Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Inżynieria miksowania
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
RIAK-1-605-s
Wydział:
Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Inżynieria Akustyczna
Semestr:
6
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr inż. Małecki Paweł (pawel.malecki@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Inżynieria miksowania umożliwia praktyczne i teoretyczne poznanie narzędzi stosowanych w produkcji muzycznej. Podczas modułu realizowany jest samodzielny miks utworu rozrywkowego.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Zna elementy procesu miksowania oraz stosowane do tego procesu narzędzia IAK1A_W06, IAK1A_W21, IAK1A_W19, IAK1A_W12, IAK1A_W20 Egzamin,
Kolokwium,
Projekt
Umiejętności: potrafi
M_U001 potrafi rozpoznawać za pomocą słuchu elementarne zjawiska muzyczne IAK1A_U27, IAK1A_U08, IAK1A_U25 Aktywność na zajęciach,
Egzamin,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Wynik testu zaliczeniowego
M_U002 Potrafi poprawnie wykonać produkcję słowno-muzyczną aby spełniała aktualne komercyjne standardy IAK1A_W21, IAK1A_W19, IAK1A_W20, IAK1A_W17 Projekt
M_U003 Potrafi świadomie kształtować brzmienie produkcji muzycznej IAK1A_W21, IAK1A_W19, IAK1A_W20 Aktywność na zajęciach,
Projekt
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
84 28 0 56 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Zna elementy procesu miksowania oraz stosowane do tego procesu narzędzia + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 potrafi rozpoznawać za pomocą słuchu elementarne zjawiska muzyczne + - + - - - - - - - -
M_U002 Potrafi poprawnie wykonać produkcję słowno-muzyczną aby spełniała aktualne komercyjne standardy - - - - - - - - - - -
M_U003 Potrafi świadomie kształtować brzmienie produkcji muzycznej - - - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 150 godz
Punkty ECTS za moduł 6 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 84 godz
Przygotowanie do zajęć 35 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 24 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 5 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (28h):
 1. Podstawy miksowania
 2. Przestrzeń stereo, podstawowe narzędzia do rejestracji dźwięku
 3. Akustyka studia nagraniowego
 4. Korekcja barwy
 5. Procesory dynamiki cz. 1 (kompresor, limiter)
 6. Procesory dynamiki cz. 2 (ekspander, bramka)
 7. Procesory dynamiki cz. 3 (ducker) / Efekty typu overdrive
 8. Linie opóźniające, efekty modulacyjne i częstotliwościowe
 9. Automatyka w audio
 10. Standaryzacja w produkcji dźwiękowej
 11. Rejestracja i kształtowanie nagrań wokalnych
 12. Nagranie i kształtowanie brzmienia poszczególnych instrumentów muzycznych
Ćwiczenia laboratoryjne (56h):
 1. Podstawowe zasady dotyczące procesu miksowania

  Omówienie środowiska roboczego stosowanego w procesie miksowania. Zapoznanie się z przebiegiem poszczeólnych etapów powstawania produkcji muzycznej.

 2. Kształtowanie przestrzeni stereofonicznej z wykorzystaniem mechanizmów ILD oraz ITD
 3. Kształtowanie barwy sygnałów muzycznych za pomocą korektorów barwy
 4. Wykorzystanie procesorów dynamicznych w kreacji brzmienia

  Praca na zróżnicowanych sygnałach dźwiękowych z wykorzystaniem typowych procesorów dynamicznych: kompresor, limiter, bramka, ekspander.

 5. Nagranie lektorskie
 6. Kreowanie przestrzeni w miksie za pomocą procesorów pogłosowych
 7. Zastosowanie linii opóźniających oraz efektów modulacyjnych w procesie kreowania barwy
 8. Zastosowanie automatyki dla osiągnięcia większej "muzyczności" oraz efektów specjalnych w produkcji muzycznej
 9. Finalizacja miksu z wykorzystaniem alternatywnych systemów odsłuchowych
 10. Ocena słuchowa projektów zaliczeniowych
Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia laboratoryjne: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Warunkiem zaliczenia zajęć laboratoryjnych jest uczestnictwo w zajęciach, wykonanie projektu oraz uzyskanie średniej oceny z kolokwiów powyżej 3.0.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia laboratoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Średnia ocena z laboratorium (z wagą 45%) i egzaminu (z wagą 55%)

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Dopuszcza się jednorazową nieobecność bez odrabiania. W pozostałych przypadkach należy wziąć udział w zajęciach w innym terminie (lub z inną grupą) jeżeli pozwala na to liczebność grup.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :
 • Zaliczony przedmiot „zasady muzyki” w ramach studiów na kierunku Inżynieria akustyczna (alternatywnie: ukończona szkoła muzyczna I stopnia)
 • Zaliczona pierwsza część modułu „reżyseria dźwięku” w ramach studiów na kierunku Inżynieria akustyczna
Zalecana literatura i pomoce naukowe:
 • Roey Izhaki, Mixing Audio: Concepts, Practices and Tools, Focal Press, 2011
 • Alex Case, Mix Smart: Pro Audio Tips For Your Multitrack Mix, Focal Press, 2011
 • Bobby Owsinski, The Mixing Engineering Handbook, Course Technology, 2014
 • Bob Katz, Mastering Audio: The Art and the Science, Focal Press, 2007

Słuchawki jakości studyjnej o konstrukcji zamkniętej.
Komputer osobisty z oprogramowaniem DAW.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Dobór optymalnego ograniczenia amplitudy w masteringu współczesnego utworu rozrywkowego — [Perception of the amplitude limiting in the mastering of the contemporary music track] / P. MAŁECKI, K. Juszczyk // W: Nauka w technice, środowisku, medycynie i sporcie : I międzynarodowa konferencja naukowa ; Problemy naukowo-techniczne w wyczynowym sporcie żeglarskim : XI ogólnopolska konferencja : 6–16 maja 2015, Włochy, Palermo – Civitavecchia / red. nauk. Jerzy Wiciak. — [Polska : s. n.], 2015. — ISBN: 978-83-61402-36-7. — S. 49–50. — Bibliogr. s. 50. — P. Małecki – afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza
Impact of a guitar string pluck on the instruments tone / Jerzy WICIAK, Paweł MAŁECKI, Daniel TOKARCZYK // W: EuroRegio 2016 [Dokument elektroniczny] : 9\textsuperscript{th} Iberian Acoustics Congress ; 47\textsuperscript{th} Spanish Congress on Acoustics TECNIACUSTICA 2016 : June 13–15, 2016 Porto, Portugal. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Lisbona : Sociedade Portuguesa de Acustica, 2016. — 1 dysk optyczny. — ISBN: 978-84-87985-27-0. — S. 1–5. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 5, Abstr.
Localization of the sound source with the use of the first-order ambisconic microphone / J. WIERZBICKI, P. MAŁECKI, J. WICIAK // Acta Physica Polonica. A ; ISSN 0587-4246. — 2013 vol. 123 no. 6: Acoustic and biomedical engineering, s. 1114–1117. — Bibliogr. s. 1117. — tekst: http://przyrbwn.icm.edu.pl/APP/PDF/123/a123z6p31.pdf
Multichannel sound reproduction quality improves with angular separation of direct and reflected sounds / Piotr KLECZKOWSKI, Aleksandra KRÓL, Paweł MAŁECKI // Journal of the Audio Engineering Society ; ISSN 1549-4950. — 2015 vol. 63 no. 6, s. 427–442. — Bibliogr. s. 440–441
Nagrania chóru kameralnego i psychoakustyczna analiza oddziaływania wnętrza techniką splotu — [The chamber choir recording and the psychoacoustic analysis of interior influence using a convolution technique] / Paweł MAŁECKI, Tadeusz KAMISIŃSKI // W: Referaty laureatów Studenckich Sesji Naukowych Pionu Górniczego / red. nauk. tomu Mieczysław Ślósarz. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2009. — (Skrypty Uczelniane / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 0239-6114). — S. 59–64. — Bibliogr. s. 64

Informacje dodatkowe:

Brak