Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Akustyka architektoniczna
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
RIAK-1-407-s
Wydział:
Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Inżynieria Akustyczna
Semestr:
4
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Prowadzący moduł:
dr hab. inż, prof. AGH Kamisiński Tadeusz (kamisins@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Moduł ma na celu dostarczenie studentom wiedzy i umiejętności dotyczących projektowania pomiaru i oceny parametrów akustycznych pomieszczeń oraz roli akustyka w projekcie architektonicznym pomieszczenia.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Ma wiedzę dotyczącą pomiarów podstawowych parametrów akustycznych pomieszczeń IAK1A_W12, IAK1A_W08, IAK1A_W05 Sprawozdanie,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Zaangażowanie w pracę zespołu
M_W002 Ma wiedzę dotyczącą pomiaru współczynnika pochłaniania dźwięku w komorze pogłosowej IAK1A_W19, IAK1A_W08, IAK1A_W05 Sprawozdanie,
Udział w dyskusji,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_W003 Ma wiedzę dotyczącą wymagań pomieszczeń o akustyce kwalifikowanej IAK1A_W12 Aktywność na zajęciach,
Studium przypadków ,
Udział w dyskusji,
Zaangażowanie w pracę zespołu
M_W004 Umie wymienić właściwości opisujące materiały wykorzystywane w adaptacjach akustycznych pomieszczeń. IAK1A_W12 Aktywność na zajęciach,
Udział w dyskusji
Umiejętności: potrafi
M_U001 Potrafi zestawić tory pomiarowe odpowiednie do mierzonej wielkości: współczynnik pochłaniania dźwięku, parametry akustyczne pomieszczeń, moc akustyczna. IAK1A_U05, IAK1A_U24, IAK1A_U01 Aktywność na zajęciach,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Zaangażowanie w pracę zespołu
M_U002 Potrafi wykonać pomiar współczynnika pochłaniania dźwięku, parametrów akustycznych pomieszczeń oraz mocy akustycznej przy wykorzystaniu odpowiednich urządzeń. Jest w stanie oszacować czas trwania pomiaru. IAK1A_U10, IAK1A_U16, IAK1A_U17, IAK1A_U05, IAK1A_U15, IAK1A_U20, IAK1A_U01 Aktywność na zajęciach,
Sprawozdanie,
Udział w dyskusji,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Zaangażowanie w pracę zespołu
M_U003 Umie opracować dane z pomiarów akustycznych w oparciu i odniesieniu do odpowiednich norm i aktów prawnych. IAK1A_U16, IAK1A_U17, IAK1A_U15, IAK1A_U01 Sprawozdanie
M_U004 Umie przeprowadzić analizę akustyczną pomieszczenia pod kątem konieczności zastosowania adaptacji akustycznej oraz określić jej zakres. IAK1A_U20, IAK1A_U19 Aktywność na zajęciach,
Studium przypadków ,
Udział w dyskusji
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Umie współpracować ze specjalistami z innych branż zaangażowanych w tworzenie projektu architektonicznego np. wentylacja i klimatyzacja, instalacje sanitarne. IAK1A_K01 Studium przypadków ,
Udział w dyskusji,
Zaangażowanie w pracę zespołu
M_K002 Ma świadomość potrzeb muzyków, dyrygentów, producentów i realizatorów oświetlenia i potrafi je uwzględnić przy tworzeniu wytycznych do projektu adaptacji akustycznej. IAK1A_K03, IAK1A_K06, IAK1A_K02 Aktywność na zajęciach,
Prezentacja,
Projekt,
Studium przypadków ,
Udział w dyskusji,
Zaangażowanie w pracę zespołu
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
56 28 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Ma wiedzę dotyczącą pomiarów podstawowych parametrów akustycznych pomieszczeń + - + - - - - - - - -
M_W002 Ma wiedzę dotyczącą pomiaru współczynnika pochłaniania dźwięku w komorze pogłosowej - - + - - - - - - - -
M_W003 Ma wiedzę dotyczącą wymagań pomieszczeń o akustyce kwalifikowanej + - - - - - - - - - -
M_W004 Umie wymienić właściwości opisujące materiały wykorzystywane w adaptacjach akustycznych pomieszczeń. + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi zestawić tory pomiarowe odpowiednie do mierzonej wielkości: współczynnik pochłaniania dźwięku, parametry akustyczne pomieszczeń, moc akustyczna. - - + - - - - - - - -
M_U002 Potrafi wykonać pomiar współczynnika pochłaniania dźwięku, parametrów akustycznych pomieszczeń oraz mocy akustycznej przy wykorzystaniu odpowiednich urządzeń. Jest w stanie oszacować czas trwania pomiaru. - - + - - - - - - - -
M_U003 Umie opracować dane z pomiarów akustycznych w oparciu i odniesieniu do odpowiednich norm i aktów prawnych. - - + - - - - - - - -
M_U004 Umie przeprowadzić analizę akustyczną pomieszczenia pod kątem konieczności zastosowania adaptacji akustycznej oraz określić jej zakres. - - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Umie współpracować ze specjalistami z innych branż zaangażowanych w tworzenie projektu architektonicznego np. wentylacja i klimatyzacja, instalacje sanitarne. - - + - - - - - - - -
M_K002 Ma świadomość potrzeb muzyków, dyrygentów, producentów i realizatorów oświetlenia i potrafi je uwzględnić przy tworzeniu wytycznych do projektu adaptacji akustycznej. - - + - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 125 godz
Punkty ECTS za moduł 5 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 56 godz
Przygotowanie do zajęć 29 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 35 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 5 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (28h):
 1. Wprowadzenie

  Akustyka architektoniczna na tle innych nauk, historia obiektów o akustyce kwalifikowanej – amfiteatry, kościoły, sale koncertowe, uwarunkowania muzyczno-architektoniczne, rodzaje i kształty sal koncertowych i operowych, wielkości podstawowe w opisie akustyki architektonicznej.

 2. Właściwości akustyczne materiałów budowlanych

  Typowe konstrukcje budowlane, ściany, stropy, dachy – terminologia i zastosowanie wybranych rozwiązań. Zastosowanie materiałów budowlanych w projektowaniu pomieszczeń o akustyce kwalifikowanej.

 3. Modelowanie pola akustycznego

  Zasady modelowania pola akustycznego, model fizyczny, falowy, geometryczny, statystyczny: możliwości i ograniczenia. Metoda źródeł pozornych i promieniowa w programach komputerowych, podstawy tworzenia modeli numerycznych.

 4. Geneza parametrów akustycznych pomieszczeń

  Parametry obiektywne i subiektywne – definicja, geneza i powiązania, sposób pomiaru parametrów obiektywnych.

 5. Wymagane parametry dla wnętrz o akustyce kwalifikowanej

  Pomieszczenia o akustyce kwalifikowanej – rodzaje, wymagania. Wartości zalecane parametrów akustycznych. Przykłady pomieszczeń o dobrej i złej akustyce

 6. Akustyka małych pomieszczeń cz. 1

  Podstawy projektowania małych pomieszczeń – analiza modów rezonansowych, kryteria doboru geometrii.

 7. Akustyka małych pomieszczeń cz. 2

  Kształtowanie pierwszych odbić, dobór materiałów adaptacyjnych. Projektowanie reżyserni, pokojów odsłuchowych, studiów nagrań.

 8. Sale koncertowe i operowe

  Rozwój i klasyfikacja sal koncertowych i operowych. Podstawy kształtowania akustyki w salach koncertowych i operowych, wymagania akustyczne i pozaakustyczne mające znaczenie dla projektanta akustyki, kształtowanie pierwszego odbicia, rozproszenia pola akustycznego, sceny.

 9. Elementy wnętrz kształtujące pole akustyczne

  Kształtowanie i analiza pierwszego odbicia, znaczenie orkiestronu, sceny, balkonów, ekranów refleksyjnych, widowni, tylnej ściany itd. dla akustyki pomieszczenia.

 10. Sale o modyfikowanej akustyce

  Sposoby regulacji akustyki w pomieszczeniu, możliwości regulacji objętości, ilości widzów, pola powierzchni dźwiękochłonnej. Podstawy modelowania własności akustycznych kurtyn

 11. Metody oceny jakości akustycznej sal (metoda Beranka i Ando)

  Ocena parametrów akustycznych wnętrza, metoda Beranka, Ando, metody parametryczne, metody wskaźnikowe, metody auralizacyjne.

 12. Metody badawcze w akustyce architektonicznej

  Metody pomiaru parametrów akustycznych wnętrz według normy ISO 3382 -1, -2 i -3, wymagania i pomiary według wytycznych EBU/ITU, pomiary parametrów akustycznych materiałów i ustrojów akustycznych.

 13. Wymagane parametry dla wnętrz o akustyce kwalifikowanej

  Pomieszczenia o akustyce kwalifikowanej – rodzaje, wymagania. Wartości zalecane parametrów akustycznych. Podział ze względu na wielkość i sposób analizy. Przykłady pomieszczeń o dobrej i złej akustyce

 14. Przykładowe realizacje adaptacji akustycznej pomieszczeń

  Studium przypadku adaptacji akustycznych, podstawy wykonywania wytycznych akustycznych do projektów architektonicznych, analiza rysunków architektonicznych wybranych obiektów.

Ćwiczenia laboratoryjne (28h):
 1. Pomiar czasu pogłosu w pomieszczeniach

  • Zapoznanie studentów z metodami pomiaru czasu pogłosu metodą całkowania odpowiedzi impulsowej oraz szumu przerywanego wg normy PN-EN ISO 3382-2,
  • Dobór aparatury do wykonania pomiarów: źródła dźwięku, mikrofonów pomiarowych oraz systemu do rejestracji przebiegów,
  • Przygotowanie pomieszczenia do pomiarów: dobór ilości oraz rozmieszczenia punktów pomiarowych, zestawienie toru pomiarowego,
  • Przeprowadzenie pomiarów metodą całkowania odpowiedzi impulsowej i szumu przerywanego
  • Przekazanie wskazówek dotyczących opracowania wyników pomiarów oraz sporządzenia sprawozdania.

 2. Pomiar współczynnika pochłaniania dźwięku w komorze pogłosowej

  • Zapoznanie studentów z metodą pomiaru współczynnika pochłaniania dźwięku w komorze pogłosowej wg normy PN-EN ISO 354:2005,
  • Zapoznanie z różnymi typami montażu próbek materiałów do badań. W szczególności materiałów stosowanych do adaptacji akustycznych wnętrz, takich jak, okładziny ścienne, sufity podwieszane, kurtyny, fotele oraz pochłaniacze przestrzenne,
  • Przygotowanie stanowiska pomiarowego do przeprowadzenia badań; montaż próbki zgodnie obowiązującymi zaleceniami normowymi, zestawienie toru pomiarowego,
  • Przeprowadzenie pomiarów czasu pogłosu w komorze pogłosowej metodą całkowania odpowiedzi impulsowej dla różnego rodzaju próbek przy różnych typach montażu,
  • Przekazanie wskazówek dotyczących opracowania wyników pomiarów oraz sporządzenia sprawozdania.

 3. Materiały i ustroje akustyczne do adaptacji akustycznej wnętrz

  • Zapoznanie z powszechnie stosowanymi materiałami dźwiękochłonnymi do kształtowania akustyki pomieszczeń; okładziny ścienne, sufity podwieszane, kurtyny, fotele oraz pochłaniacze przestrzenne,
  • Zapoznanie ze sposobami montażu ustrojów i materiałów akustycznych oraz ich parametrami akustycznymi,
  • Pomiar współczynnika pochłaniania dźwięku typowych materiałów i wyznaczenie wpływu sposobu montażu i zabezpieczenia powierzchni wierzchniej na właściwości dźwiękochłonne,
  • Przekazanie wskazówek dotyczących opracowania wyników pomiarów oraz sporządzenia sprawozdania.

 4. Modelowanie akustyki pomieszczenia – wprowadzenie

  • Zapoznanie metodami modelowania pola akustycznego we wnętrzach; modele fizyczne i statystyczne,
  • Omówienie zastosowania metod geometrycznych do modelowania pola akustycznego w pomieszczeniach,
  • Ograniczenia metod geometrycznych modelowania pola akustycznego,
  • Wykonanie obliczeń na przykladowych modelach z wykorzystaniem metody promieniowej i źródeł pozornych,

 5. Modelowanie akustyki pomieszczenia – zapoznanie z programem CATT-Acoustic

  • Zapoznanie z obsługą programu; podstawowe funkcje, tworzenie nowego projektu, struktura plików wsadowych (pliki ze zdefiniowaną geometrią i materiałami .GEO, plik z definicja źródeł dźwięku .SRC, plik z definicją odbiorników .REC) i wynikowych,
  • Omówienie zasad tworzenia geometrii pomieszczeń w programie CATT-Acoustic, unikanie błędów przy modelowaniu geometrii,
  • Wydanie tematów projektów indywidualnych obejmujących: pomiary i ocenę parametrów akustycznych istniejących wnętrz, projekt adaptacji akustycznej wnętrza,
  • Omówienie wymagań i warunków zaliczenia projektu.

 6. Ocena zrozumiałości mowy w pomieszczeniu

  • Zapoznanie studentów z metodą pomiaru wskaźnika transmisji mowy STI wg normy PN-EN 60268-16,
  • Dobór aparatury do wykonania pomiarów: źródła dźwięku, mikrofonów pomiarowych oraz systemu do rejestracji przebiegów,
  • Przygotowanie pomieszczenia do pomiarów: dobór ilości oraz rozmieszczenia punktów pomiarowych, zestawienie toru pomiarowego,
  • Wyznaczenie odpowiedzi impulsowych w pomieszczeniu przy rożnych poziomach tła akustycznego,
  • Obliczenia wskaźnika transmisji mowy STI,
  • Ocena wyników na podstawie normy PN-B 02151-4
  • Przekazanie wskazówek dotyczących opracowania wyników pomiarów oraz sporządzenia sprawozdania.

 7. Pomiary parametrów akustycznych dużego pomieszczenia

  • Zapoznanie studentów z metodą pomiaru parametrów akustycznych dużego pomieszczenia wg normy PN-EN ISO 3382:1,
  • Dobór aparatury do wykonania pomiarów: źródła dźwięku, mikrofonów pomiarowych oraz systemu do rejestracji przebiegów,
  • Przygotowanie pomieszczenia do pomiarów: dobór ilości oraz rozmieszczenia punktów pomiarowych, zestawienie toru pomiarowego,
  • Wyznaczenie odpowiedzi impulsowych w pomieszczeniu,
  • Obliczenia wybranych paramtrów akustycznych, do oceny zrorumiałosci mowy oraz przejrzystości muzyki,
  • Przekazanie wskazówek dotyczących opracowania wyników pomiarów oraz oceny pomieszczenia i sporządzenia sprawozdania.

 8. Projektowanie akustyki wnętrza – określenie funkcji pomieszczenia, dobór i rozmieszczenie materiałów, wady akustyczne

  • Zapoznanie z zasadami formułowania wytycznych akustycznych do projektów wykonawczych pomieszczeń kwalifikowanych akustycznie,
  • Sformułowanie założeń w zakresie akustyki wnętrz do projektu wykonawczego pomieszczeń,
  • Zapoznanie z podstawowymi wadami akustycznymi w pomieszczeniach,
  • Identyfikacja wad pomiarowych na podstawie pomiarów lub dokumentacji projektowej pomieszczenia,
  • Projekt adaptacji akustycznej wnętrza pozwalającej na wyeliminowanie wad akustycznych w pomieszczeniu,
  • Pomiarowa weryfikacja uzyskanego efektu.

 9. Modelowanie akustyki pomieszczenia –modelowanie geometrii pomieszczenia

  • Wykonanie modelu geometrii danego pomieszczenia; bezpośrednia definicja punktów i płaszczyzn w edytorze CATT-Acoustic, płaszczyzny zagnieżdżone, zmienne lokalne i globalne, tworzenie punktów i płaszczyzn w pętlach, import geometrii sali w formacie .DXF,
  • Zdefiniowanie własności akustycznych powierzchni tworzących model geometryczny; współczynnik pochłaniania dźwięku, współczynnik rozproszenia dźwięku, współczynnik przenikania dźwięku,
  • Omówienie zasad definiowania oraz rozmieszczania źródeł dźwięku i odbiorników w modelu.

 10. Modelowanie akustyki pomieszczenia – symulacja parametrów akustycznych

  • Zapoznanie z możliwościami obliczeniowymi programu CATT-Acoustic; wyznaczanie rozkładów parametrów akustycznych nad powierzchnią widowni, obliczenie parametrów akustycznych w wybranych punktach, wyznaczenie odpowiedzi impulsowych do auralizacji,
  • Ustawienie parametrów do przeprowadzenia symulacji właściwych dla danego wnętrza,
  • Przeprowadzenie symulacji, weryfikacja uzyskanych wyników w celu wyeliminowania błędów numerycznych, wyeksportowanie wyników symulacji.

 11. Modelowanie akustyki pomieszczenia –strojenie modelu pomieszczenia

  • Zapoznanie z zasadami kalibracji modelu komputerowego na podstawie wyników pomiarów w obiekcie rzeczywistym,
  • Naprawa błędów generowanych podczas tworzenia geometrii,
  • Analiza i kształtowanie pierwszych odbić, implementacja w modelu elementów kierujących dźwięk,
  • Identyfikacja wad akustycznych w pomieszczeniu na podstawie modelu,
  • Omówienie problemów powstałych przy realizacji projektów.

 12. Modelowanie akustyki pomieszczenia –analiza wyników

  • Przedstawienie możliwości symulacyjnych programu CATT-Acoustic w zakresie predykcji parametrów akustycznych pomieszczeń,
  • Obliczenia parametrów akustycznych na modelu własnym lub wydanym przez prowadzącego zajęcia,
  • Testowanie czułości parametrów akustycznych na zmiany geometryczne i materiałowe modelu,
  • Omówienie problemów przy przeprowadzaniu adaptacji akustycznej w projekcie realizowanym przez studentów.

 13. Zaliczenie

  • Analiza zawartości projektów pod kątem poprawności merytorycznej i formalnej,
  • Zaliczanie kolokwiów i innych zaległości.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej wzbogaconej o analizy przykładowych realizacji adaptacji akustycznej wnętrz.
 • Ćwiczenia laboratoryjne: Studenci określają wymagania akustyczne w zakresie realizowanego projektu pomieszczenia, realizują obliczenia zgodnie ze wskazaniami literaturowymi, oraz określają wytyczne do projektu architektonicznego. Ocenie podlega samodzielność wykonania projektu oraz efekt końcowy. Projekty realizowane są samodzielnie. Weryfikacja postępu prac przez prowadzącego realizowana jest po osiągnięciu "kamieni milowych". Projekty wykonywane są na bazie rysunków architektonicznych przy użyciu komputerowych narzędzi obliczeniowych.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Warunki zaliczenia ćwiczeń laboratoryjnych:

 • obecność na zajęciach (dopuszczalne 2 nieobecności),
 • zaliczenie wszystkich sprawozdań z laboratoriów w zespołach maksymalnie 2 osobowych,
 • zaliczenie wszystkich kolokwiów,
 • zaliczenie indywidualnego projektu,

Warunki dopuszczenia do zaliczenia poprawkowego:

 • zaliczenie wszystkich sprawozdań z laboratoriów,
Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu jest niedozwolona.
 • Ćwiczenia laboratoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Ćwiczenia laboratoryjne wykonywane są zgodnie z programem przedstawionym przez prowadzącego i pod jego nadzorem w wydzielonych zespołach lub samodzielnie przy stanowisku komputerowym.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Średnia ocen z kolokwiów – 25%
Średnia ocen ze sprawozdań – 25%
Ocena z projektu – 50%

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Możliwość odrobienia wybranych zajęć w ramach udziału w pracach naukowych prowadzonych przez pracowników Zespołu Akustyki Architektonicznej.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Znajomość podstaw propagacji dźwięku w przestrzeni otwartej i zamkniętej.
Podstawowa znajomość teorii sygnałów

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Barron M., Auditorium Acoustics and Architectural Design, Spon Press, London 2009
Beranek L., Concert Halls and Opera Houses, Springer 2010
Everest F.A., Podręcznik Akustyki, Sonia Draga, Katowice 2009
Makarewicz R., Dźwięki i fale, Wydawnictwo UAM, Poznań 2003
Makarewicz R., Wstęp do akustyki teoretycznej, Wydawnictwo UAM, Poznań 2005
Kulowski A., Akustyka Sal, Wydawnictwo PG, Gdańsk 2011
Kuttruff H., Room acoustics, Taylor & Francis, London 2009

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1. Zagadnienia akustyki zabytkowych sal teatralnych na planie podkowy — Acoustic issues in historic horseshoe-shaped theatre halls / Tadeusz KAMISIŃSKI. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2012
2. Właściwości akustyczne materiałów stosowanych w meblarstwie pod red. Jerzego Smardzewskiego, Tadeusza Kamisińskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego Poznań 2016.
3. Tadeusz KAMISIŃSKI, Andrzej Kulowski, Roman KINASZ. Can historic interiors with large cubature be turned acoustically correct? Archives of Acoustics. — 2016 vol. 41 no. 1, s. 3–14
4. Akustyka auli Politechniki Lwowskiej — Acoustics of Lviv Polytechnic National University Assembly Hall / Tadeusz KAMISIŃSKI, Roman KINASH, Adam PILCH, Jarosław RUBACHA // Czasopismo Techniczne / Politechnika Krakowska ; ISSN 0011-4561. Architektura ; ISSN 1897-6271
5. Korekta akustyczna wnęk podbalkonowych w sali Opery Lwowskiej — Acoustical correction of under balcony cavities in Lviv Opera hall / Tadeusz KAMISIŃSKI, Roman KINASZ, Jarosław RUBACHA, Adam PILCH // Czasopismo Techniczne / Politechnika Krakowska ; ISSN 0011-4561 ; R. 107 z. 18. Architektura ; ISSN 1897-6271. — 2010 8-A, s. 7–14.
6. The influence of new material technology on acoustic treatment of modernized interiors — Wpływ nowych technologii materiałowych na adaptację akustyczną modernizowanych wnętrz / Tadeusz KAMISIŃSKI, Roman KINASH, Adam PILCH, Jarosław RUBACHA // Czasopismo Techniczne = Technical Transactions / Politechnika Krakowska
7. The study of sound scattering structures for the purposes of room acoustic enhancement / T. KAMISIŃSKI, J. RUBACHA, A. PILCH // Acta Physica Polonica. A ; ISSN 0587-4246. — 2010 vol. 118 no. 1, s. 83–86
8. Wpływ wysokości źródła dźwięku w orkiestronie na siłę dźwięku G na widowni : badania modelowe w skali — The effect of the sound source heigth in an orchestra pit on the sound strength G in an audience area : scale model research / Krzysztof BRAWATA, Tadeusz KAMISIŃSKI, Katarzyna BARUCH // W: Postępy akustyki 2016 = Advances in acoustics / red. Mirosław Meissner ; Polskie Towarzystwo Akustyczne. Oddział Warszawski

Informacje dodatkowe:

Brak