Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Przygotowanie pracy dyplomowej
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
RIAK-1-702-s
Wydział:
Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Inżynieria Akustyczna
Semestr:
7
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr hab. inż. Majkut Leszek (majkut@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 ma pogłębioną wiedzę w obszarze obejmującym temat pracy dyplomowej IAK1A_W23, IAK1A_W08, IAK1A_W05 Egzamin,
Praca dyplomowa,
Recenzja pracy dyplomowej
Umiejętności: potrafi
M_U001 umie samodzielnie poszukiwać źródeł informacji oraz rozwiązać kompleks problemów badawczych i technicznych występujących podczas realizacji projektu IAK1A_K02, IAK1A_W03, IAK1A_K03, IAK1A_U14, IAK1A_U05, IAK1A_U13, IAK1A_U08, IAK1A_U01 Praca dyplomowa,
Recenzja pracy dyplomowej,
Egzamin
M_U002 umie zaplanować i zrealizować samodzielne przeprowadzenie wszystkich działań w ramach zadania oraz je udokumentować IAK1A_U11, IAK1A_U10, IAK1A_U12, IAK1A_U01 Egzamin,
Praca dyplomowa,
Recenzja pracy dyplomowej
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 nabywa umiejętność współpracy z doradcą (promotorem) oraz innymi osobami lub instytucjami niezbędnymi do realizacji pracy dyplomowej IAK1A_K07, IAK1A_U10, IAK1A_K03, IAK1A_K06 Praca dyplomowa
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
90 0 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 ma pogłębioną wiedzę w obszarze obejmującym temat pracy dyplomowej - - - - - - - - - + -
Umiejętności
M_U001 umie samodzielnie poszukiwać źródeł informacji oraz rozwiązać kompleks problemów badawczych i technicznych występujących podczas realizacji projektu - - - - - - - - - + -
M_U002 umie zaplanować i zrealizować samodzielne przeprowadzenie wszystkich działań w ramach zadania oraz je udokumentować - - - - - - - - - + -
Kompetencje społeczne
M_K001 nabywa umiejętność współpracy z doradcą (promotorem) oraz innymi osobami lub instytucjami niezbędnymi do realizacji pracy dyplomowej - - - - - - - - - + -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 450 godz
Punkty ECTS za moduł 15 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 90 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 14 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 6 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 5 godz
Inne 335 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Prace kontrolne i przejściowe (0h):
Praca dyplomowa inżynierska

Praca powinna być twórczym opracowaniem wybranego zagadnienia na podstawie literatury oraz własnych badań przeprowadzonych przez dyplomanta.
Dyplomant konsultuje z promotorem zakres pracy, jej przebieg, dostęp do potrzebnej bazy laboratoryjnej oraz końcowy kształt pracy w formie pisemnej. Konsultacje prowadzi się na bieżąco podczas realizacji pracy.
Autor pracy dyplomowej powinien wyraźnie określić cel pracy, sposób jego realizacji oraz wnioski. Praca powinna zawierać wykaz wykorzystanej literatury (zgodnie z wymogami ustalonymi przez WIMiR). Należy dołączyć nośnik z zapisem elektronicznym tekstu pracy i elementów graficznych. Zalecany jest edytor Word, a dla rysunków formaty GIF, TIFF i JPG. Kompletną pracę można zapisać w formacie pdf.
Tytuł pracy oraz ewentualne streszczenie należy podać również w języku angielskim lub w innym tzw. kongresowym. Praca może być napisana w dowolnym języku dopuszczonym przez standardy nauczania danego kierunku studiów. Wymagane jest wtedy dołączenie obszernego streszczenia w języku polskim, zawierającego najważniejsze elementy pracy.

Ćwiczenia projektowe (90h):
-
Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Prace kontrolne i przejściowe: Nie określono
 • Ćwiczenia projektowe: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zasady udziału w zajęciach:
 • Prace kontrolne i przejściowe:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Nie określono
 • Ćwiczenia projektowe:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena z pracy jest średnią arytmetyczną oceny promotora i oceny recenzenta

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Zaliczenie z wynikiem pozytywnym wszystkich zajęć przewidzianych w programie studiów
i osiągnięcie wszystkich zaplanowanych efektów

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Literatura jest ustalana w ramach konsultacji z opiekunem pracy

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak