Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Ochrona własności intelektualnej
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
RIAK-1-105-s
Wydział:
Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Inżynieria Akustyczna
Semestr:
1
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr Pałosz Jerzy (palosz@poczta.onet.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Przedmiot łączy elementy prawa autorskiego, ochrony własności przemysłowej, oznaczeń i know how. Studenci powinni też potrafić odczytać zakres ochrony wybranych tekstów, także internetowych.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Zna podstawowe normy prawne regulujące ochronę własności intelektualnej i zarządzanie własnością przemysłową i prawami autorskimi, zna przepisy prawno - autorskie regulujące twórczość akustyczną i muzyczną. Egzamin
Umiejętności: potrafi
M_U001 Potrafi zdefiniować sytuację prawną w zakresie ochrony własności intelektualnej i dobrać adekwatne dla niej przepisy prawne, które potrafi pozyskać z różnych kompetentnych źródeł. Egzamin
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Mazjąc świadomość estych zmian w prawie ochrony własności intelektualnej i prawdopodobny kierunek jego ewolucji, rozumie potrzebę nieustannej weryfikacji swej wiedzy i samoksztalcenia w tym zakresie Egzamin
M_K002 Dzięki wiedzy w zakresie ochrony własności intelektualnej potrafi skutecznie działać i myśleć przedsiębiorczo, wykorzystując możliwości wynikające z zarządzania własnością intelektualną i unikając konfliktów z prawem. Egzamin
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
28 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Zna podstawowe normy prawne regulujące ochronę własności intelektualnej i zarządzanie własnością przemysłową i prawami autorskimi, zna przepisy prawno - autorskie regulujące twórczość akustyczną i muzyczną. + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi zdefiniować sytuację prawną w zakresie ochrony własności intelektualnej i dobrać adekwatne dla niej przepisy prawne, które potrafi pozyskać z różnych kompetentnych źródeł. + - - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Mazjąc świadomość estych zmian w prawie ochrony własności intelektualnej i prawdopodobny kierunek jego ewolucji, rozumie potrzebę nieustannej weryfikacji swej wiedzy i samoksztalcenia w tym zakresie + - - - - - - - - - -
M_K002 Dzięki wiedzy w zakresie ochrony własności intelektualnej potrafi skutecznie działać i myśleć przedsiębiorczo, wykorzystując możliwości wynikające z zarządzania własnością intelektualną i unikając konfliktów z prawem. + - - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 28 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 46 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 1 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (28h):

1.Pojęcie dóbr niematerialnych i ich historyczna ewolucja. Koncepcyjne dobra niematerialne. Domena publiczna i prywatna. 2 godz.
a. przestrzeń twórczości nie podlegająca ochronie. Kierunki ewolucji – wzrost znaczenia dóbr niematerialnych i ich ochrony.
b. przedmioty ochrony: utwory, rozwiązania, oznaczenia, know how – podobieństwa i różnice. Rodzaje utworów i rozwiązań.
c. charakterystyka ochrony z prawa autorskiego, prawa własności przemysłowej – podobieństwa i różnice. Specyfika ochrony know how.

2. Utwór jako przedmiot ochrony prawa autorskiego. 4 godz.
a. cechy kwalifikujące działo jako utwór w rozumieniu prawnoautorskim: dzieło człowieka, charakter twórczy o indywidualnej oryginalności, ustalony,
b. utwór muzyczny jak o przedmiot ochrony. Problem ochrony pojedynczego dźwięku, ustalenie utworu, czy muzyka wygenerowana przez program komputerowy jest utworem?
c. kwestia głębokości struktury utworu,
d. ochrona „mocnych tytułów”,
e. utwory samoistne, inspirowane, zależne. Prawo pierwotne do utworu – prawa zależne.
f. moment powstania i okres trwania autorskich praw majątkowych i osobistych,
g. program komputerowy jako przedmiot ochrony prawno-autorskiej.
h. utwór muzyczny jako przedmiot ochrony: kwestia praw autorskich do jego poszczególnych elementów: melodii, harmonii, metrum/rytmu, (słów).
3.Twórca. 2 godz.
a. domniemanie autorstwa utworu i jego granice.
b. problem utworów anonimowych, wydanych pod pseudonimem i tzw. dzieł osieroconych.
c. dzieło wspólne, zbiorowe, połączone. Status producenta.
f. twórczość pracownicza.

4. Dualistyczny model treści prawa autorskiego. 4 godz,
a. autorskie prawa osobiste, ich rodzaje, treść, funkcje, zasady korzystania, ochrona i jej granice. Szczególny status niektórych praw osobistych w przypadku twórców programów komputerowych i utworów architektonicznych. Tzw. gasnący charakter niektórych praw osobistych.
b. autorskie prawa majątkowe. Moment powstania, znaczenie tzw. wyczerpania prawa
c. ograniczenia autorskich praw majątkowych
- dozwolony użytek osobisty: treść prawa i jego przesłanki, problem „osób bliskich”, znaczenie przesłanki rozpowszechnienia utworu, szczególne przypadki zastosowania: problem prawa do kserowania całych dzieł, , granice z art.35.
d. kwestia dopuszczalności wymiany plików muzycznych (filmowych) w systemie P2P.
e. dozwolony użytek publiczny: dwa typy licencji z tego tytułu. Prawo cytatu, jego warunki i ograniczenia.

5. Ochrona praw autorskich i praw pokrewnych i obrót tymi prawami. 4 godz.
a. ochrona autorskich praw osobistych. Plagiat jako naruszenie praw osobistych. Rodzaje plagiatu: jawny, ukryty, autoplagiat, plagiat odwrócony. Naruszenie praw autorskich jako naruszenie dóbr osobistych w rozumieniu kodeksu cywilnego – praktyczne konsekwencje.
b. ochrona autorskich praw majątkowych. Dyrektywa entforcement i jej implementacja w polskim prawie. Odpowiedzialność sprawcy, pomocnika, nakłaniającego i korzystającego. Ochrona przed usunięciami zabezpieczeń technicznych broniących dzieło przed nielegalnym wykorzystaniem. Czy i kiedy wolno usuwać zabezpieczenia?
c. prawo autorskie w Internecie. Odpowiedzialność użytkownika końcowego, dostawcy usług, dostawcy zawartości sieci. Problem linkowania, deep linking. Piractwo w Internecie – sprawa Napstera, Glockstera, You Tube itp. Prawo do nazw domenowych.
Prawa do domeny internetowe

6. Prawa pokrewne: artystyczne wykonanie, prawa do fono – i wideogramów. Utwór audiowizualny. Bazy danych. 2 godz.

7. Prawo własności przemysłowej – patent. 2 godz.
a. status prawny wynalazku – definiowanie go przez zdolność patentową. Warunki zdolności patentowej: nowość, poziom wynalazczy, przemysłowa stosowalność.
b. odkrycia nie mające zdolności patentowej – odkrycia, teorie naukowe, i metody matematyczne, wytwory o charakterze jedynie estetycznym, gry, zasady i metody działalności umysłowej lub gospodarczej, tzw. „wynalazki niemożliwe”, programy komputerowe, przedstawienia informacji.
c. wynalazki wyłączone z ochrony patentowej: sprzeczne z porządkiem publicznym lub dobrymi obyczajami, odmiany roślin i rasy zwierząt, sposoby leczenia i diagnozowania ludzi i zwierząt.
d. czas ochrony patentowej, jej zakres przedmiotowy i zasięg terytorialny. Prawo korzystania. Wygaśnięcie.

8. Zgłoszenie patentowe: wymogi formalne zgłoszenia, opis wynalazku, zastrzeżenia patentowe, jednolitość wynalazku, procedura rozpatrywania, tzw. badanie, decyzja, prawo sprzeciwu, skarga, postępowanie sporne. Procedura tzw. wynalazku tajnego. 2 godz.

9. Licencje. 2 godz.
a. podobieństwa i różnice w licencjach na gruncie prawa autorskiego i prawa własności przemysłowej.
b. ogólna charakterystyka licencji jako umowy, szczególne rodzaje licencji: otwarta, przymusowa, dorozumiana. Sublicencje.

10. Patent europejski. 2 godz.
a. podstawy prawne patentu europejskiego,
b. procedura ubiegania się i wymogi formalne.
c. skutki uzyskania ochrony.

11. Wzór przemysłowy – krajowy i wspólnotowy. 2 godz.

12. Wzór użytkowy i przemysłowy. Ochrona know how. 2 godz.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
  • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zasady udziału w zajęciach:
  • Wykład:
    – Obecność obowiązkowa: Nie
    – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa jest efektem egzaminu ustnego (wieloletnie doświadczenie wskazuje, że forma testowa źle się sprawdza w przypadku przedmiotów prawniczych wykładanych nieprawnikom).

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Ze względu na brak odpowiedniego podręcznika i oczekiwane zmiany w tej dziedzinie prawa obecność na wykładach jest obowiązkowa.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Literatura podstawowa
Krótki kurs własności intelektualnej. Materiały dla uczelni. https://prawokultury.pl/kurs/

Literatura uzupełniająca:
1. J.Barta, R.Markiewicz, Prawo autorskie, Wydawnictwo Oficyna, Warszawa 2016, rozdziały: III, IV, VII, VIII, IX, XII
2. T.Szymanek, Prawo własności przemysłowej. Podręcznik akademicki,
EWSPA 2008, rozdz. 4.1. 4.2 do 4.2.2., 4.2.6.2, 4.3.2, 4.4.1a, 5 do 5.2.1.
3. P. Piesiewicz, Utwór muzyczny i jego twórca, Wolters Kluwer,
Warszawa 2009, rozdz. I, II, III.4.1 – 4.2
4. T.Szymanek, Umowy z zakresu własności intelektualnej i przemysłowej, EWSPA 2009, rozdz.: 7.3 – 7.9, 8.2, 9 (całość) ,
5. Prawo Internetu. Wprowadzenie: P.Polański, wyd. I, CH BECK, Warszawa 2008, w szczególności rozdziały: I i LII Wprowadzenia.
6. WWW. Vagla.pl. Ze względu na kompetencję prowadzącego ten serwis Piotra Waglowskiego, prawnika i specjalisty w sprawach Internetu, studenci powinni bieżąco korzystać z tego serwisu)

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Dr Jerzy Pałosz jest starszym wykładowcą, doktorem prawa, ukończył studia podyplomowe na UJ z zakresu prawa autorskiego (2008/09), własności przemysłowej i prawa mediów. Wykłada m.in. Podstawy prawa, Prawo w turystyce (WGGIOS), Ochronę własności intelektualnej. Uczestniczy regularnie w szkoleniach i konferencjach z zakresu prawa autorskiego. (m.in. Europejskie Forum Antyplagiatowe Warszawa 2014, 2015, Zarządzanie własnością intelektualną podstawą funkcjonowania sektora Life Science, Kraków 2014, szkolenia organizowane przez CTT AGH ostatnie – 2014 ).

Magdalena Kulińska, Jerzy PAŁOSZ, Małopolska prasa o inwestycjach dofinansowywanych z Funduszy Unijnych, W: Małopolska w Europie: raport na temat wdrażania i wykorzystania funduszy strukturalnych w Małopolsce w latach 2004–2006 / pod red. Roberta Borkowskiego i Roberta Lisowskiego. — Kraków 2006
PAŁOSZ Jerzy, Fiut Ignacy, Strategie wydawnicze “Gazety Krakowskie” w latach 1990-2006, Zeszyty Prasoznawcze : kwartalnik Ośrodka Badań Prasoznawczych / Uniwersytet Jagielloński ; 2006 R. 49 nr 3–4 s. 187–188, PAŁOSZ J. , Śmiercią złączeni. O cmentarzach z I wojny światowej na terenach Królestwa Polskiego administrowanych przez Austro-Węgry, Kraków 2012.

Informacje dodatkowe:

Brak