Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Techniki multimedialne
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
RIAK-1-608-s
Wydział:
Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Inżynieria Akustyczna
Semestr:
6
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
Stępień Jacek (stepien@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student posiada wiedzę w zakresie podstawowych zasad komunikacji multimedialnej, zna i rozumie zasady kodowania i kompresji mowy i audio oraz przetwarzania obrazów i sekwencji wizyjnych. IAK1A_W15, IAK1A_W16, IAK1A_W12 Kolokwium
M_W002 Student posiada wiedzę z zakresu nowoczesnych systemów transmisji multimedialnych w sieciach komputerowych i Internecie. IAK1A_W15, IAK1A_W16 Kolokwium
M_W003 Student posiada wiedzę z zakresu zasad działania protokołów wspierających transmisje multimedialne w sieci Internet . IAK1A_W15, IAK1A_W16 Kolokwium
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student potrafi stworzyć i przetworzyć grafikę komputerową przy wykorzystaniu profesjonalnego oprogramowania do przetwarzania obrazów. IAK1A_U10, IAK1A_U12, IAK1A_U09 Kolokwium,
Projekt
M_U002 Student potrafi tworzyć elementy multimedialne dla stron internetowych oraz osadzać obiekty multimedialne na stronach www. IAK1A_U10, IAK1A_U12, IAK1A_U09 Projekt
M_U003 Student potrafi zrealizować prostą animację komputerową. IAK1A_U10, IAK1A_U12, IAK1A_U09 Projekt
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student potrafi pracować w zespole projektantów, wykonując powierzony mu fragment zadnia projektowego zgodnie z przyjętymi założeniami. IAK1A_K02, IAK1A_K01 Projekt
M_K002 Student rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się oraz podnoszenia swoich kompetencji zawodowych IAK1A_K02, IAK1A_K01 Wykonanie projektu
M_K003 Student ma świadomość ważności zachowywania się w sposób profesjonalny, potrafi w sposób zrozumiały i z odpowiedzialnością za słowo zredagować raport z wykonanego zadania inżynierskiego IAK1A_K02, IAK1A_K01 Wykonanie projektu
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
28 14 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student posiada wiedzę w zakresie podstawowych zasad komunikacji multimedialnej, zna i rozumie zasady kodowania i kompresji mowy i audio oraz przetwarzania obrazów i sekwencji wizyjnych. + - - + - - - - - - -
M_W002 Student posiada wiedzę z zakresu nowoczesnych systemów transmisji multimedialnych w sieciach komputerowych i Internecie. + - - - - - - - - - -
M_W003 Student posiada wiedzę z zakresu zasad działania protokołów wspierających transmisje multimedialne w sieci Internet . + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi stworzyć i przetworzyć grafikę komputerową przy wykorzystaniu profesjonalnego oprogramowania do przetwarzania obrazów. - - - + - - - - - - -
M_U002 Student potrafi tworzyć elementy multimedialne dla stron internetowych oraz osadzać obiekty multimedialne na stronach www. - - - + - - - - - - -
M_U003 Student potrafi zrealizować prostą animację komputerową. - - - + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student potrafi pracować w zespole projektantów, wykonując powierzony mu fragment zadnia projektowego zgodnie z przyjętymi założeniami. - - - + - - - - - - -
M_K002 Student rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się oraz podnoszenia swoich kompetencji zawodowych - - - + - - - - - - -
M_K003 Student ma świadomość ważności zachowywania się w sposób profesjonalny, potrafi w sposób zrozumiały i z odpowiedzialnością za słowo zredagować raport z wykonanego zadania inżynierskiego - - - + - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 60 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 28 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 2 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 25 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 5 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (14h):

1. Wprowadzenie do techniki multimedialnej – 2 godziny
• Podstawowe pojęcia z zakresu technik multimedialnych
• Klasyfikacja systemów multimedialnych, wymagania i możliwości
• Komunikacja multimedialna, założenia i wymagania

2. Przetwarzanie i kompresja sygnału mowy – 4 godziny
• Mechanizm artykulacji głosu
• Modelowanie toru głosowego
• Kodowanie sygnału mowy
• Metody kompresji sygnału mowy
• Transmisja mowy w systemach telekomunikacyjnych
3. Kodowanie i kompresja dźwięku- 2 godziny
• Metody akwizycji i kodowania sygnałów dźwiękowych
• Model psychoakustyczny
• Metody kompresji sygnałów audio
4. Systemy dźwięku przestrzennego – 2 godziny
• Mechanizmy lokalizacji przestrzennej źródła dźwięku
• Podstawowe standardy systemów dookólnych audio
• Systemy nagłośnieniowe
5. Kodowanie i kompresja obrazów – 4 godziny
• Podstawy fizyczne postrzegania i tworzenia komputerowego kolorów
• Metody reprezentacji komputerowej obrazu
• Standardy kompresji stratnych i bezstratnych
• Komputerowe karty graficzne
6. Kodowanie i kompresja sekwencji video – 4 godziny
• Formaty cyfrowego video
• Mechanizmy estymacji ruchu
• Zasady kodowania i standardy kompresji sekwencji video
• Monitory komputerowe i telewizory – zasady działania i właściwości nowoczesnych technologii
7. Komputerowe sieci lokalne – wykorzystanie dla potrzeb transmisji multimediów – 2 godziny
• Standard Ethernet
• Możliwości realizacji transmisji multimedialnych w sieciach lokalnych
8. Szerokopasmowe systemy dostępowe do internetu – 2 godziny
• Standard xDSL
• Szybkie transmisje danych w sieciach GSM
• Możliwości realizacji transmisji multimedialnych
9. Transmisje multimedialne w sieci Internet – 2 godziny
• Podstawowe protokoły internetowe
• Protokoły wspierające transmisje real-time
• Sprzętowe wsparcie dla protokołów multicastowych
10. Technologia VoIP – 4 godziny
• Podstawy transmisji głosu w sieci internet
• Standard H.323
• SIP
11. Transmisja sekwencji video poprzez Internet – 2 godziny
• Technologia TVIP
• Przegląd protokołów multicast
• Praktyczne aplikacje na przykładzie CISCO TVIP

Ćwiczenia projektowe (14h):

1. Projekt banera dla strony internetowej – 6 godzin
– Tworzenie obrazów za pomocą profesjonalnego oprogramowania
- Tworzenie warstwowych struktur obrazu
- Filtracja i przetwarzanie obrazów
2. Projekt strony internetowej lub animacji reklamowej – 9 godziny
– Tworzenie multimedialnych stron internetowych
- Narzędzia projektowe
- Tworzenie animacji komputerowych

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia projektowe: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia projektowe:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Sposób obliczania oceny końcowej:

1. Warunkiem uzyskania pozytywnej oceny końcowej (OK) jest uzyskanie pozytywnej oceny z ćwiczeń projektowych oraz kolokwium z wiedzy teoretycznej.
2. Obliczamy średnią ważoną zajęć projektowych (60%) oraz kolokwium z teorii (40%).
3. Ocena końcowa wyznaczana jest na podstawie zależności:
jeżeli śr>=90%, to OK=5.0 w przeciwnym przypadku
jeżeli śr>=80%, to OK=4.5 w przeciwnym przypadku
jeżeli śr>=70%, to OK=4.0 w przeciwnym przypadku
jeżeli śr>=60%, to OK=3.5 w przeciwnym przypadku
jeżeli śr>=50%, to OK=3.0 w przeciwnym przypadku OK=2.0
4. Jeżeli pozytywną ocenę z zaliczenia projektu oraz kolokwium zaliczeniowego uzyskano w pierwszym terminie i dodatkowo student był aktywny na wykładach, to ocena końcowa jest podnoszona o 0.5.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Podstawowa wiedza z zakresu przetwarzania sygnałów
Podstawowa wiedza z zakresu sieci komputerowych
Podstawowa wiedza z zakresu architektur komputerowych

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1 Multimedia – Algorytmy i standardy kompresji – pod red. Władysława Skarbka, AOW PLJ, Warszawa 1998
2. Praktyka analizy obrazu – Leszek Wojnar, PTS, Kraków 2002
3. Sygnał mowy – Ryszard Tadeusiewicz
4. Komputerowe sieci bezprzewodowe i przewodowe – Wożniak, Nowicki
6. S.V. Raghavan, S.K. Tripathi: Networked multimedia systems – concepts, architecture and design, Prentice Hall, London, UK, 1998.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak