Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Fizyka
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
RIAK-1-202-s
Wydział:
Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Inżynieria Akustyczna
Semestr:
2
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Prowadzący moduł:
prof. dr hab. Stapiński Tomasz (stap@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Opis podstawowych zjawisk i oddziaływań w przyrodzie, poprzez omówienie tych zjawisk, podanie podstawowych definicji oraz charakterystyka ilościowa i jakościowa praw rządzących tymi oddziaływaniami.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Zna i rozumie znaczenie fizyki jako nauki przyrodniczej, jej miejsce i rolę w dzisiejszej nauce i technice; dostrzega wzajemne relacje pomiędzy teorią a eksperymentem. IAK1A_W04, IAK1A_W05 Egzamin,
Wykonanie ćwiczeń,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_W002 Dysponuje aktualną wiedzą na temat zjawisk fizycznych i fundamentalnych oddziaływań w przyrodzie. IAK1A_W04, IAK1A_W05
M_W003 Ma wiedzę w zakresie fizyki, obejmującą: mechanikę, termodynamikę, elektryczność i magnetyzm, i elementy fizyki współczesnej w tym wiedzę niezbędną do zrozumienia podstawowych zjawisk fizycznych występujących w elementach i układach elektronicznych, układach transmisyjnych, sieciach telekomunikacyjnych oraz w ich otoczeniu. IAK1A_W04, IAK1A_W05 Egzamin,
Wykonanie ćwiczeń,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_W004 Zdobywa matematyczne podstawy opisu zjawisk fizycznych, zna przykłady zastosowania rachunku wektorowego, różniczkowego i całkowego w fizyce. IAK1A_U04, IAK1A_U05, IAK1A_U01, IAK1A_W08, IAK1A_W05 Egzamin,
Wykonanie ćwiczeń,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Umiejętności: potrafi
M_U001 Umie zastosować odpowiednie prawa i zasady fizyczne do rozwiązywania zagadnień z dynamiki, drgań i ruchu falowego, elektromagnetyzmu, podstaw termodynamiki i optyki. IAK1A_U04, IAK1A_U05, IAK1A_U01 Egzamin,
Wykonanie ćwiczeń,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_U002 Zdobywa matematyczne podstawy opisu zjawisk fizycznych, zna przykłady zastosowania rachunku wektorowego, różniczkowego i całkowego w fizyce. IAK1A_U04, IAK1A_U05, IAK1A_U01 Egzamin,
Wykonanie ćwiczeń,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_U003 Samodzielnie rozwiązuje zadania w obszarze mechaniki klasycznej, potrafi pracować indywidualnie; umie oszacować czas potrzeby na realizację zleconego zadania; umie zastosować odpowiednie prawa fizyczne do rozwiązywania zagadnień z drgań i ruchu falowego, elektromagnetyzmu, podstaw termodynamiki i optyki IAK1A_U04, IAK1A_U01 Egzamin,
Wykonanie ćwiczeń,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_U004 Umie zastosować odpowiednie prawa i zasady fizyczne do rozwiązywania zagadnień z dynamiki, drgań i ruchu falowego, elektromagnetyzmu, podstaw termodynamiki i optyki. IAK1A_U04, IAK1A_U05, IAK1A_U01
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się; dostrzega konieczność wykształcenia umiejętności posługiwania się narzędziami matematycznymi w opisie zjawisk fizycznych. IAK1A_U04, IAK1A_U05 Egzamin,
Wykonanie ćwiczeń,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_K002 Ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżyniera, w tym jej wpływ na środowisko, i związaną z tym odpowiedzialność za podejmowane decyzje. IAK1A_U04, IAK1A_U05 Wykonanie ćwiczeń,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
60 30 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Zna i rozumie znaczenie fizyki jako nauki przyrodniczej, jej miejsce i rolę w dzisiejszej nauce i technice; dostrzega wzajemne relacje pomiędzy teorią a eksperymentem. + - - - - - - - - - -
M_W002 Dysponuje aktualną wiedzą na temat zjawisk fizycznych i fundamentalnych oddziaływań w przyrodzie. + - + - - - - - - - -
M_W003 Ma wiedzę w zakresie fizyki, obejmującą: mechanikę, termodynamikę, elektryczność i magnetyzm, i elementy fizyki współczesnej w tym wiedzę niezbędną do zrozumienia podstawowych zjawisk fizycznych występujących w elementach i układach elektronicznych, układach transmisyjnych, sieciach telekomunikacyjnych oraz w ich otoczeniu. + + + - - - - - - - -
M_W004 Zdobywa matematyczne podstawy opisu zjawisk fizycznych, zna przykłady zastosowania rachunku wektorowego, różniczkowego i całkowego w fizyce. + + - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Umie zastosować odpowiednie prawa i zasady fizyczne do rozwiązywania zagadnień z dynamiki, drgań i ruchu falowego, elektromagnetyzmu, podstaw termodynamiki i optyki. - - + - - - - - - - -
M_U002 Zdobywa matematyczne podstawy opisu zjawisk fizycznych, zna przykłady zastosowania rachunku wektorowego, różniczkowego i całkowego w fizyce. - - + - - - - - - - -
M_U003 Samodzielnie rozwiązuje zadania w obszarze mechaniki klasycznej, potrafi pracować indywidualnie; umie oszacować czas potrzeby na realizację zleconego zadania; umie zastosować odpowiednie prawa fizyczne do rozwiązywania zagadnień z drgań i ruchu falowego, elektromagnetyzmu, podstaw termodynamiki i optyki - - - - - - - - - - -
M_U004 Umie zastosować odpowiednie prawa i zasady fizyczne do rozwiązywania zagadnień z dynamiki, drgań i ruchu falowego, elektromagnetyzmu, podstaw termodynamiki i optyki. - - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się; dostrzega konieczność wykształcenia umiejętności posługiwania się narzędziami matematycznymi w opisie zjawisk fizycznych. - - - - - - - - - - -
M_K002 Ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżyniera, w tym jej wpływ na środowisko, i związaną z tym odpowiedzialność za podejmowane decyzje. - - - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 150 godz
Punkty ECTS za moduł 6 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 60 godz
Przygotowanie do zajęć 30 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 40 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 20 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (30h):
 1. Umiejętności opisu otaczającej rzeczywistości fizycznej za pomocą podstawowych praw i zasad

  Celem przedmiotu jest wykształcenie umiejętności opisu otaczającej rzeczywistości fizycznej za pomocą podstawowych praw i zasad. Student uzyskuje umiejętność rozumienia zjawisk fizycznych i ich znaczenia w przyrodzie i technice, potrafi rozwiązywać proste zadania rachunkowe i jest przygotowany do podjęcia bardziej złożonych problemów technicznych w oparciu o prawa fizyki.

 2. Wprowadzenie do fizyki. Elementy rachunku wektorowego i zastosowanie do prostych problemów fizycznych. Teoria niepewności pomiarowych

  Przedmiot i znaczenie fizyki jako nauki przyrodniczej. Podział wielkości fizycznych na skalarne i wektorowe. Podstawowe działania na wektorach w tym iloczyn skalarny i wektorowy. Teoria błędów przypadkowych pomiaru. Przygotowanie raportu pomiarowego.

 3. Kinematyka punktu materialnego

  Na przykładach z kinematyki punktu materialnego wprowadzenie podstawowych pojęć rachunku różniczkowego i całkowego. Definicje i graficzna interpretacja: wektora położenia, przemieszczenia, prędkości chwilowej i średniej, przyspieszenia chwilowego i średniego. Ruch po okręgu w ujęciu wektorowym. Opis wielkości służących do opisu ruchu krzywoliniowego.

 4. Dynamika punktu materialnego i układu punktów materialnych

  Zasady dynamiki Newtona w układach inercjalnych i nieinercjalnych. Zasada zachowania pędu. Praca, moc, energia. Siły zachowawcze, energia potencjalna. Zasada zachowania energii mechanicznej. Środek masy. Ruch układu punktów materialnych. Zderzenia.

 5. Grawitacja

  Prawo grawitacji Newtona. Ruchy planet i satelitów, orbity geostacjonarne. Grawitacyjna energia potencjalna. Energia w ruchu orbitalnym.

 6. Ruch obrotowy

  Kinematyka ruchu obrotowego. Dynamika ruchu obrotowego, moment siły, moment bezwładności. Ruch obrotowy bryły sztywnej. Prawo zachowania momentu pędu. Momenty bezwładności wybranych brył.

 7. Drgania, oscylator harmoniczny

  Ruch drgający prosty punktu materialnego, wahadło sprężynowe. Wahadło matematyczne i fizyczne. Energia oscylatora. Drgania tłumione i wymuszone, różniczkowe równania ruchu i analiza ich rozwiązań, zjawisko rezonansu.

 8. Fale

  Opis zjawisk falowych, rodzaje fal. Równanie falowe i jego rozwiązanie. Prędkość fazowa i grupowa. Fale stojące. Podstawowe pojęcia z akustyki. Efekt dopplera

 9. Elementy termodynamiki Temperatura, ciepło, ciepło właściwe. Pomiary temperatury. Przemiany gazowe. Energia wewnętrzna i pierwsza zasada termodynamiki. Druga zasada termodynamiki, Cykl Carnota. Statystyczna interpretacja entropii.
 10. Elektrostatyka

  Prawo Coulomba, pole elektryczne, potencjał, strumień pola. Prawo Gaussa i przykłady jego zastosowań. Dipol elektryczny, dipol w polu. Pojemność elektryczna, kondensator płaski. Dielektryki. Łączenie kondenasatorów.

 11. Prąd stały

  Prąd, opór (rezystancja) i prawo Ohma. SEM – siła elektromotoryczna i opór wewnętrzny.  Przewodnictwo elektryczne w metalach i półprzewodnikach, zmiany temperaturowe. Prawa Kirchhoffa i ich wykorzystanie do analizy obwodów.

 12. Pole magnetyczne

  Wektor indukcji B, siła Lorentza, siła elektrodynamiczna. Cyklotron. Prawo Ampera, zastosowanie do nieskończenie długiego przewodnika i solenoidu. Indukcja elektromagnetyczna, prawo Faradaya i reguła Lenza. Energia pola B.

 13. Równania Maxwella i fale elektromagnetyczne

  Prąd przesunięcia. Indukowane pola B  oraz E. Całkowe równania Maxwella i ich interpretacja. Energia fali elektromagnetycznej.Równanie falowe i jego rozwiązanie dla płaskich fal EM. Widmo promieniowania elektromagnetycznego. Polaryzacja fali EM. Odbicie i załamanie światła. Całkowite wew. odbicie, światłowody. Polaryzacja przez odbicie. Dyspersja chromatyczna.

 14. Optyka geometryczna

  Obrazy w zwierciadłach płaskich i sferycznych. Obrazy w soczewkach. Przyrządy optyczne: lupa, mikroskop, teleskop. Ludzkie oko jako detektor światła.

 15. Elementy fizyki atomu

  Cząstki i fale materii. Równanie Schroedingera. Zjawisko tunelowe. Atom wodoru, widma, model Bohra atomu wodoru.

 16. Elementy fizyki jądrowej

  Koncepcja jądra, doświadczenie Rutherforda. Rozpad promieniotwórczy, opis jakościowy i ilościowy. Defekt masy. Energia jądrowa – rozszczepienie jąder, reaktor. Synteza jądrowa.

Ćwiczenia audytoryjne (15h):
 1. Utrwalenie wiadomości zdobytych na wykładzie i wykształcenie umiejętności posługiwania się podstawowymi prawami i zasadami fizyki

  Ćwiczenia audytoryjne mają na celu utrwalenie wiadomości zdobytych na wykładzie i wykształcenie umiejętności posługiwania się podstawowymi prawami i zasadami fizyki. W ramach tych zajęć studenci rozwiązują zadania rachunkowe związane z tematyką wykładów i omawiają z prowadzącym zajęcia problemy poruszane na wykładzie. Studenci otrzymują zadania do samodzielnego wykonania, tzw. zadania domowe. Poziom wiedzy jest monitorowany poprzez prace pisemne i na tej podstawie odbywa się zaliczenie zajęć. Studenci mają możliwość skorzystania z konsultacji prowadzonych przez wykładowcę i prowadzących zajęcia, które pozwalają przedyskutować najważniejsze problemy związane ze zrozumieniem materiału wykładu i ćwiczeń.

 2. Praktyczna umiejętność posługiwania się rachunkiem wektorowym w fizyce

  Geometryczne metody dodawania i odejmowania wektorów, rozkład wektora na składowe; wektor w kartezjańskim układzie współrzędnych, działania na wektorach w tym układzie; zastosowanie iloczynu skalarnego i wektorowego do definiowania podstawowych wielkości fizycznych (pracy, momentu siły, momentu pędu, siły Lorentza).

 3. Kinematyka punktu materialnego

  Praktyczna umiejętność obliczania prędkości chwilowej i przyspieszenia chwilowego korzystając z pojęcia pochodnej. Całkowanie równań ruchu przy wykorzystaniu warunków początkowych. Szczegółowa analiza ruchu po okręgu. Wyznaczanie przyspieszenia normalnego, stycznego i całkowitego. Związek pomiędzy wielkościami liniowymi i kątowymi na przykładzie prędkości i przyspieszenia. Rzuty.

 4. Dynamika punktu materialnego

  Prawa Newtona, przykłady zastosowań w szczególności II zasady dynamiki. Inercjalne i nieinercjalne układy odniesienia, siły bezwładności. Opis ruchu z punktu widzenia różnych układów odniesienia.

 5. Praca, energia, moc, energia potencjalna

  Obliczenia pracy dla siły stałej i zmiennej. Moc średnia i chwilowa. Zadania z wykorzystaniem twierdzenia o pracy i energii. Wyznaczenie energii potencjalnej dla pól zachowawczych.

 6. Środek masy,ruch układu cząstek, zderzenia

  Wyznaczanie środka masy dla układu cząstek i brył. Zderzenia sprężyste i niesprężyste.

 7. Grawitacja

  Rozwiązywanie prostych zagadnień ruchu ciał w polu grawitacyjnym Ziemi.

 8. Ruch obrotowy

  Wyznaczanie momentów bezwładności różnych brył. Toczenie. Zdania na zastosowanie zasady zachowania momentu pędu.

 9. Oscylator harmoniczny

  Rozwiązanie równania prostego oscylatora harmonicznego, znajdowanie częstości drgań własnych. Praktyczna umiejętność analizy zależności wielkości opisujących oscylator harmoniczny od czasu i położenia. Rozwiązywanie zadań, w których występują wahadła matematyczne i fizyczne. Zależność amplitudy oscylatora tłumionego od czasu. Logarytmiczny dekrement tłumienia. Analiza częstości, amplitudy i fazy dla oscylatora z wymuszeniem. Umiejętność rysowania i analizy krzywych rezonansowych. Omówienie warunków rezonansu. Analogia pomiędzy oscylatorem mechanicznym a obwodem RLC.

 10. Fale Mechaniczne

  Analiza równań fal mechanicznych oraz podstawowych parametrów takich jak częstość, amplituda, liczba falowa, długość fali. Rozwiązywanie zadań związanych ze zjawiskiem rezonansu, fale stojące, efektu Doplera . Metody wyznaczania prędkości dźwięku, natężenia, głośności mocy fali akustycznej.

