Ogólna charakterystyka kierunku studiów i programu studiów:
Wydział:
Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Forma studiów:
Stacjonarne
Czas trwania studiów (liczba semestrów):
siedem
Liczba punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów na danym poziomie:
210
Tytuł zawodowy nadawany absolwentom:
Inżynier
Dziedzina/-y nauki, do której/-ych przyporządkowany jest kierunek studiów :
 • Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych
 • Dyscyplina/-y naukowa/-e, do której/-ych przyporządkowany jest kierunek studiów :
 • automatyka, elektronika i elektrotechnika
 • informatyka techniczna i telekomunikacja
 • inżynieria mechaniczna
 • inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

 • Dyscypliny Liczba punktów ECTS Procentowy udział liczby punktów ECTS dla każdej z dyscyplin w liczbie punktów ECTS wymaganej do ukończenia studiów na danym poziomie
  inżynieria mechaniczna 147 69
  automatyka, elektronika i elektrotechnika 35 17
  informatyka techniczna i telekomunikacja 20 10
  inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka 8 4
  Termin rozpoczęcia cyklu:
  2019/2020, semestr zimowy
  Wskazanie związku kierunku studiów ze strategią rozwoju AGH oraz misją AGH:

  Na kierunku Inżynieria Akustyczna kształceni są wysokiej klasy specjaliści w
  dziedzinie dynamicznie rozwijającego się sektora wiedzy, obecnego w licznych dziedzinach
  gospodarki, w tym szczególnie mocno w działach gospodarki opartej na nowoczesnej
  wiedzy. Kadry kształcone na tym kierunku mogą też wnieść cenny wkład w rozwój społeczeństwa, pracując w instytucjach publicznych związanych z ochroną środowiska. Studenci Inżynierii Akustycznej nabywają również kompetencji dla wspomagania instytucji kultury i sztuki, a nawet dla aktywnego udziału w procesie tworzenia sztuki. Jakość kształcenia na kierunku Inżynieria Akustyczna jest ciągle podnoszona, poprzez wprowadzanie nowych, aktualnych elementów wiedzy i rozszerzanie bazy laboratoryjnej.
  Wprowadzane są też korekty procesu dydaktycznego na bazie uzyskiwanych doświadczeń. Ważną role
  w procesie dydaktycznym pełni współpraca z instytucjami i przedsiębiorstwami, a także
  umiędzynarodowienie procesu dydaktycznego poprzez wspieranie wymiany studenckiej w ramach
  programu Erasmus. Rozwijane są zainteresowania studentów i ich umiejętności pracy
  organizycyjnej, poprzez wspieranie studenckich kół naukowych, a także krakowskiej sekcji
  studenckiej Audio Engineering Society.

  Informacja na temat uwzględnienia w programie studiów potrzeb społeczno-gospodarczych oraz zgodności zakładanych efektów uczenia się z tymi potrzebami :

  Według badań rynku pracy przeprowadzonych w Unii Europejskiej, w ostatnich kilku latach zaobserwowano wysoki wzrost zapotrzebowania na ekspertów w zakresie dźwięku i drgań i wkrótce będzie to jeden z najbardziej poszukiwanych zawodów inżynierskich. Potrzeby te wynikają z gwałtownego rozwoju i upowszechniania technik multimedialnych w których dźwięk jest drugim obok obrazu środkiem przekazywania informacji, rosnącej presji na jakość akustyczną pomieszczeń oraz kształtowanie krajobrazów dźwiękowych na zewnątrz pomieszczeń, jak również z nieustannie rosnącego wraz z rozwojem cywilizacji zagrożenia hałasem, którego redukcja wymaga zaawansowanych metod projektowania produktów i procesów a także stosowania środków biernych i aktywnych. Inżynieria Akustyczna na AGH jest jedynym takim kierunkiem w obszernym regionie Polski południowej, w której powstaje coraz więcej niewielkich firm specjalistycznych z tego zakresu, jak i filii dużych korporacji, które również chętnie zatrudniają inżynierów akustyków. Zakładane efekty kształcenia obejmują wiedzę, umiejętności zawodowe oraz kompetencje społeczne szczególnie przydatne inżynierom akustykom.

  Ścieżki kształcenia – zakres w języku polskim oraz w języku angielskim (w przypadku studiów pierwszego stopnia, o ile występują) :
 • Na studiach pierwszego stopnia kierunku Inżynieria Akustyczna nie ma ścieżek kształcenia (PL)
  - (EN)
 • Ścieżki dyplomowania – zakres w języku polskim oraz w języku angielskim (w przypadku studiów pierwszego albo drugiego stopnia, o ile występują) :
 • Na studiach pierwszego stopnia kierunku Inżynieria Akustyczna nie ma ścieżek dyplomowania (PL)
  - (EN)
 • Ogólne informacje o programie studiów

  Ogólne informacje związane z programem studiów (ogólne cele kształcenia oraz możliwości zatrudnienia, typowe miejsca pracy i możliwości kontynuacji kształcenia przez absolwentów) :

  Program kształcenia zapewnia przygotowanie absolwentów do wszelkich prac inżynierskich związanych z akustyką. Studia trwają siedem semestrów i kończą się pracą dyplomową.
  Absolwent otrzymuje tytuł zawodowy inżyniera akustyka. Studenci nabywają solidne podstawy w zakresie wiedzy podstawowej: matematyki, fizyki, mechaniki, podstaw informatyki i programowania. W dalszej części studiów otrzymują szerokie wykształcenie w dwóch obszarach wiedzy: teorii drgań i akustyki, oraz elektrotechniki, elektroniki i teorii sygnałów.
  Połączenie tych dwóch obszarów zapewnia dogłębne zrozumienie zjawisk akustycznych wraz z biegłym posługiwaniem się współczesnymi środkami technicznymi dla ich pomiaru, analizy i sterowania, a także zrozumienie zasad działania i tworzenia tych środków. Na końcowych semestrach studiów inżynierskich studenci poznają szczegółowo praktyczne obszary inżynierii akustycznej: pomiary akustyczne i wibracyjne, inżynierię dźwięku, reżyserię dźwięku, wibroakustykę, akustykę pomieszczeń, oraz inne obszary jej zastosowań. Absolwenci są poszukiwani na licznych stanowiskach pracy w wielu sektorach gospodarki i administracji, jak na przykład: inżynieria ochrony środowiska (liczne instytucje państwowe i samorządowe), działy badawczo-rozwojowe w przemyśle (projektowanie urządzeń pod kątem obniżania ich drgań i hałasu), transport (obniżanie hałasu komunikacyjnego), budownictwo (kształtowanie pożądanej akustyki wnętrz, izolacja i adaptacja akustyczna budowli, wibroizolacja), telekomunikacja i komunikacja (technologia mowy), media elektroniczne – radio, telewizja, internet, produkcja nagrań dźwiękowych, produkcja nowoczesnych materiałów interaktywnych, nagłaśnianie koncertów i imprez masowych, specjalistyczny przemysł produkujący sprzęt elektroakustyczny, akustyczne urządzenia pomiarowe, projektowanie i tworzenie oprogramowania przydatnego w akustyce, oraz zastosowania akustyki biomedycznej. Duża część stanowisk pracy wymagających wiedzy z zakresu inżynierii akustycznej zalicza się do innowacyjnego, opartego na wiedzy sektora gospodarki.
  Absolwenci mogą kontynuować kształcenie na II stopniu tego samego kierunku studiów i zdobyć kwalifikacje zawodowe II stopnia – stopień magistra. Mogą też kontynuować kształcenie na II stopniach studiów kilku innych kierunków w kraju związanych z akustyką.

  Informacja na temat uwzględnienia w programie studiów wniosków z analizy wyników monitoringu karier zawodowych studentów i absolwentów :

  Ze studentami kierunku prowadzone są częste nieformalne rozmowy na temat ich studiów. Losy absolwentów są regularnie monitorowane przez Centrum Karier AGH. Absolwenci AGH są ankietowani kilkukrotnie po zakończeniu studiów przez Centrum. Z tych badań sporządzane są raporty zawierające dane o zatrudnieniu absolwentów, silne i słabe strony absolwentów oraz uwagi ankietowanych dotyczące sugerowanych zmian w programach kierunków. Raporty te są następnie corocznie przekazywane władzom wydziałów. Raporty te w części odnoszącej się do kierunku Inżynieria Akustyczna są starannie analizowane przez jego personel. Niezależnie od pracy Centrum Karier AGH, personel kierunku przeprowadza własne ankiety wśród absolwentów i bierze pod uwagę ich postulaty. Na podstawie informacji z wszystkich powyższych źródeł wyciągane są wnioski i w miarę możliwości technicznych i kadrowych wprowadzane są częste zmiany w programie i organizacji studiów. Dowodzą tego liczne uchwały Rady Wydziału IMiR zatwierdzające zmiany w programie studiów kierunku Inżynieria Akustyczna.

  Informacja na temat uwzględnienia w programie studiów wymagań i zaleceń komisji akredytacyjnych, w szczególności Polskiej Komisji Akredytacyjnej i środowiskowych komisji akredytacyjnych :

  Kierunek Inżynieria Akustyczna nie podlegał jeszcze ocenie żadnej ogólnokrajowej komisji akredytacyjnej, jednak w roku 2017 na wniosek Komisji Kształcenia Rady Wydziału IMiR przeprowadzono wewnętrzny audyt kierunku, mający na celu przygotowanie go do ewentualnej akredytacji. Wynik audytu był pozytywny, nieliczne uwagi odnosiły się nie do programu ani procesu nauczania a jedynie do dokumentacji kierunku.

  Informacja na temat uwzględnienia w programie studiów przykładów dobrych praktyk :

  Program kierunku Inżynieria Akustyczna tworzony był w roku 2007 po przeprowadzeniu analizy sposobu nauczania zbliżonej tematyki w wiodących ośrodkach w Wielkiej Brytanii, USA i Niemczech i Francji. Brano też pod uwagę nieliczne krajowe programy studiów w zbliżonym zakresie. Program oparty jest więc na najlepszych przykładach. Ze wzorów tych wynika m. in. wysoki stopień obieralności modułów w programie nauczania, oraz możliwość wybierania danego modułu na różnych latach studiów. Ten ostatni sposób nie sprawdził się jednak z uwagi na trudności organizacyjne i stopniowo na tym kierunku się od niego odchodzi. W zakresie demonstrowania studentom przykładów dobrych praktyk w realizacji zadań zawodowych i przedsięwzięć, położony jest na to duży nacisk i ma to miejsce w ramach wszystkich przedmiotów, gdzie takie przykłady można demonstrować.

  Informacja na temat współdziałania w zakresie przygotowania programu studiów z interesariuszami zewnętrznymi, w szczególności stowarzyszeniami i organizacjami zawodowymi, społecznymi :

  Do Katedry Mechaniki i Wibroakustyki która prowadzi kierunek studiów Inżynieria Akustyczna napływają często oferty pracy lub praktyk dla absolwentów kierunku. Przy takich okazjach personel kierunku uważnie studiuje wymagania ofertowe, a gdy są one lakoniczne, kontaktuje się z pracodawcami prosząc o poszerzenie specyfikacji wymagań dla kandydatów do pracy. Bardzo dobrym źródłem informacji o wymaganiach rynku pracy wobec absolwentów Inżynierii Akustycznej jest również organizacja zawodowa: Polska Sekcja Audio Engineering Society, której członkami jest kilku pracowników Katedry. Wiadomości z powyższych źródeł są wykorzystywane na równi z monitorowaniem losów absolwentów oraz ich ankietowaniem i są wykorzystywane w częstych zmianach programu wspomnianych w jednym z powyższych punktów.

  Warunki rekrutacji na studia:
  Opis kompetencji oczekiwanych od kandydata ubiegającego się o przyjęcie na studia:

  Posiadanie świadectwa maturalnego lub dokumentu równoważnego uzyskanego za granicą. Kandydyat na studia I stopnia na kierunku Inżynieria Akustyczna powinien posiadać kompetencje w zakresie matematyki, fizyki lub informatyki oraz języka obcego typowe dla absolwenta szkoły średniej po ukończeniu klasy wyspecjalizowanej w tych dziedzinach.

  Warunki rekrutacji, z uwzględnieniem laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego, a także laureatów konkursów międzynarodowych oraz ogólnopolskich :

  Rekrutacja jest prowadzona zgodnie z coroczną Uchwałą Senatu AGH – w sprawie warunków i trybu rekrutacji na pierwszy rok studiów pierwszego i drugiego stopnia w danym roku akademickim

  Przewidywany limit przyjęć na studia wraz ze wskazaniem minimalnej liczby osób przyjętych, warunkującej uruchomienie edycji studiów :
  Minimalna liczba studentów: 15
  Maksymalna liczba studentów: 90

  Łączna liczba punktów ECTS, którą student musi uzyskać w ramach
  zajęć prowadzonych z bezpośrednim udziałem nauczycieli akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia 191 ECTS
  zajęć z zakresu nauk podstawowych właściwych dla danego kierunku studiów 31 ECTS
  zajęć o charakterze praktycznym, kształtujących umiejętności praktyczne, w tym zajęć laboratoryjnych, projektowych, praktycznych i warsztatowych 70 ECTS
  zajęć podlegających wyborowi przez studenta (w wymiarze nie mniejszym niż 30% liczby punktów ECTS koniecznych do uzyskania kwalifikacji odpowiadających poziomowi kształcenia) 66 ECTS
  zajęć z dziedziny nauk humanistycznych lub nauk społecznych – w przypadku kierunków studiów przyporządkowanych do dyscyplin w ramach dziedzin innych niż odpowiednio nauki humanistyczne lub nauki społeczne 7 ECTS
  zajęć z języka obcego 5 ECTS
  praktyk zawodowych 4 ECTS
  zajęć związanych z prowadzoną w Uczelni działalnością naukową w dyscyplinie lub dyscyplinach, do których przyporządkowany jest kierunek studiów, w wymiarze większym niż 50% liczby punktów ECTS wymaganej do ukończenia studiów na danym poziomie, z uwzględnieniem udziału studentów w zajęciach przygotowujących do prowadzenia działalności naukowej lub udziału w tej działalności (dotyczy tylko studiów o profilu ogólnoakademickim) 194 ECTS
  zajęć kształtujących umiejętności praktyczne w wymiarze większym niż 50% liczby punktów ECTS wymaganej do ukończenia studiów na danym poziomie (dotyczy tylko studiów o profilu praktycznym) 0 ECTS

  Praktyki zawodowe

  Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych:

  W ramach studiów I-o stopnia student ma obowiązek odbyć 4 tygodniową praktykę zawodową, którą realizuje w trakcie letniej przerwy w 6. semestrze studiów. Każdy student realizuje praktykę indywidualnie w wybranym przez siebie zakładzie, którego działalność związana jest z inżynierią akustyczną, inżynierią dźwięku, akustyką środowiska lub akustyką budowli, ewentualnie informatyką. Z uwagi na specyfikę branży, często praktyki odbywają się w niewielkich firmach.

  Szczegółowe zasady realizacji programu studiów ustalone przez Dziekana Wydziału (tzw. zasady studiowania)

  Zasady wpisu na kolejny semestr:

  Określa Regulamin Studiów Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie dostępny pod adresem:
  https://www.agh.edu.pl/fileadmin/default/templates/images/dokumenty/regulamin_studiow/regulamin_studiow_pierwszego_i_drugiego_stopnia_w_agh_pazdziernik_2017.pdf

  Zasady wpisu na kolejny semestr studiów w ramach tzw. dopuszczalnego deficytu punktów ECTS :

  Wpis na kolejny semestr otrzymują studenci, których deficyt punktów ECTS nie przekracza dopuszczalnego deficytu:
  Przy wpisie na semestr 2 – 7 ECTS
  Przy wpisie na semestr 3 – 9 ECTS
  Przy wpisie na semestr 4 i 5 – 15 ECTS
  Przy wpisie na semestr 6 – 9 ECTS
  Przy wpisie na semestr 7 – 0 ECTS

  Dopuszczalny deficyt punktów ECTS:
  15
  Organizacja zajęć w ramach tzw. bloków zajęć:

  Na studiach pierwszego stopnia kierunku Inżynieria Akustyczna nie ma tzw. bloków zajęć

  Semestry kontrolne:
  3, 6
  Warunki odbywania indywidualnego programu studiów:

  Studia indywidualne prowadzone są pod opieką naukową samodzielnego pracownika naukowego.
  Możliwość rozpoczęcia studiów od 4-o semestru.
  Wymagana średnia ocena z ukończonych semestrów przynajmniej 4.5, wskazane jest posiadanie dodatkowych osiągnięć (publikacje, praca w kole naukowym, działalność społeczna, nagrody, wyróżnienia).
  Program studiów indywidualnych może się składać się modułów zawartych w zatwierdzonych planach studiów oraz indywidualnych modułów niezatwierdzonych.
  Program niezatwierdzonych indywidualnych modułów zatwierdza Rada Wydziału. Program studiów zatwierdza dziekan.

  Warunki realizacji praktyk zawodowych, w tym w szczególności system kontroli praktyk i ich zaliczania :

  Student wybierający się na praktykę powinien przygotować:
  • Imienny list polecający (intencyjny),
  • Projekt Porozumienia o przeprowadzeniu praktyki lub projekt Porozumienia o przeprowadzeniu praktyki niepłatnej
  Wszystkie potrzebne dokumenty potwierdza Pełnomocnik Dziekana ds. praktyk studenckich. Zaliczenia praktyki przeprowadza pełnomocnik opiekuna kierunku studiów ds. praktyk na podstawie zaświadczenie o odbyciu praktyki oraz sprawozdania z jej przebiegu.

  Zasady obieralności modułów zajęć:

  Obieralność jest dowolna. Kilka przedmiotów w Syllabusie kierunku Inżynieria Akustyczna jest określonych jako zalecane dla studentów zamierzających kontynuować studia na II stopniu odpowiednio do jednej z dwóch prowadzonych tam specjalności. Uruchomienie konkretnej liczby grup wymaga każdorazowej zgody Prodziekana ds. Kształcenia. W razie braku zgody na uruchomienie mało licznej grupy kwalifikację do pozostałych grup przeprowadza Prodziekan. Niezakwalifikowani studenci wybierają inne przedmioty.

  Zasady obieralności ścieżek kształcenia, ścieżek dyplomowania lub specjalności albo kwalifikacji na nie :

  Na studiach pierwszego stopnia kierunku Inżynieria Akustyczna nie ma ścieżek, profili i specjalności.

  Warunki i wymagania związane z przygotowaniem projektów dyplomowych i prac dyplomowych oraz realizacją procesu dyplomowania :

  Dyplomowanie jest przeprowadzane zgodnie z paragrafami 25, 26 i 27 Regulaminu studiów Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie
  Studenci przygotowują i bronią pracę inżynierską. Wraz z obroną odbywa się egzamin dyplomowy.

  Zasady ustalania ogólnego wyniku ukończenia studiów:

  Ogólny wynik ukończenia studiów jest wyliczany jako suma: 0,6 x średnia ocen uzyskanych w okresie studiów + 0,3 x końcowa ocena pracy dyplomowej + 0,1 x ocena z egzaminu dyplomowego.

  Inne wymagania związane z realizacją programu studiów wynikające z Regulaminu studiów albo innych przepisów obowiązujących w Uczelni:

  -