Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Audio engineering - fundamental and systems (P)
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
RIAK-1-502-s
Wydział:
Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Inżynieria Akustyczna
Semestr:
5
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Angielski
Forma studiów:
Stacjonarne
Prowadzący moduł:
prof. dr hab. inż. Kleczkowski Piotr (kleczkow@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

The student knows and understands the parameters of audio equipment, their relative importance and methods of their measurement. He/she knows how to use audio devices and software.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Has basic knowledge of the parameters of audio equipment, their relation to human perception and the appropriate methods of measurement. IAK1A_W17, IAK1A_W15, IAK1A_W19, IAK1A_W16 Egzamin
M_W002 Has basic knowledge of the devices and software used in audio engineering and the rules of setting up systems of those devices. IAK1A_W17, IAK1A_W15, IAK1A_W20, IAK1A_W19, IAK1A_W16 Egzamin
M_W003 Has basic knowledge of the methods of recording audio signals and the types of the reproduction systems. IAK1A_W17, IAK1A_W21, IAK1A_W20, IAK1A_W19, IAK1A_W12 Egzamin
Umiejętności: potrafi
M_U001 Can use audio engineering equipment including setting up systems appropriate for a given task, can perform an audio recording and its basic processing. IAK1A_W17, IAK1A_W21, IAK1A_W20 Zaliczenie laboratorium
M_U002 Can evaluate the quality of an audio device, audio system and audio material. IAK1A_W17, IAK1A_W21, IAK1A_W20, IAK1A_W19 Zaliczenie laboratorium
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Can communicate efficiently with other professionals in the field, using appropriate vocabulary in English and in Polish. IAK1A_W20 Zaliczenie laboratorium
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
84 42 0 42 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Has basic knowledge of the parameters of audio equipment, their relation to human perception and the appropriate methods of measurement. + - - - - - - - - - -
M_W002 Has basic knowledge of the devices and software used in audio engineering and the rules of setting up systems of those devices. + - + - - - - - - - -
M_W003 Has basic knowledge of the methods of recording audio signals and the types of the reproduction systems. + - + - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Can use audio engineering equipment including setting up systems appropriate for a given task, can perform an audio recording and its basic processing. - - + - - - - - - - -
M_U002 Can evaluate the quality of an audio device, audio system and audio material. - - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Can communicate efficiently with other professionals in the field, using appropriate vocabulary in English and in Polish. + - + - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 250 godz
Punkty ECTS za moduł 10 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 84 godz
Przygotowanie do zajęć 84 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 40 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 40 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (42h):
Lectures:

 • Subjective audio quality and objective audio parameters. Basic parameters in audio engineering. “Audiophile” myths
 • Basic concepts in signal and system theory
 • The decibel measure, its applications, calculations and reference levels. Measurements of the magnitude of audio signal
 • Audio metering
 • Audio parameters: frequency response, directivity
 • Audio parameters: noise, distortion, timing errors
 • Signal to noise ratio. Connections of audio devices. The audio chain. The
  system gain structure
 • Analog mixing consoles
 • Microphones
 • Basics of digital audio
 • Signal processing: filters, equalizers and dynamic range processors.
 • Signal processing: time-based effects
 • Sound reproduction systems
 • Stereophony: microphone techniques and monitoring

Ćwiczenia laboratoryjne (42h):
Laboratory classes:

 • Assessment methods for the subjective evaluation of the quality of sound
  programme material – Music (EBU TECH 3286 and 3287)
 • Audio signals: connections and calculations
 • Analog mixing consoles and connections of audio devices
 • Microphones techniques – voice
 • Microphones techniques: instruments
 • Channel strip – hardware effects
 • Equalizers
 • Dynamic range processors
 • Delays, reverbs and modulation processors
 • Measurements of audio parameters with the Audiomatica system – frequency response
 • Measurements of audio parameters with the Audiomatica system – nonlinear distortion
 • Design and implementation of a two-way active monitor with digital filtering implemented with a miniDSP processor
 • Stereo microphone techniques
 • Stereo monitoring

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia laboratoryjne: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia laboratoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
Sposób obliczania oceny końcowej:

60% – the grade received from the examination
40% – the grade received from laboratory classes

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Prerequisites and additional requirements not specified

Zalecana literatura i pomoce naukowe:
 1. Ballou G.: Handbook for Sound Engineers, Taylor & Francis, 2015
 2. Davis. D., Patronis E., Sound System Engineering, Focal Press, 2006
 3. Rumsey F., McCormick T., Sound and Recording, Focal Press, 2009
 4. Huber D. M., Runstein R. E.: Modern Recording Techniques, Focal Press 2014
 5. Owsiński B., The Recording Engineer’s Handbook, Cengage Learning 2014
 6. Rayburn R. A.: Eargle’s Microphone Book, Focal Press 2013
 7. Toole F.L., Sound reproduction, Taylor & Francis, 2017
 8. Newell P., Holland K., Loudspeakers: For music recording and reproduction, Focal Press 2013
 9. Roginska A., Geluso P., Immersive Sound, Routledge 2018
 10. Sztekmiler K.: Podstawy nagłośnienia i realizacji nagrań, WKŁ, 2011
 11. Kleczkowski P., Percepcja dźwięku, Wydawnictwa AGH, 2013
 12. Winer E., The Audio Expert, Focal Press, 2013
 13. Leśniewicz M., Domowe systemy audio, Wydawnictwo btc, 2014
 14. Self D., Brice R., Duncan D., Hood J.L., Sinclair I., Singmin A., Davis D., Patronis E., Watkinson J., Audio Engineering – know it all, Elsevier, 2009
Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:
 1. Kleczkowski P., Król A., Małecki P., Multichannel Sound Reproduction Quality Improves with Angular Separation of Direct and Reflected Sounds, J. Audio Eng. Soc., 63, 6, 428-443 (2015).
 2. Kleczkowski P., Król A., Małecki P. , On the Management of Direct and Reflected Sounds in the 5.0 Surround Sound Reproduction System, Acta Physica Polonica A, 127, 7, xx-xx (2015).
 3. Kleczkowski P., Pluta M., Perceptual Evaluation of the Effect of Threshold in Selective Mixing of Sounds, Acta Physica Polonica A, 125, 4-A, A117-A121 (2014).
 4. Kleczkowski P., Pluta M., Normally Hearing Subjects Have no Advantage of Better Audiograms in Listening Tasks, Acta Phys. Pol. A, 121, A120-A125 (2015).
Informacje dodatkowe:

Brak