 11. Elektrostatyka i prąd stały

  Zastosowanie prawa Gaussa w elektrostatyce. Przykłady sił i pól zachowawczych – energia potencjalna. Praktyczna umiejętność sprawdzania czy pole jest polem zachowawczym i obliczania pracy za pomocą całki krzywoliniowej. Praktyczna umiejętność obliczania gradientu funkcji skalarnej. Związek energii potencjalnej z siłą. Kondensatory.Zastosowanie praw Kirchhoffa do analizy obwodów elektrycznych.

 12. Pole Magnetyczne

  Wykorzystanie prawa Ampera do obliczenia pola magnetycznego w nieskończenie długim przewodniku oraz solenoidzie. Prawo Faradaya oraz reguła Lenza. Indukcyjność i samoindukcja.

 13. Równania Maxwella i fale elektromagnetyczne Równanie falowe. Energia fali elektromagnetycznej – wektor Poyntinga.
 14. Optyka geometryczna

  Analiza prostych układów optycznych.

Ćwiczenia laboratoryjne (15h):
 1. Utrwalenie wiadomości zdobytych na wykładzie poprzez bezpośredni kontakt z eksperymentem fizycznym

  Ćwiczenia laboratoryjne mają na celu utrwalenie wiadomości zdobytych na wykładzie poprzez bezpośredni kontakt z eksperymentem fizycznym. Celem tych zajęć jest wykształcenie umiejętności planowania i przeprowadzania pomiarów wielkości fizycznych oraz praktyczne wykorzystanie wiedzy w zakresie opracowania wyników pomiarów i analizy niepewności wyników. W ramach tych zajęć studenci samodzielnie wykonują doświadczenia fizyczne według harmonogramu oraz przygotowują sprawozdania z przebiegu ćwiczeń. Zaliczenie ćwiczeń laboratoryjnych odbywa się na podstawie sprawozdań i kolokwium z teorii.
  Wykonuje się wybrane ćwiczenia z podanego poniżej zestawu.

 2. Drgania harmoniczne sprężyny

  Wyznaczenie współczynnika sprężystości sprężyny i modułu sztywności materiału sprężyny. Dyskusja i sprawdzenie wiadomości z teorii sprężystości i drgań.

 3. Współczynnik lepkości

  Zapoznanie się z hydrodynamiką cieczy lepkiej, wyznaczanie współczynnika lepkości cieczy metodą Stokesa. Dyskusja i sprawdzenie znajomości praw hydrodynamiki

 4. Rezonans akustyczny

  Obserwacja powstawania akustycznej fali stojącej. Pomiar rezonansu i prędkości dźwięku fali stojącej w rurze Quinckego dla powietrza i CO2. Wyznaczenie stosunku cp/cv i liczby stopni swobody molekuł gazu. Dyskusja i sprawdzenie wiadomości z ruchu falowego, akustyki i termodynamiki gazów.

 5. Wyznaczanie charakterystyki różnych oporników

  Poznanie zakresu stosowalności prawa Ohma. Obliczenie temperatury włókna żarówki. Dyskusja i sprawdzenie wiadomości z przewodnictwa elektrycznego, metali półprzewodników i izolatorów.

 6. Badanie zależności mocy użytecznej od obciążenia

  Sprawdzenie prawa Ohma dla obwodu zamkniętego, wyznaczenie: rezystancji wewnętrznej, siły elektromotorycznej i mocy użytecznej.
  Dyskusja i sprawdzenie wiadomości dotyczących obwodów elektrycznych prądu stałego.

 7. Mostek pojemnościowy

  Zapoznanie się z pomiarem nieznanej wartości pojemności kondensatora metodą mostka Wheatstone’a. Dyskusja i sprawdzenie wiadomości dotyczących kondensatorów w obwodach elektrycznych.

 8. Drgania elektromagnetyczne obwodu RLC

  Obserwacja przebiegów napięcia w obwodzie RLC. Wyznaczenie dekrementu tłumienia i oporu krytycznego. Dyskusja i sprawdzenie wiadomości dotyczących drgań tłumionych w obwodach elektrycznych RLC.

 9. Współczynnik załamania światła dla ciał stałych

  Wyznaczanie współczynnika załamania ciał stałych za pomocą mikroskopu metodą grubości pozornej. Dyskusja i sprawdzenie wiadomości z optyki geometrycznej, zasada Fermata.

 10. Badanie zjawiska dyfrakcji i polaryzacji światła

  Obserwacja obrazu dyfrakcyjnego światła laserowego dla pojedynczej szczeliny. Wyznaczenie szerokości szczeliny. Poznanie zjawiska polaryzacji światła. Sprawdzanie prawa Malusa. Dyskusja i sprawdzenie wiadomości z optyki falowej, ze szczególnym uwzględnieniem zjawisk interferencji, dyfrakcji. Akcja laserowa na przykładzie lasera gazowego i półprzewodnikowego.

 11. Poziomy energetyczne atomu wodoru. Stała Rydberga

  Analiza spektralna widm emisyjnych otrzymanych w wyniku rozszczepienia na siatce dyfrakcyjnej. Wyznaczenie stałej Rydberga i energii jonizacji atomu wodoru. Dyskusja i sprawdzenie wiadomości z podstaw fizyki atomowej, ze szczególnym uwzględnieniem wzbudzonych stanów atomowych i modelu atomu Bohra.

 12. Wyznaczanie ruchliwości i koncentracji nośników prądu w półprzewodnikach metodą efektu Halla

  Zapoznanie się ze zjawiskiem Halla, wyznaczenie koncentracji i ruchliwości nośników ładunku. Dyskusja i sprawdzenie wiadomości z elektromagnetyzmu, oddziaływania pola magnetycznego na ładunek (siła Lorentza). Dyskusja podstawowych wiadomości o półprzewodnikach samoistnych, domieszkowanych, ruchliwości i koncentracji nośników.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia audytoryjne: Podczas zajęć audytoryjnych studenci na tablicy rozwiązują zadane wcześniej problemy. Prowadzący na bieżąco dokonuje stosowanych wyjaśnień i moderuje dyskusję z grupą nad danym problemem.
 • Ćwiczenia laboratoryjne: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia audytoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci przystępując do ćwiczeń są zobowiązani do przygotowania się w zakresie wskazanym każdorazowo przez prowadzącego (np. w formie zestawów zadań). Ocena pracy studenta może bazować na wypowiedziach ustnych lub pisemnych w formie kolokwium, co zgodnie z regulaminem studiów AGH przekłada się na ocenę końcową z tej formy zajęć.
 • Ćwiczenia laboratoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa obliczana jest zgodnie z regulaminem studiów, jako średnia ważona ocen: zaliczenia ćwiczeń audytoryjnych i laboratoryjnych oraz zaliczenia wykładów (końcowe kolokwium ).

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Wymagana jest znajomość podstaw fizyki i matematyki w zakresie programu gimnazjum i liceum. Dodatkowo konieczne jest posiadanie umiejętności posługiwania się rachunkiem różniczkowym i całkowym w stopniu elementarnym.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. D. Halliday, R. Resnick, J. Walker, Podstawy Fizyki, t.1-5, PWN Warszawa, 2003
2. C. Kittel, Wstęp do Fizyki Ciała Stałego, PWN Warszawa 1975
3. E.M. Purcel, Elektryczność i Magnetyzm, PWN Warszawa 1973
4. R. Eisberg, R. Resnick, Fizyka kwantowa, PWN Warszawa 1983
5. Treść wykładu
6. Instrukcje do ćwiczeń laboratoryjnych na stronie internetowej przedmiotu
7. A. Zięba, Pracownia Fizyczna, WFiTJ, Skrypt Uczelniany SU 1642, Kraków 2002
8. J. Wolny, Podstawy fizyki, AGH Kraków, 2007

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak