Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Metody i narzędzia programowe w akustyce
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
RIAK-1-610-s
Wydział:
Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Inżynieria Akustyczna
Semestr:
6
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr inż. Olszewski Ryszard (olszewsk@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Przedmiot obejmuje wiedzę związaną ze współcześnie stosowanymi metodami analizy pola akustycznego dla zagadnień akustyki wnętrz jak i środowiska z wykorzystaniem dostępnych narzędzi programowych.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Zna metody modelowania pola akustycznego, zna podstawowe modele numeryczne pól i układów akustycznych IAK1A_W06 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Projekt,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Zaliczenie laboratorium
M_W002 Ma wiedzę w zakresie metodyki i techniki programowej służącej do analizy pola akustycznego w przestrzeni otwartej i zamkniętej oraz zna zasady kształtowania parametrów akustycznych wnętrz. IAK1A_W13, IAK1A_W12 Kolokwium,
Projekt,
Sprawozdanie,
Wykonanie projektu
Umiejętności: potrafi
M_U001 Potrafi dokonać klasyfikacji postawionego zadania pod kątem wyboru właściwej metody analizy problemu IAK1A_U01 Kolokwium,
Sprawozdanie,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_U002 Umie posłużyć się właściwie dobranymi środowiskami oraz narzędziami komputerowo wspomaganego projektowania do symulacji, projektowania i weryfikacji układów akustycznych IAK1A_U09 Projekt,
Sprawozdanie
M_U003 Potrafi zbudować model numeryczny, identyfikować podstawowe własności modelowanych układów, przeprowadzić ich analizę numeryczną IAK1A_U02 Sprawozdanie,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Kolokwium
M_U004 Posiada umiejetność opracowania dokumentacji dotyczącej realizacji postawionego zadania, potrafi sporządzić rysunki, schematy i przygotować tekst stanowiący podsumowanie pracy IAK1A_U11 Projekt
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Potrafi efektywnie pracować samodzielnie i w zespole, korzystać z wyników pracy uzyskanych przez innych jego członków IAK1A_U01 Aktywność na zajęciach,
Wykonanie projektu
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
50 14 0 26 10 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Zna metody modelowania pola akustycznego, zna podstawowe modele numeryczne pól i układów akustycznych + - + - - - - - - - -
M_W002 Ma wiedzę w zakresie metodyki i techniki programowej służącej do analizy pola akustycznego w przestrzeni otwartej i zamkniętej oraz zna zasady kształtowania parametrów akustycznych wnętrz. + - + + - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi dokonać klasyfikacji postawionego zadania pod kątem wyboru właściwej metody analizy problemu + - + + - - - - - - -
M_U002 Umie posłużyć się właściwie dobranymi środowiskami oraz narzędziami komputerowo wspomaganego projektowania do symulacji, projektowania i weryfikacji układów akustycznych + - + + - - - - - - -
M_U003 Potrafi zbudować model numeryczny, identyfikować podstawowe własności modelowanych układów, przeprowadzić ich analizę numeryczną + - + + - - - - - - -
M_U004 Posiada umiejetność opracowania dokumentacji dotyczącej realizacji postawionego zadania, potrafi sporządzić rysunki, schematy i przygotować tekst stanowiący podsumowanie pracy - - + + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Potrafi efektywnie pracować samodzielnie i w zespole, korzystać z wyników pracy uzyskanych przez innych jego członków - - - + - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 110 godz
Punkty ECTS za moduł 4 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 50 godz
Przygotowanie do zajęć 19 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 30 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 6 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 5 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (14h):
 1. Podstawowe pojęcia i sformułowania analizy numerycznej pola akustycznego
 2. Metody geometryczne analizy pola akustycznego
 3. Metoda Różnic Skończonych
 4. Metoda Elementów Skończonych
 5. Metoda Elementów Brzegowych
 6. Metoda Statystycznej Analizy Energii
 7. Metody hybrydowe
Ćwiczenia laboratoryjne (26h):
 1. Podstawy budowy modeli geometrii układów akustycznych
 2. Metody geometryczne
 3. Metoda Elementów Skończonych i Elementów Brzegowych
 4. Badanie fizycznego współczynnika pochłaniania dźwięku
 5. Modelowanie parametrów akustycznych przegród w programie AFMG Sound Flow
 6. Metody symulacji pola akustycznego w przestrzeni nieograniczonej
Ćwiczenia projektowe (10h):
 1. Realizacja indywidualnego projektu wg wydanego zadania dla jednej z metod analizy pola akustycznego
 2. Realizacja projektu zespołowego
Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia laboratoryjne: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
 • Ćwiczenia projektowe: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zaliczenie wszystkich zadań z ćwiczeń laboratoryjnych oraz zrealizowanie projektu.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia laboratoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
 • Ćwiczenia projektowe:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa obliczana jest jako średnia arytmetyczna ocen uzyskanych na zaliczenie ćwiczeń projektowych i laboratoryjnych.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Student powinien zgłosić się do prowadzącego w celu ustalenia indywidualnego sposobu nadrobienia zaległości.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Znajomość podstaw akustyki.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:
 1. Ciskowski R.D., Brebbia C.A.: Boundary element methods in acoustics, Elsevier Applied Science, London 1991.
 2. Gołaś A.: Metody komputerowe w akustyce wnętrz i środowiska, Wyd. AGH, Kraków 1995.
 3. Kincaid D., Cheney W.: Analiza numeryczna, WNT, Warszawa 2006.
 4. Ziemiański L.: Metoda elementów skończonych w analizie procesów wibroakustycznych, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 1997.
 5. Zienkiewicz O.C.: Metoda elementów skończonych, Arkady, Warszawa 1972.
Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak