Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Technika pochłaniania i rozpraszania dźwięku
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
RIAK-1-607-s
Wydział:
Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Inżynieria Akustyczna
Semestr:
6
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Prowadzący moduł:
dr hab. inż, prof. AGH Kamisiński Tadeusz (kamisins@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Moduł ma na celu dostarczenie studentom wiedzy i umiejętności dotyczących modelowania, pomiaru i stosowania ustrojów dźwiękochłonnych i rozpraszających wykorzystywanych w akustyce pomieszczeń.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Definiuje parametry akustyczne ustrojów rozpraszających IAK1A_W19, IAK1A_W08, IAK1A_W05 Aktywność na zajęciach,
Sprawozdanie,
Studium przypadków ,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_W002 Analizuje parametry akustyczne ustrojów dźwiękochłonnych IAK1A_W12 Aktywność na zajęciach,
Sprawozdanie,
Udział w dyskusji
M_W003 Zna modele opisujące pochłanianie dźwięku materiałów porowatych i włóknistych IAK1A_W04, IAK1A_W06 Aktywność na zajęciach,
Sprawozdanie,
Udział w dyskusji,
Wykonanie ćwiczeń
M_W004 Zna metody pomiaru wielkości opisujących pochłanianie i rozpraszanie dźwięku przez ustroje akustyczne IAK1A_W12, IAK1A_W06 Aktywność na zajęciach,
Sprawozdanie,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Zaangażowanie w pracę zespołu
M_W005 Zna modele opisujące pochłanianie dźwięku ustrojów rezonansowych IAK1A_W04, IAK1A_W06 Aktywność na zajęciach,
Projekt,
Udział w dyskusji
Umiejętności: potrafi
M_U001 Świadomie stosuje materiały i ustroje akustyczne w adaptacjach akustycznych pomieszczeń IAK1A_U26, IAK1A_U01, IAK1A_U20 Aktywność na zajęciach,
Sprawozdanie,
Studium przypadków ,
Udział w dyskusji
M_U002 Projektuje ustroje rozpraszające o zadanych parametrach IAK1A_U09, IAK1A_U01 Aktywność na zajęciach,
Projekt,
Zaangażowanie w pracę zespołu
M_U003 Umie wyznaczyć na podstawie modeli teoretycznych charakterystyki pochłaniania dźwięku dla ustrojów rezonansowych IAK1A_U11, IAK1A_U09, IAK1A_U01, IAK1A_U08 Aktywność na zajęciach,
Projekt,
Studium przypadków
M_U004 Umie wyznaczyć na podstawie modeli teoretycznych charakterystyki pochłaniania dźwięku dla materiałów porowatych i włóknistych. IAK1A_U09, IAK1A_U17, IAK1A_U01 Aktywność na zajęciach,
Projekt,
Zaangażowanie w pracę zespołu
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Umie współpracować z innymi branżami (architekci, konstruktorzy) przy projektowaniu ustrojów akustycznych IAK1A_K01 Aktywność na zajęciach,
Projekt,
Zaangażowanie w pracę zespołu
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
46 12 0 14 20 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Definiuje parametry akustyczne ustrojów rozpraszających + - - - - - - - - - -
M_W002 Analizuje parametry akustyczne ustrojów dźwiękochłonnych + - - - - - - - - - -
M_W003 Zna modele opisujące pochłanianie dźwięku materiałów porowatych i włóknistych + - - - - - - - - - -
M_W004 Zna metody pomiaru wielkości opisujących pochłanianie i rozpraszanie dźwięku przez ustroje akustyczne + - - - - - - - - - -
M_W005 Zna modele opisujące pochłanianie dźwięku ustrojów rezonansowych + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Świadomie stosuje materiały i ustroje akustyczne w adaptacjach akustycznych pomieszczeń - - + - - - - - - - -
M_U002 Projektuje ustroje rozpraszające o zadanych parametrach - - - + - - - - - - -
M_U003 Umie wyznaczyć na podstawie modeli teoretycznych charakterystyki pochłaniania dźwięku dla ustrojów rezonansowych - - + - - - - - - - -
M_U004 Umie wyznaczyć na podstawie modeli teoretycznych charakterystyki pochłaniania dźwięku dla materiałów porowatych i włóknistych. - - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Umie współpracować z innymi branżami (architekci, konstruktorzy) przy projektowaniu ustrojów akustycznych - - - + - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 100 godz
Punkty ECTS za moduł 4 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 46 godz
Przygotowanie do zajęć 17 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 30 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 5 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (12h):
 1. Zjawisko pochłaniania dźwięku przez materiały i metody pomiaru

  • Podstawy fizyczne pochłaniania dźwięku, współczynnik odbicia, impedancja, współczynnik pochłaniania dźwięku.
  • Pomiar z wykorzystaniem rury impedancyjnej, w komorze pogłosowej, metoda impedancyjna.

 2. Pochłanianie dźwięku przez materiały porowate i włókniste

  • Wielkości opisujące zjawiska akustyczne w materiałach porowatych i włóknistych – definicja i pomiar,
  • Modele pochłaniania dźwięku w materiałach włóknistych,
  • Rodzaje materiałów porowatych i włóknistych,
  • Typowe charakterystyki pochłaniania dźwięku,
  • Zastosowanie.

 3. Ustroje rezonansowe

  • Budowa i wielkości charakterystyczne ustrojów płytowych, perforowanych, szczelinowych i z mikroperforacją,
  • Modele pochłaniania dźwięku przez ustroje rezonansowe,
  • Przykłady rozwiązań komercyjnych,
  • Zastosowanie.

 4. Ustroje rozpraszające dźwięk

  • Zjawisko rozproszenia dźwięku – definicja, pomiar,
  • Budowa ustrojów rozpraszających dźwięk,
  • Podstawowe wzory projektowe,
  • Zastosowanie.

 5. Predykcja pochłaniania i rozpraszania dźwięku ustrojów rozpraszających

  • Modele pochłaniania dźwięku przez ustroje rozpraszające,
  • Modele rozpraszania dźwięku przez ustroje rozpraszające,
  • Sekwencje pseudolosowe wykorzystywane w kształtowaniu ustrojów rozpraszających,
  • Problemy projektowe i aplikacyjne.

 6. Zastosowanie ustrojów akustycznych w kształtowaniu akustyki małego pomieszczenia

  • Problematyka akustyki małych pomieszczeń,
  • Koncepcje adaptacji akustycznej (LEDE, RFZ itd.),
  • Redukcja wad akustycznych małych pomieszczeń z wykorzystaniem ustrojów akustycznych.

Ćwiczenia laboratoryjne (14h):
 1. Pomiar współczynnika pochłaniania dźwięku metodą impedancyjną

  • Przygotowanie stanowiska badawczego,
  • Obróbka zarejestrowanych sygnałów,
  • Analiza wpływu grubości materiału na własności akustyczne.

 2. Wpływ montażu i wykończenia ustroju akustycznego na jego współczynnik pochłaniania

  • Przygotowanie stanowiska pomiarowego zgodnie z zaleceniami normy PN EN ISO 10534-2,
  • Pomiar ustrojów porowatych i włóknistych o różnej grubości,
  • Analiza wpływu montażu próbki na jej własności akustyczne,
  • Analiza wpływu wykończenia powierzchni ustroju włóknistego na jego własności akustyczne.

 3. Pomiar współczynnika pochłaniania dźwięku ustrojów rezonansowych metodą pp w komorze bezechowej

  • Przygotowanie stanowiska pomiarowego
  • Przeprowadzenie badań
  • Analiza niepewności pomiaru wynikającej z niejednorodnego pola akustycznego nad próbką

 4. Wpływ rozmieszczenia ustrojów akustycznych na parametry akustyczne wnętrza

  • Pomiar współczynnika pochłaniania ustroju akustycznego zgodnie z zaleceniami normatywnymi,
  • Analiza wpływu powierzchni, położenia i konfiguracji ustroju akustycznego na wyznaczone własności akustyczne.

 5. Pomiary parametrów akustycznych nadscenicznych paneli refleksyjnych

  • Przygotowanie układu paneli do pomiarów i obliczenie ich parametrów charakterystycznych,
  • Przygotowanie stanowiska pomiarowego,
  • Pomiar parametrów akustycznych układu paneli.

 6. Pomiar współczynnika rozproszenia dźwięku d

  • Zapoznanie z wymaganiami normy ISO 17497-2,
  • Obliczenie indywidualnej sekwencji ustroju rozpraszającego,
  • Przygotowanie stanowiska pomiarowego,
  • Wyznaczenie odpowiedzi impulsowych oraz obliczenie współczynnika rozpraszania dźwięku d,
  • Dyskusja dot. otrzymanych wartości.

 7. Pomiar współczynnika rozproszenia dźwięku s

  • Zapoznanie z wymaganiami normy ISO 17497-1,
  • Przygotowanie próbki do badań,
  • Pomiar czasu pogłosu i obliczenie współczynnika rozpraszania dźwięku s,
  • Dyskusja dot. otrzymanych wartości.

Ćwiczenia projektowe (20h):
 1. Odpowiedź impulsowa układu – projekt aplikacji (Matlab)

  • Generacja sygnałów pozwalających na wyznaczenie odpowiedzi impulsowej układu,
  • Obsługa kart wyjścia/wejścia, rejestracja odtworzonego sygnału,
  • Obliczanie odpowiedzi impulsowej.

 2. Modelowanie ustroju warstwowego z wełny mineralnej (Matlab)

  • Obliczenie impedancji, współczynnika odbicia i współczynnika pochłaniania na podstawie modeli teoretycznych (Delany Bazley),
  • Analiza wpływu montażu, grubości i oporności przepływu wełny na jej własności akustyczne,
  • Porównanie uzyskanych wyników z wielkościami z pomiaru laboratoryjnego.

 3. Modelowanie pogłosowego współczynnika pochłaniania dźwięku (Matlab)

  • Model Parisa dla próbki o nieskończonych wymiarach,
  • Model Thomassona i Jeonga dla próbki o ograniczonych wymiarach,
  • Porównanie uzyskanych wyników z wielkościami z pomiaru w komorze pogłosowej.

 4. Modelowanie współczynnika pochłaniania dźwięku ustroju rezonansowego (szczelinowego lub perforowanego)

  • Obliczenie oporności przepływu, masy powietrza, impedancji i współczynnika pochłaniania ustroju,
  • Analiza wpływu montażu, udziału perforacji, promienia otworów (szerokości szczelin) na własności akustyczne ustroju,
  • Uśrednianie wyników do pasm 1/3 oktawy.

 5. Projekt układu nadscenicznych paneli refleksyjnych

  • Dobór geometrii i wzajemnego ułożenia paneli w zależności do zadanych parametrów akustycznych,
  • Obróbka danych pomiarowych z laboratorium i porównanie z wartościami predykowanymi,
  • Dyskusja dot. otrzymanych wartości.

 6. Modelowanie numeryczne ustrojów rozpraszających dźwięk (Matlab)

  • Modelowanie za pomocą wzorów uproszonych (Kuttruff) i dokładnych (Fresnel).

 7. Wyznaczanie współczynnika rozpraszania dźwięku na podstawie pomiarów (Matlab)

  • obróbka danych pomiarowych (przebiegów czasowych ciśnienia akustycznego)
  • obliczenia współczynników d i dn,
  • porównanie uzyskanych wyników z wielkościami uzyskanymi z modeli teoretycznych.

 8. Dokumentacja techniczna ustroju rozpraszającego dźwięk (AutoCAD)

  • dobór materiałów konstrukcyjnych,
  • określenie sposobu montażu i wykończenia ustroju,
  • przygotowanie dokumentacji technicznej.

 9. Optymalizacja ustroju rozpraszającego dźwięk (Matlab)

  • określenie kryteriów optymalizacji i zakresu parametrów wejściowych,
  • porównanie uzyskanych wartości z ustrojami znanymi z literatury.

 10. Projekt adaptacji akustycznej pomieszczenia z wykorzystaniem zaprojektowanych ustrojów akustycznych (Catt Acoustic)

  • Zapoznanie się z dokumentacją rysunkową analizowanego pomieszczenia,
  • Projekt adaptacji akustycznej,
  • Obliczenia weryfikujące,
  • Sporządzenie dokumentacji technicznej.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej. Bardziej skomplikowane przekształcenia matematyczne prezentowane są szczegółowo na tablicy.
 • Ćwiczenia laboratoryjne: Studenci samodzielnie dobierają narzędzia pomiarowe pozwalające na rozwiązanie zadanego problemu praktycznego. Prowadzący nadzoruje wykonywane pomiary w szczególności poprawność i kompletność uzyskiwanych wyników
 • Ćwiczenia projektowe: Studenci wykonują zadany projekt w zespołach dwuosobowych na podstawie instrukcji. Prowadzący wspiera studentów w kontroli błędów i weryfikacji uzyskanych wyników.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Ćwiczenia laboratoryjne: Obecność na minimum 6 zajęciach, zaliczenie minimum 4 sprawozdań z laboratoriów w zespołach maksymalnie 4 osobowej. Zaliczenie dwóch kolokwiów sprawdzających wiadomości z laboratorium.
Ćwiczenia projektowe: Obecność na co najmniej 9 zajęciach projektowych, zaliczenie wszystkich tematów projektów zadanych na zajęciach.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Z uwagi na złożoność przedstawianego materiału, udział w wykładach jest szczególnie zalecany. Rejestracja audiowizualna jest niedozwolona.
 • Ćwiczenia laboratoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Ćwiczenia laboratoryjne wykonywane są zgodnie z programem przedstawionym przez prowadzącego i pod jego nadzorem w wydzielonych zespołach maksymalnie 4 osobowych.
 • Ćwiczenia projektowe:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują projekty w programie Matlab realizując treści zawarte w instrukcjach do ćwiczeń. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena średnia ze sprawozdań z laboratoriów – 30%
Ocena średnia z projektów – 70%

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Ćwiczenia laboratoryjne: możliwość odrobienia wybranych ćwiczeń w ramach prac naukowych zespołu Akustyki Architektonicznej
Ćwiczenia projektowe: temat, na którym student był nieobecny musi być odrobiony w ramach indywidualnej prezentacji wykonanego projektu.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Znajomość pakietu Matlab, AutoCAD, Catt acoustic
Znajomość podstawowych zasad adaptacji akustycznej
Umiejętność zestawienia toru pomiarowego do pomiarów akustycznych

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Cox T., Acoustic Absorbers and Diffusers: Theory, Design and Application, Taylor & Francis, 2009
Allard J., Propagation of Sound in Porous Media: Modelling Sound Absorbing Materiale, John Wiley & Sons 2009
Kuttruff H., Room acoustics, Taylor & Francis, London 2009
Makarewicz R., Wstęp do akustyki teoretycznej, Wydawnictwo UAM, Poznań 2005
Kulowski A., Akustyka Sal, Wydawnictwo PG, Gdańsk 2011

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:
 • A. Pilch, “Sources of measurement uncertainty in determination of the directional diffusion coefficient value,” Applied Acoustics, vol. 129, pp. 268–276, 2018.
 • J. Smardzewski, T. Kamisiński, A. Pilch et.al. “Sound absorption of wood-based materials,” Holzforschung, vol. 69, no. 4, pp. 431–439, 2015.
 • T. Kamisiński, A. Pilch et. al., “The comprehensive research of the road acoustic screen with absorbing and diffusing surface,” Archives of Acoustics, vol. 40, no. 1, 2015.
 • J. Smardzewski, T. Kamisiński, A. Pilch et al., “Experimental study of wood acoustic absorption characteristics,” Holzforschung, vol. 68, no. 4, 2014.
 • A. Pilch, A. Karlińska, A. Snakowska, T. Kamisiński, “The application of double-layer curtains for shaping acoustics of concert halls,” Acta Physica Polonica A, vol. 125, no. 4 A, 2014.
 • A. Pilch, T. Kamisiński, M. Zastawnik, “Comparison of pressure and intensity methods in evaluating the directional diffusion coefficient,” Acta Physica Polonica A, vol. 123, no. 6, pp. 1054–1058, 2013.
 • T. Kamisiński, K. Brawata, A. Pilch, J. Rubacha, M. Zastawnik, “Test Signal Selection for Determining the Sound Scattering Coefficient in a Reverberation Chamber,” Archives of Acoustics, vol. 37, no. 4, pp. 405–409, 2012.
 • T. Kamisiński, K. Brawata, A. Pilch, J. Rubacha, M. Zastawnik, “Sound Diffusers with Fabric Covering,” Archives of Acoustics, vol. 37, no. 3, pp. 317–322, 2012.
 • J. Rubacha, A. Pilch, M. Zastawnik, “Measurements of the sound absorption coefficient of auditorium seats for various geometries of the samples,” Archives of Acoustics, vol. 37, no. 4, 2012.
 • A. Pilch, T. Kamisiński, “The Effect of Geometrical and Material Modification of Sound Diffusers on Their Acoustic Parameters,” Archives of Acoustics, vol. i, no. 4, pp. 955–966, 2011.
Informacje dodatkowe:

Brak