Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Kształcenie słuchu
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
RIAK-1-501-s
Wydział:
Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Inżynieria Akustyczna
Semestr:
5
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr Pluta Marek (pluta@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Nauka i trening słuchowy w zakresie solfeżu barwy oraz solfeżu klasycznego z wykorzystaniem instrumentów, nagrań i oprogramowania komputerowego

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Zna zasadę działania, parametry oraz ich wpływ na cechy sygnału akustycznego generatora przebiegów okresowych, korektora graficznego i kompresora dynamiki IAK1A_W21, IAK1A_W19 Wynik testu zaliczeniowego,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Umiejętności: potrafi
M_U001 rozpoznaje za pomocą słuchu elementarne zjawiska muzyczne IAK1A_U27, IAK1A_U08, IAK1A_U25 Wynik testu zaliczeniowego,
Aktywność na zajęciach
M_U002 dokonuje zapisu ze słuchu prostego przebiegu muzycznego IAK1A_U27 Wynik testu zaliczeniowego,
Aktywność na zajęciach
M_U003 wykonuje głosem i na instrumencie klawiszowym prosty przebieg muzyczny IAK1A_U27 Aktywność na zajęciach
M_U004 rozpoznaje za pomocą słuchu parametry zastosowanego w nagraniu korektora graficznego i kompresora IAK1A_U27, IAK1A_U25 Wynik testu zaliczeniowego,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Aktywność na zajęciach
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 sprawnie łączy operowanie terminologią muzyczną i terminologią inżynierii dźwięku IAK1A_K06 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
38 12 0 26 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Zna zasadę działania, parametry oraz ich wpływ na cechy sygnału akustycznego generatora przebiegów okresowych, korektora graficznego i kompresora dynamiki + - + - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 rozpoznaje za pomocą słuchu elementarne zjawiska muzyczne - - + - - - - - - - -
M_U002 dokonuje zapisu ze słuchu prostego przebiegu muzycznego - - + - - - - - - - -
M_U003 wykonuje głosem i na instrumencie klawiszowym prosty przebieg muzyczny - - + - - - - - - - -
M_U004 rozpoznaje za pomocą słuchu parametry zastosowanego w nagraniu korektora graficznego i kompresora - - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 sprawnie łączy operowanie terminologią muzyczną i terminologią inżynierii dźwięku + - + - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 102 godz
Punkty ECTS za moduł 4 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 38 godz
Przygotowanie do zajęć 32 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 32 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (12h):

 • Struktury muzyczne w kształceniu słuchu; wprowadzenie do solfeżu barwy
 • Elementy harmonii funkcyjnej
 • Elementy kontrapunktu
 • Mikrotonowość, mikrointerwały

Ćwiczenia laboratoryjne (26h):

Solfeż barwy

 • Obsługa programu do solfeżu barwy
 • Generator przebiegów okresowych
 • Korektor: szum i muzyka
 • Kompresor dynamiki: próg, współczynnik, czas ataku i powrotu

Solfeż klasyczny

 • Trójdźwięki harmoniczne i melodyczne – zapamiętywanie sekwencji
 • Tetrachordy i skale – rozpoznawanie
 • Ćwiczenia rytmiczne – realizacja, zapis ze słuchu
 • Interwały melodyczne i harmoniczne – cechy, realizacja głosem, rozpoznawanie
 • Czterodźwięki melodyczne i harmoniczne – cechy, budowa, rozpoznawanie
 • Przewroty akordów
 • Rytmiczne grupy nieregularne
 • Mikrointerwały – rozpoznawanie, strojenie
 • Melodia rosnąca – analiza słuchowa, zapamiętywanie, powtarzanie
 • Realizacja głosem i zapis melodii
 • Dyktando melodyczno-rytmiczne
 • Analiza harmonii w chorale 4-głosowym
 • Rozpoznawanie akordów w przebiegu harmonicznym
 • Kontrapunkt – styl ścisły, gatunki, kanon

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia laboratoryjne: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zaliczenie wszystkich zadań z ćwiczeń laboratoryjnych

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia laboratoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Średnia ważona ocen z zadań (40%) oraz testów (60%)

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Student powinien zgłosić się do prowadzącego w celu ustalenia indywidualnego sposobu nadrobienia zaległości

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Ukończony kurs zasad muzyki albo ukończona szkoła muzyczna (min. I stopnia)

Zalecana literatura i pomoce naukowe:
 • J. TARGOSZ. Podstawy harmonii funkcyjnej. Polskie Wydawnictwo Muzyczne, 2004.
 • J. CHOMIŃSKI. Historia harmonii i kontrapunktu, t. 1 i 2. Polskie Wydawnictwo Muzyczne.
 • M. PLUTA. Zasady muzyki i notacja muzyczna. Wydawnictwa AGH, 2012.
 • Oprogramowanie komputerowe udostępnione w ramach zajęć.
Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:
 • M. PLUTA, P. KLECZKOWSKI. A software system for off-site timbre solfege with remote results management capability. 59. Otwarte Seminarium z Akustyki. Materiały, red. Arkadiusz Józefczak. Polskie Towarzystwo Akustyczne. Oddział Poznański, 2012. S. 209–212.
 • M. PLUTA. Zasady muzyki i notacja muzyczna. Wydawnictwa AGH, 2012.
Informacje dodatkowe:

brak