Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Dynamika układów ciągłych
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
RIAK-1-408-s
Wydział:
Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Inżynieria Akustyczna
Semestr:
4
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr hab. inż. Majkut Leszek (majkut@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Modele matematyczne podstawowych układów ciągłych, metody wyznaczania częstości drgań własnych i amplitud drgań wymuszonych harmonicznie jednowymiarowych układów ciągłych z różnymi warunkami brzegowymi.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student zna modele matematyczne podstawowych układów ciągłych i dyskretno - ciągłych. IAK1A_W04, IAK1A_W07 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Prezentacja
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student potrafi wyznaczyć częstości drgań własnych jednowymiarowych układów ciągłych i dyskretno - ciągłych o różnych warunkach brzegowych. IAK1A_U04, IAK1A_U12, IAK1A_U07 Kolokwium,
Prezentacja
M_U002 Student potrafi wyznaczyć postaci drgań własnych oraz tzw. warunek ortogonalności podstawowych, jednowymiarowych układów ciągłych. IAK1A_U04, IAK1A_U12, IAK1A_U07 Kolokwium,
Prezentacja
M_U003 Student potrafi wyznaczyć funkcję amplitud drgań wymuszonych harmonicznie jednowymiarowych układów ciągłych i dyskretno - ciągłych. IAK1A_U04, IAK1A_U12, IAK1A_U07 Kolokwium,
Prezentacja
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
27 14 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student zna modele matematyczne podstawowych układów ciągłych i dyskretno - ciągłych. + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi wyznaczyć częstości drgań własnych jednowymiarowych układów ciągłych i dyskretno - ciągłych o różnych warunkach brzegowych. + + - - - - - - - - -
M_U002 Student potrafi wyznaczyć postaci drgań własnych oraz tzw. warunek ortogonalności podstawowych, jednowymiarowych układów ciągłych. + + - - - - - - - - -
M_U003 Student potrafi wyznaczyć funkcję amplitud drgań wymuszonych harmonicznie jednowymiarowych układów ciągłych i dyskretno - ciągłych. + + - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 52 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 27 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 10 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 10 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 5 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (14h):

Zasada D’Alemberta. Model matematyczny drgań struny, pręta rozciąganego i skręcanego. Metoda Fouriera rozdzielenia zmiennych. Rozwiązanie równania czasowego i amplitud drgań. Model matematyczny drgań belki zginanej. Rozwiązanie równania drgań metodą Fouriera. Wyznaczanie częstości drgań własnych i postaci drgań. Współczynnik ortogonalności.
Model matematyczny drgań membrany i płyty.
Drgania wymuszone harmonicznie (w jednym punkcie) struny, pręta i belki. Równania ciągłości. Funkcja Greena i analiza modalna.

Ćwiczenia audytoryjne (13h):

Wyznaczanie częstości drgań własnych strun, prętów rozciąganych i skręcanych. Wektory własne i współczynnik ortogonalności. Prezentacje prac studentów.
Wyznaczanie częstości drgań własnych belek zginanych. Wektory własne i współczynnik ortogonalności. Prezentacje prac studentów.
Wyznaczanie funkcji amplitud drgań harmonicznych wymuszonych strun, prętów rozciąganych, skręcanych i belek zginanych. Prezentacje prac studentów.
Drgania własne i wymuszone układów dyskretno – ciągłych. Prezentacje prac studentów.
Kolokwium zaliczeniowe.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia audytoryjne: Podczas zajęć audytoryjnych studenci na tablicy rozwiązują zadane wcześniej problemy. Prowadzący na bieżąco dokonuje stosowanych wyjaśnień i moderuje dyskusję z grupą nad danym problemem.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Warunkiem uzyskania zaliczenia jest przygotowania i przedstawienie prezentacji dotyczącej wybranego zagadnienia drgań układu ciągłego lub dyskretno-ciągłego, (temat musi być wskazany lub uzgodniony z prowadzącym).

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia audytoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci przystępując do ćwiczeń są zobowiązani do przygotowania się w zakresie wskazanym każdorazowo przez prowadzącego (np. w formie zestawów zadań). Ocena pracy studenta może bazować na wypowiedziach ustnych lub pisemnych w formie kolokwium, co zgodnie z regulaminem studiów AGH przekłada się na ocenę końcową z tej formy zajęć.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa jest obliczana jako średnia ważona z ocen z prezentacji przygotowanych przez studentów.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Student powinien zgłosić się do prowadzącego w celu ustalenia indywidualnego sposobu nadrobienia zaległości.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

zaliczenie z przedmiotu Teoria Drgań.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

S. Kasprzyk: Dynamika układów ciągłych, Wydawnictwo AGH, 1994
J. Awrejcewicz, W. A. Krysko: Drgania układów ciągłych, WNT, Warszawa 2000
S Ziemba: Analiza drgań (tom II), PWN Warszawa 1959

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak