Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Grafika inżynierska i dokumentacja projektów
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
RIAK-1-108-s
Wydział:
Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Inżynieria Akustyczna
Semestr:
1
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Prowadzący moduł:
dr inż. Felis Józef (felis@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Student poznaje zasady tworzenia rysunkowej dokumentacji technicznej w zakresie: rzutowanie prostokątne i aksonometryczne, zapis układu wymiarów i cech struktury powierzchni, zapis tolerancji i pasowań, materiały i połączenia konstrukcyjne. Uczy się tworzenia modeli rysunkowych 2D i 3D w programie typu CAD pod kątem sporządzania dokumentacji technicznej projektów.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Umiejętności: potrafi
M_U001 Umie zapisać cechy geometryczne konstrukcji mechanicznej w postaci odpowiednich rysunków technicznych: rzutów prostokątnych i aksonometrycznych, widoków i przekrojów IAK1A_U13, IAK1A_U11 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Kolokwium,
Wykonanie projektu
M_U002 Umie zapisać na rysunkach dokumentacji technicznej, układy wymiarów, tolerancje i pasowania, cechy struktury powierzchni i materiały konstrukcyjnye IAK1A_U13, IAK1A_U11 Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Wykonanie projektu
M_U003 Umie identyfikować parametry konstrukcji mechanicznej na podstawie dokumentacji technicznej IAK1A_U11 Kolokwium,
Wykonanie projektu,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_U004 Potrafi posługiwać się programem typu CAD w zakresie modelowania 2D, w stopniu umożliwiającym wykonanie rysunków do dokumentacji technicznej IAK1A_U13, IAK1A_U11 Wykonanie projektu,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_U005 Potrafi posługiwać się programem typu CAD w zakresie modelowania 3D, tj. projektowania brył/konstrukcji i ich połączeń, przedstawiania osiągniętych rezultatów za pomocą modelu i zestawu rysunków wymaganych do dokumentacji projektowej IAK1A_U13, IAK1A_U11 Wykonanie projektu,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Rozumie potrzebę zdobywania wiedzy z różnych źródeł, w tym z norm, katalogów, poradników, a także rozwijania umiejętności wykorzystywania do opracowania dokumentacji projektowej odpowiednich programów komputerowych IAK1A_K02 Wykonanie projektu,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
36 12 0 24 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Umiejętności
M_U001 Umie zapisać cechy geometryczne konstrukcji mechanicznej w postaci odpowiednich rysunków technicznych: rzutów prostokątnych i aksonometrycznych, widoków i przekrojów + - + - - - - - - - -
M_U002 Umie zapisać na rysunkach dokumentacji technicznej, układy wymiarów, tolerancje i pasowania, cechy struktury powierzchni i materiały konstrukcyjnye + - + - - - - - - - -
M_U003 Umie identyfikować parametry konstrukcji mechanicznej na podstawie dokumentacji technicznej + - + - - - - - - - -
M_U004 Potrafi posługiwać się programem typu CAD w zakresie modelowania 2D, w stopniu umożliwiającym wykonanie rysunków do dokumentacji technicznej - - + - - - - - - - -
M_U005 Potrafi posługiwać się programem typu CAD w zakresie modelowania 3D, tj. projektowania brył/konstrukcji i ich połączeń, przedstawiania osiągniętych rezultatów za pomocą modelu i zestawu rysunków wymaganych do dokumentacji projektowej - - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Rozumie potrzebę zdobywania wiedzy z różnych źródeł, w tym z norm, katalogów, poradników, a także rozwijania umiejętności wykorzystywania do opracowania dokumentacji projektowej odpowiednich programów komputerowych + - + - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 36 godz
Przygotowanie do zajęć 15 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 15 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 9 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (12h):

1.Wprowadzenie do problematyki grafiki inżynierskiej i dokumentacji projektów.
Normalizacja. Rzutowanie prostokątne.
2.Widoki i przekroje. Rzutowanie aksonometryczne. Wykorzystanie grafiki
komputerowej do tworzenia dokumentacji technicznej.
3.Zapis układu wymiarów. Rodzaje rysunków. Zapis schematyczny.
4.Zapis tolerancji i pasowań. Zapis chropowatości powierzchni.
5.Materiały konstrukcyjne i ich zapis w dokumentacji technicznej.
6.Zapis elementów konstrukcyjnych, połączeń konstrukcyjnych rozłącznych i
nierozłącznych.

Ćwiczenia laboratoryjne (24h):

1.Przedstawienie harmonogramu zajęć, warunków zaliczenia oraz zasad
korzystania z pracowni komputerowej. Wprowadzenie do programu AutoCAD. Proste
rysunki – obiekty liniowe i krzywoliniowe.
2.Modyfikacja rysunków w AutoCAD – wstawianie oraz modyfikacja tekstu (tolerancje,
pasowania, chropowatości).
3.Wymiarowanie w AutoCAD – tworzenie własnego stylu wymiarowania oraz sposób,
rodzaje wypełniania obszarów zamkniętych 2D.
4.Rysunek prototypowy w AutoCad – rysunek wykonawczy z modelu, przygotowanie do
druku.
5.Wstęp do grafiki 3D AutoCAD – modelowanie 3D, oglądanie rysunku w przestrzeni.
6.Tworzenie brył w AutoCAD – rzuty aksonometryczne brył, sposoby wyświetlania brył.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia laboratoryjne: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Warunkiem otrzymania pozytywnej oceny z ćwiczeń projektowych jest:
- obecność na zajęciach,
- pozytywna ocena z pracy na zajęciach Oz, ocena ta uwzględnia aktywność na zajęciach oraz średnią
arytmetyczną z ocen z wykonanych zadań finałowych na podstawie instrukcji, według tematów zadanych
przez prowadzącego, brak terminowego wykonania zadań finałowych powoduje obniżenie tej oceny,
- pozytywna ocena z kolokwium Ok,
- pozytywna ocena z projektu Op, brak terminowego wykonania projektu powoduje obniżenie tej oceny.
Ocena z ćwiczeń projektowych jest średnią ważoną z trzech ocen tj. z oceny pracy na zajęciach Oz oceny z kolokwium Ok oraz oceny z projektu Op.
Oćw. proj=0,3*Oz+0,3*Ok+0,4*Op
W przypadku braku zaliczenia w pierwszym terminie student zobowiązany jest do oddania wszystkich zaległych prac (oraz napisania kolokwium) przed upływem dwóch terminów poprawkowych wyznaczonych przez prowadzącego zajęcia w czasie trwania sesji poprawkowej.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia laboratoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Na podstawie pozytywnej oceny z ćwiczeń laboratoryjnych.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Możliwa jest jedna nieusprawiedliwiona nieobecność na zajęciach. Pozostałe nieusprawiedliwione obecności student może odrobić przychodząc na zajęcia do pracowni komputerowej z inną grupą. W szczególnych przypadkach możliwe jest uzyskanie zaliczenia na specjalnych warunkach indywidualnie ustalonych z prowadzącym zajęcia.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Student powinien posiadać znajomość obsługi komputera i zagadnień technicznych związanych z podstawami zasad działania sieci.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1.Bober A., Dudziak M.: Zapis Konstrukcji. Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej. Poznań, 1996.
2.Dobrzański T.: Rysunek Techniczny Maszynowy. WNT, Warszawa, 2004.
3.Felis J. Materiały dydaktyczne. http:// home.agh.edu.pl/~kmtmipa.
4.Jaskulski A., Autodesk Inventor 2009PL/2009+ metodyka projektowania z płytą CD, PWN, 2009.
5.Paprocki K.: Zasady Zapisu Konstrukcji. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej. Warszawa 2000.
6.Praca zbiorowa.: Mały Poradnik Mechanika. Tom 1, 2. WNT. Warszawa, 1994.
7.Pikoń A., AutoCAD 2011 PL. Pierwsze kroki. Helion, 2011.
8.Rydzanicz I.: Zapis Konstrukcji. Podstawy. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław, 1996.
9.Zbiór Norm.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1.Felis J., Uhl T., Mańka M.: Urządzenie do dynamicznego wyważania wirujących elementów maszynowych.
Patent PL 206661 B1, udziel. 2010.04.16.
2.Felis J., Flach A., Zbrowski A., Giesko T., Mężyk J. : Structure synthesis and mechanical parameters choice
for a manipulating mechanisms for acoustical measurements in anechoic chamber. Solid State
Phenomena-2009 vol. 147-149, s. 13-18.
3.Kamisiński T., Flach A., Felis J.: Testing of a device for positioning measuring microphones in anechoic
and reverberation chambers. Archives of Acoustics; 2012 vol. 37 no. 2 s. 245-250.
4.Zbrowski A., Samborski T., Kamisiński T., Flach A., Felis J.: Manipulator Portalowy do pozycjonowania
mikrofonu w komorze bezechowej. Patent PL 224581 B1, udziel. 2016.06.014.
5.Uhl. T., Felis J.: Mechanizm dynamicznego wyważania wirującego elementu maszynowego. Patent PL
202018 B1, udziel. 2008.12.15.
6.Niewczas B., Felis J.: Polskie Pyłofony – 20 lat doświadczeń. W: Modernizacja kotłów rusztowych:
perspektywy eksploatacji kotłów rusztowych po 2016 roku. XII Konferencja Naukowo-Techniczna 2013.
Szczyrk 23-25 października 2013. Prace Naukowe. Monografie Konferencje. Politechnika Śląska z. 32 s.
99-112.

Informacje dodatkowe:

Brak