydarzeń podczas imprez lokalnych i międzynarodowych.

Ćwiczenia laboratoryjne (26h):
 1. BHP, konserwacja i naprawa sprzętu, logistyka

  Praktyczne przykłady zachowania zasad BHP
  Skonfigurowanie i przygotowanie sprzętu do realizacji wydarzenia artystycznego.

 2. Montaż sceny mobilnej

  Zasady montażu obciążenia na pomostach technicznych
  Zabezpieczenie konstrukcji przed szkodliwym działaniem warunków atmosferycznych.

 3. Montaż osprzętu scenicznego

  Zasady montażu i strojenia głównego systemu nagłośnieniowego i systemu monitorowego,
  Zasady montażu systemu oświetleniowego,
  Zasady montażu systemu multimediów.

 4. Obsługa techniczna wydarzenia artystycznego w plenerze

  Obsługa techniczna zespołów,
  Zmiana wyposażenia sceny w zależności od wymagań zespołu,
  Demontaż osprzętu po zakończeniu wydarzenia.

 5. Prace przygotowawcze na scenie w sali widowiskowej

  Zapozanie z pracami montażowymi scenografii w teatrze,
  Prace przygotowawcze na scenie i w orkiestrionie

 6. Konfiguracja nagłośnienia i oświetlenia

  Strojenie systemu nagłośnieniowego i oświetleniowego dla wybranego wydarzenia artystycznego

 7. Udział w obsłudze technicznej spektaklu

  Obsługa techniczna wykonawców,
  Zmiany aranżacji sceny w zależności od zapotrzebowania,

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej wzbogaconej o analizy przykładowych realizacji adaptacji akustycznej wnętrz.
 • Ćwiczenia laboratoryjne: Studenci samodzielnie dobierają metody pozwalające na rozwiązanie zadanego problemu praktycznego. Prowadzący nadzoruje wykonywane pomiary w szczególności poprawność i kompletność uzyskiwanych wyników.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Warunki zaliczenia ćwiczeń laboratoryjnych:

 • obecność na zajęciach (dopuszczlna 1 nieobecność),
 • zaliczenie wszystkich kolokwiów,

Warunki dopuszczenia do zaliczenia poprawkowego:

 • obecność na zajęciach,
Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu jest niedozwolona.
 • Ćwiczenia laboratoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Ćwiczenia laboratoryjne wykonywane są zgodnie z programem przedstawionym przez prowadzącego i pod jego nadzorem.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Średnia ocen z kolokwiów

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Ćwiczenia laboratoryjne: możliwość odrobienia wybranych ćwiczeń w ramach prac naukowych zespołu Akustyki Architektonicznej

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Podstawowe wiadomości z przedmiotów: Podstawy akustyki, Inżynieria dźwięku, Akustyka architektoniczna.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Barron M., Auditorium Acoustics and Architectural Design, Spon Press, London 2009
Beranek L., Concert Halls and Opera Houses, Springer 2010
Gumiński J., Porozmawiajmy o technologii teatru, Przedsiębiorstwo Specjalistyczne TEATR, Łódź 2008
Kulowski A., Akustyka Sal, Wydawnictwo PG, Gdańsk 2011

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Zagadnienia akustyki zabytkowych sal teatralnych na planie podkowy — Acoustic issues in historic horseshoe-shaped theatre halls / Tadeusz KAMISIŃSKI. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2012

Wpływ wysokości źródła dźwięku w orkiestronie na siłę dźwięku G na widowni : badania modelowe w skali: Krzysztof BRAWATA, Tadeusz KAMISIŃSKI, Katarzyna BARUCH, Postępy akustyki 2016, Polskie Towarzystwo Akustyczne. Oddział Warszawski

Informacje dodatkowe:

Brak