Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Mechanika
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
RIAK-1-203-s
Wydział:
Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Inżynieria Akustyczna
Semestr:
2
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr hab. inż. Majkut Leszek (majkut@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Podstawowe pojęcia mechaniki (statyki, kinematyki i dynamiki).
Statyka: uwalnianie od więzów, redukcja i równowaga układu sił;
Kinematyka: opisu ruch punktu (położenie, prędkość, przyśpieszenie), ruch złożony punktu; prędkości i przyspieszenia w ruchach prostych i złożonych bryły (tylko ruch płaski);
Dynamika: dynamika punktu materialnego i bryły sztywnej, pojęcia pędu, krętu, mocy, pracy, energii kinetycznej i potencjalnej oraz prawa zmian i zachowania w odniesieniu do tych wielkości.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student zna podstawowe pojęcia statyki, posiada wiedzę i zrozumienie zagadnień redukcji i równowagi układów sił i par sił działających na bryłę sztywną. IAK1A_W04, IAK1A_W07 Egzamin,
Kolokwium
M_W002 Student zna podstawowe pojęcia kinematyki punktu materialnego i bryły, zna metody wyznaczania prędkości i przyśpieszeń w ruchach prostych i złożonych punktu i bryły. IAK1A_W04, IAK1A_W07 Egzamin,
Kolokwium
M_W003 Student zna i rozumie podstawowe pojęcia i metody analizy dynamiki punktu materialnego i bryły, pojęcia mocy, pracy, energii kinetycznej i potencjalnej oraz prawa zachowania w odniesieniu do tych wielkości. IAK1A_W04, IAK1A_W07 Egzamin,
Kolokwium
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student potrafi wyznaczyć reakcje statyczne w układach płaskich i przestrzennych, w tym, zawierających oddziaływania tarciowe. IAK1A_U04, IAK1A_U07, IAK1A_U02 Egzamin,
Kolokwium
M_U002 Student potrafi analizować prędkości i przyśpieszenia różnych punktów bryły w ruchu postępowym, obrotowym i płaskim IAK1A_U04, IAK1A_U07, IAK1A_U02 Egzamin,
Kolokwium
M_U003 Student potrafi stosować zasady dynamiki Newtona do budowy modeli prostych układów mechanicznych IAK1A_U04, IAK1A_U07, IAK1A_U02 Egzamin,
Kolokwium
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
56 28 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student zna podstawowe pojęcia statyki, posiada wiedzę i zrozumienie zagadnień redukcji i równowagi układów sił i par sił działających na bryłę sztywną. + - - - - - - - - - -
M_W002 Student zna podstawowe pojęcia kinematyki punktu materialnego i bryły, zna metody wyznaczania prędkości i przyśpieszeń w ruchach prostych i złożonych punktu i bryły. + + - - - - - - - - -
M_W003 Student zna i rozumie podstawowe pojęcia i metody analizy dynamiki punktu materialnego i bryły, pojęcia mocy, pracy, energii kinetycznej i potencjalnej oraz prawa zachowania w odniesieniu do tych wielkości. + + - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi wyznaczyć reakcje statyczne w układach płaskich i przestrzennych, w tym, zawierających oddziaływania tarciowe. + + - - - - - - - - -
M_U002 Student potrafi analizować prędkości i przyśpieszenia różnych punktów bryły w ruchu postępowym, obrotowym i płaskim + + - - - - - - - - -
M_U003 Student potrafi stosować zasady dynamiki Newtona do budowy modeli prostych układów mechanicznych + + - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 150 godz
Punkty ECTS za moduł 6 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 56 godz
Przygotowanie do zajęć 37 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 52 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 5 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (28h):

Statyka. Pojęcia wstępne. Podział sił. Więzy. Siły reakcji. Wypadkowa. Moment siły względem bieguna i względem osi. Para sił. Układ par sił. Układ środkowy, dowolny płaski i przestrzenny, redukcja, równowaga. Tarcie.
Kinematyka punktu, równania ruchu, prędkość i przyspieszenie.
Kinematyka bryły, ruch postępowy i obrotowy, równania ruchu, prędkość i przyspieszenie.
Ruch złożony punktu, prędkość i przyspieszenie. Kinematyka bryły, ruch płaski, równania ruchu, prędkość, przyspieszenie.
Dynamika. Podstawy dynamiki. Zasady dynamiki Newtona. Dynamika swobodnego i nieswobodnego punktu materialnego, dynamiczne równania ruchu. Dynamika ruchu względnego punktu. Układ punktów materialnych. Środek masy. Zasada ruchu środka masy. Zasada d’Alemberta. Pęd, popęd, kręt. Zasady dynamiki dla punktu i układu punktów materialnych. Praca, moc, sprawność, energia. Zasada równowartości energii kinetycznej i pracy. Pole potencjalne sił. Zasada zachowania energii. Dynamika bryły. Ruch postępowy, obrotowy, płaski. Dynamiczne równania ruchu postępowego, obrotowego, płaskiego.

Ćwiczenia audytoryjne (28h):

Statyka. Uwalnianie od więzów. Siły reakcji. Wypadkowa. Moment siły względem bieguna i względem osi. Para sił. Układ par sił. Układ środkowy, dowolny płaski i przestrzenny, redukcja, równowaga. Tarcie.
Kinematyka punktu, równania ruchu, prędkość i przyspieszenie.
Kinematyka bryły, ruch postępowy i obrotowy, równania ruchu, prędkość i przyspieszenie.
Ruch złożony punktu, prędkość i przyspieszenie. Kinematyka bryły, ruch płaski, równania ruchu, prędkość, przyspieszenie.
Dynamika. Podstawy dynamiki. Zasady dynamiki Newtona. Dynamika swobodnego i nieswobodnego punktu materialnego, dynamiczne równania ruchu. Dynamika ruchu względnego punktu. Układ punktów materialnych. Środek masy. Zasada ruchu środka masy. Zasada d’Alemberta. Pęd, popęd, kręt. Zasady dynamiki dla punktu i układu punktów materialnych. Praca, moc, sprawność, energia. Zasada równowartości energii kinetycznej i pracy. Pole potencjalne sił. Zasada zachowania energii. Dynamika bryły. Ruch postępowy, obrotowy, płaski. Dynamiczne równania ruchu postępowego, obrotowego, płaskiego.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia audytoryjne: Podczas zajęć audytoryjnych studenci na tablicy rozwiązują zadane wcześniej problemy. Prowadzący na bieżąco dokonuje stosowanych wyjaśnień i moderuje dyskusję z grupą nad danym problemem.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest posiadanie oceny pozytywnej z ćwiczeń.

Po uzgodnieniu z prowadzącym, Istnieje możliwość poprawy oceny niedostatecznej z zaliczenia.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia audytoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci przystępując do ćwiczeń są zobowiązani do przygotowania się w zakresie wskazanym każdorazowo przez prowadzącego (np. w formie zestawów zadań). Ocena pracy studenta może bazować na wypowiedziach ustnych lub pisemnych w formie kolokwium, co zgodnie z regulaminem studiów AGH przekłada się na ocenę końcową z tej formy zajęć.
Sposób obliczania oceny końcowej:

średnia ważona z oceny z ćwiczeń i egzaminu

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Student powinien zgłosić się do prowadzącego w celu ustalenia indywidualnego sposobu nadrobienia zaległości.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

podstawy algebry i analizy matematycznej

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Engel Z., Giergiel J.: Statyka, Wydawnictwa AGH, Kraków, 2000.
Engel Z., Giergiel J.: Kinematyka, Wydawnictwa AGH, Kraków, 2000.
Engel Z., Giergiel J.: Dynamika, Wydawnictwa AGH, Kraków, 2000
Knudsen J.M., Hjorth P.G.: Elements of Newtonian Mechanics, Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2000
Giergiel J., Głuch L., Łopata A.: Zbiór zadań z mechaniki. Metodyka rozwiązań, Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, Kraków, 2001
Nizioł J.: Metodyka rozwiązywania zadań z mechaniki WNT, Warszawa 2002
Mieszczerski I.: Zbiór zadań z mechaniki PWN, Warszawa 1971

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak