Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Ochrona środowiska
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
RIAK-1-107-s
Wydział:
Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Inżynieria Akustyczna
Semestr:
1
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
prof. dr hab. inż. Kleczkowski Piotr (kleczkow@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 zna i rozumie zależności między wzrostem populacji, urbanizacją, postępem technicznym a zagrożeniami dla naturalnego środowiska człowieka i rozumie ideę zrównoważonego rozwoju. IAK1A_W09, IAK1A_K03, IAK1A_U02, IAK1A_U14, IAK1A_U18, IAK1A_K04, IAK1A_U13, IAK1A_U08, IAK1A_W05, IAK1A_K07, IAK1A_K02, IAK1A_W10 Aktywność na zajęciach,
Esej,
Projekt,
Wynik testu zaliczeniowego,
Sprawozdanie
M_W002 zna główne źródła i rodzaje zanieczyszczeń powietrza, wody i gruntu oraz stopnie ich szkodliwości i zna metody ich ograniczania IAK1A_K05, IAK1A_K03, IAK1A_U14, IAK1A_U15, IAK1A_U18, IAK1A_K04, IAK1A_U13, IAK1A_U06, IAK1A_W05, IAK1A_U11, IAK1A_K02, IAK1A_U03, IAK1A_W10 Aktywność na zajęciach,
Esej,
Projekt,
Sprawozdanie,
Wynik testu zaliczeniowego
Umiejętności: potrafi
M_U001 umie wskazywać możliwe zagrożenia środowiska wynikajace z różnych działań człowieka IAK1A_K05, IAK1A_K01, IAK1A_K03, IAK1A_U18, IAK1A_K04, IAK1A_W05, IAK1A_U01, IAK1A_K02, IAK1A_U03, IAK1A_W10 Aktywność na zajęciach,
Esej,
Projekt,
Sprawozdanie,
Wynik testu zaliczeniowego
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 potrafi kształtować postawy proekologiczne w różnych środowiskach społecznych IAK1A_K05, IAK1A_K01, IAK1A_U16, IAK1A_K03, IAK1A_U05, IAK1A_U15, IAK1A_U18, IAK1A_K04, IAK1A_U01, IAK1A_K07, IAK1A_U04, IAK1A_K02 Aktywność na zajęciach,
Esej,
Sprawozdanie
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
27 14 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 zna i rozumie zależności między wzrostem populacji, urbanizacją, postępem technicznym a zagrożeniami dla naturalnego środowiska człowieka i rozumie ideę zrównoważonego rozwoju. + - - - - - - - - - -
M_W002 zna główne źródła i rodzaje zanieczyszczeń powietrza, wody i gruntu oraz stopnie ich szkodliwości i zna metody ich ograniczania + - + - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 umie wskazywać możliwe zagrożenia środowiska wynikajace z różnych działań człowieka + - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 potrafi kształtować postawy proekologiczne w różnych środowiskach społecznych + - + - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 51 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 27 godz
Przygotowanie do zajęć 2 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 12 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 8 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 1 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 1 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (14h):
 1. Znaczenie ochrony środowiska dla jakości życia człowieka. Zrównoważony rozwój. Organizacja laboratoriów wyjazdowych.
 2. Obieg wody w atmosferze. Źródła i rodzaje zaniczyszczeń.
 3. Procesy oczyszczania ścieków.
 4. Procesy uzdatniania wody. Zasoby wody w Polsce i na świecie. Lokalne i globalne skutki deficytu i zanieczyszczenia wód.
 5. Źródła i rodzaje zanieczyszczeń powietrza. Przeciwdziałanie zanieczyszczeniom powietrza.
 6. Źródła i rodzaje odpadów stałych i metody ich unieszkodliwiania.ozbywania się ich.
 7. Globalne ocieplenie. Gospodarka energią. Międzynarodowe przeciwdziałanie zanieczyszczeniu środowiska. Rynkowe mechanizmy ochrony środowiska.
Ćwiczenia laboratoryjne (13h):
 1. Laboratorium wyjazdowe – oczyszczalnia ścieków
 2. Laboratorium wyjazdowe – zakład uzdatniania wody
 3. Laboratorium wyjazdowe – zakład składowania i utylizacji odpadów stałych
Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia laboratoryjne: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia laboratoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa ustalana jest na podstawie:
a) średniej ocen ze sprawozdań z wszystkich trzech laboratoriów wyjazdowych – 33% oceny końcowej
b) oceny z projektu lub eseju – 33% o.k.
c) oceny z kolokwium zaliczeniowego – 33% o.k., pod warunkiem zdania kolokwium

Ocena negatywna z kolokwium uniemożliwia uzyskanie zaliczenia.
Wysoka aktywność na zajęciach i regularne uczestnictwo w wykładach może byc podstawą podniesienia oceny końcowej.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

W przygotowaniu jest książka z zakresu ochrony środowiska opracowana w ramach programu Fabryka Inżynierów, którą otrzyma każdy student. Książka zawiera wykaz literatury dodatkowej.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak