Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Akustyka muzyczna
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
RIAK-1-507-s
Wydział:
Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Inżynieria Akustyczna
Semestr:
5
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr Pluta Marek (pluta@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Przedmiot obejmuje wiedzę związaną z budową i zasadą działania instrumentów muzycznych oraz o zjawiskach związanych z wytwarzaniem dźwięku przez instrumenty wraz z odpowiednią terminologią muzyczną

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 zna ogólną budowę i zasadę powstawania dźwięku w instrumentach muzycznych oraz ich charakterystyki kierunkowe IAK1A_W22, IAK1A_U26, IAK1A_W21, IAK1A_W20 Sprawozdanie,
Wynik testu zaliczeniowego,
Aktywność na zajęciach
M_W002 zna skład i rozmieszczenie muzyków klasycznych i rozrywkowych zespołów muzycznych IAK1A_W22, IAK1A_U26, IAK1A_W21 Wynik testu zaliczeniowego
Umiejętności: potrafi
M_U001 generuje i bada wybrane zjawiska związane z wytwarzaniem dźwięku przez instrumenty muzyczne IAK1A_U27 Aktywność na zajęciach
M_U002 rozpoznaje zjawiska akustyczne związane z wytwarzaniem dźwięku przez instrumenty muzyczne IAK1A_U25, IAK1A_U27 Aktywność na zajęciach,
Wynik testu zaliczeniowego,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 sprawnie łączy operowanie terminologią muzyczną i terminologią inżynierii dźwięku IAK1A_K06 Aktywność na zajęciach,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
65 39 0 26 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 zna ogólną budowę i zasadę powstawania dźwięku w instrumentach muzycznych oraz ich charakterystyki kierunkowe + - + - - - - - - - -
M_W002 zna skład i rozmieszczenie muzyków klasycznych i rozrywkowych zespołów muzycznych + - + - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 generuje i bada wybrane zjawiska związane z wytwarzaniem dźwięku przez instrumenty muzyczne - - + - - - - - - - -
M_U002 rozpoznaje zjawiska akustyczne związane z wytwarzaniem dźwięku przez instrumenty muzyczne + - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 sprawnie łączy operowanie terminologią muzyczną i terminologią inżynierii dźwięku + - + - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 156 godz
Punkty ECTS za moduł 6 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 65 godz
Przygotowanie do zajęć 26 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 26 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 39 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (39h):
 1. Wysokość dźwięku
 2. Strój i systemy dźwiękowe. Tony kombinacyjne
 3. Barwa dźwięku. Analiza sceny słuchowej
 4. Klasyfikacja instrumentów. Struna
 5. Chordofony smyczkowe – skrzypce
 6. Chordofony smyczkowe – pozostałe
 7. Chordofony uderzane – fortepian
 8. Chordofony szarpane i uderzane – klawikord, klawesyn, harfa, gitara
 9. Piszczałka. Organy
 10. Aerofony
 11. Idiofony i membranofony
 12. Elektrofony
 13. MIR. Składy instrumentów i zespoły muzyczne
Ćwiczenia laboratoryjne (26h):
 1. Badanie rozdzielczości słuchu w dziedzinie częstotliwości
 2. Obserwacja tonów kombinacyjnych
 3. Obserwacja wpływu redukcji dudnień na wrażenie szorstkości
 4. Rejestracja dźwięku struny
 5. Analiza dźwięku struny
 6. Rejestracja dźwięku chordofonów
 7. Analiza dźwięku chordofonów
 8. Rejestracja i analiza dźwięku piszczałek
 9. Analiza widm instrumentów dętych
 10. Rejestracja i analiza dźwięku wybranych idiofonów i membranofonów
 11. Rejestracja i analiza dźwięku wybranych elektrofonów
 12. Analiza – MIR
 13. Test
Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia laboratoryjne: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zaliczenie wszystkich zadań z ćwiczeń laboratoryjnych

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia laboratoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Średnia ocen ze sprawozdań i zadań (waga 65%) oraz testu (waga 35%)

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Student powinien zgłosić się do prowadzącego w celu ustalenia indywidualnego sposobu nadrobienia zaległości

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Zaliczony przedmiot „zasady muzyki” w ramach studiów na kierunku Inżynieria akustyczna (alternatywnie: ukończona szkoła muzyczna I stopnia)

Zalecana literatura i pomoce naukowe:
 • Rakowski A.: Studia nad wysokością i barwą dźwięku w muzyce. Wyd. Akad. Muzycznej im. Fryderyka Chopina, 1999
 • Benade A.H.: Fundamentals of Musical Acoustics (2nd ed.). Dover Publications, 1990
 • Moore B.C.J.: Wprowadzenie do psychologii słyszenia. PWN, 1999
 • Ozimek E.: Dźwięk i jego percepcja. PWN, 2002
 • Drobner M.: Instrumentoznawstwo i akustyka. PWM, 2004
Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:
 • P. KLECZKOWSKI, M. PLUTA. Frequency discrimination in a simultaneous two-tone signal. Acta Physica Polonica. A 2012 vol. 121 no. 1-A, s. A-120–A-125. http://przyrbwn.icm.edu.pl/APP/PDF/121/a121z1ap25.pdf
 • Daniel TOKARCZYK, Marek PLUTA, Jerzy WICIAK. Robot grający na gitarze, narzędzie wspomagające badania nad instrumentami. Mechanics and Control. 2014 vol. 33 no. 3, s. 75–82. https://goo.gl/XaCHaZ
 • Marek PLUTA, Paweł MAŁECKI. Porównanie słuchowych i wykonawczych możliwości intonacyjnych w grupie skrzypków. ISSET 2011. Dokument elektroniczny.
Informacje dodatkowe:

brak