Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Technika infra- i ultradźwiękowa
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
RIAK-1-704-s
Wydział:
Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Inżynieria Akustyczna
Semestr:
7
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr inż. Kasprzak Cezary (cekasp@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Moduł obejmuje podstawy z zakresu technik ultra i infradźwiękowych. Począwszy od sposobów generacji, propagacji po oddziaływanie na człowieka.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student zna i rozumie podstawowe pojęcia związane z techniką ultra i infradźwiękową IAK1A_W11, IAK1A_W10 Aktywność na zajęciach,
Sprawozdanie,
Udział w dyskusji,
Wykonanie ćwiczeń,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student potrafi — przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań inżynierskich — integrować wiedzę z zakresu infra i ultradźwiękowego. IAK1A_U12, IAK1A_U19, IAK1A_U01 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Projekt,
Referat,
Wykonanie projektu,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_U002 Student potrafi wykorzystać w zadaniu praktycznym zagadnienia związane z ultra i infradźwiękamu IAK1A_U10, IAK1A_U02 Aktywność na zajęciach,
Sprawozdanie,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Zaangażowanie w pracę zespołu
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student potrafi pracować w zespole nad powierzonym zadaniem. IAK1A_K01, IAK1A_K06 Aktywność na zajęciach,
Sprawozdanie,
Udział w dyskusji,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Zaangażowanie w pracę zespołu
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
24 12 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student zna i rozumie podstawowe pojęcia związane z techniką ultra i infradźwiękową + - + - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi — przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań inżynierskich — integrować wiedzę z zakresu infra i ultradźwiękowego. + - + - - - - - - - -
M_U002 Student potrafi wykorzystać w zadaniu praktycznym zagadnienia związane z ultra i infradźwiękamu - - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student potrafi pracować w zespole nad powierzonym zadaniem. - - + - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 50 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 24 godz
Przygotowanie do zajęć 21 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 5 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (12h):

Technika infra i ultradźwiękowa.
Charakterystyka hałasu infradźwiękowego (ozn. HI). Podstawowe definicje. Źródła infradźwięków (ozn. I) i HI.
Działanie HI. Słuchowa i pozasłuchowa percepcja. Skutki oddziaływania I (słuchowe, wpływ na układ przedsionkowy, działanie rezonansowe, skutki czynnościowe, dokuczliwość I i ich wpływ na wykonywane czynności. Inne skutki zdrowotne).
Przegląd istniejących metod i kryteriów oceny narażenia na I (Metody pomiarowe. Kryteria oceny. Ekspozycja zawodowa. Ekspozycja komunalna).
Aktualne przepisy dotyczące ekspozycji zawodowej na HI.
Zagrożenie HI w środowisku pracy.
Zakres badań wstępnych i okresowych oraz przeciwwskazania do zatrudnienia.
Sposoby ograniczania HI.
Tłumienie I w instalacjach dolotowych sprężarek tłokowych.
Wyniki pomiarów HI na stanowiskach pracy operatorów maszyn i urządzeń zlokalizowanych w kabinach przemysłowych. Charakterystyka dźwiękoizolacyjnych kabin.
Ocena ryzyka zawodowego HI.
Charakterystyka hałasu ultradźwiękowego (ozn. HU) (Definicje i określenia. Źródła HU.
Działanie na człowieka (Skutki słuchowe. Termiczne. Objawy subiektywne, układ przedsionkowy. Zmiany czynnościowe.).
Przegląd istniejących kryteriów oceny narażenia na HU. Aktualne przepisy krajowe.
Zagrożenie HU w środowisku pracy.
Propozycje nowych wartości dopuszczalnych HU.
Metody i środki ograniczania zagrożeń HU.
Ocena ryzyka zawodowego HU.
Ogólne zasady ochrony przed hałasem (ozn. H). Metody i środki zmniejszania emisji źródeł H. Metody i środki ograniczania transmisji i imisji źródeł. Właściwa przestrzenna lokalizacja źródeł.
Obudowy dźwiękochłonna-izolacyjne. Ekrany dźwiękochłonna-izolacyjne.
Tłumiki akustyczne. Kabiny dźwiękoszczelne.
Adaptacje akustyczne pomieszczeń. Materiały i ustroje dźwiękochłonne.
Środki ochrony indywidualnej przed H. Metody doboru ochronników słuchu.
Aktywne metody redukcji H.

Ćwiczenia laboratoryjne (12h):

Technika infra i ultradźwiękowa.
Charakterystyka hałasu infradźwiękowego (ozn. HI). Podstawowe definicje. Źródła infradźwięków (ozn. I) i HI.
Działanie HI. Słuchowa i pozasłuchowa percepcja. Skutki oddziaływania I (słuchowe, wpływ na układ przedsionkowy, działanie rezonansowe, skutki czynnościowe, dokuczliwość I i ich wpływ na wykonywane czynności. Inne skutki zdrowotne).
Przegląd istniejących metod i kryteriów oceny narażenia na I (Metody pomiarowe. Kryteria oceny. Ekspozycja zawodowa. Ekspozycja komunalna).
Aktualne przepisy dotyczące ekspozycji zawodowej na HI.
Zagrożenie HI w środowisku pracy.
Zakres badań wstępnych i okresowych oraz przeciwwskazania do zatrudnienia.
Sposoby ograniczania HI.
Tłumienie I w instalacjach dolotowych sprężarek tłokowych.
Wyniki pomiarów HI na stanowiskach pracy operatorów maszyn i urządzeń zlokalizowanych w kabinach przemysłowych. Charakterystyka dźwiękoizolacyjnych kabin.
Ocena ryzyka zawodowego HI.
Charakterystyka hałasu ultradźwiękowego (ozn. HU) (Definicje i określenia. Źródła HU.
Działanie na człowieka (Skutki słuchowe. Termiczne. Objawy subiektywne, układ przedsionkowy. Zmiany czynnościowe.).
Przegląd istniejących kryteriów oceny narażenia na HU. Aktualne przepisy krajowe.
Zagrożenie HU w środowisku pracy.
Propozycje nowych wartości dopuszczalnych HU.
Metody i środki ograniczania zagrożeń HU.
Ocena ryzyka zawodowego HU.
Ogólne zasady ochrony przed hałasem (ozn. H). Metody i środki zmniejszania emisji źródeł H. Metody i środki ograniczania transmisji i imisji źródeł. Właściwa przestrzenna lokalizacja źródeł.
Obudowy dźwiękochłonna-izolacyjne. Ekrany dźwiękochłonna-izolacyjne.
Tłumiki akustyczne. Kabiny dźwiękoszczelne.
Adaptacje akustyczne pomieszczeń. Materiały i ustroje dźwiękochłonne.
Środki ochrony indywidualnej przed H. Metody doboru ochronników słuchu.
Aktywne metody redukcji H.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia laboratoryjne: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zaliczenie laboratoriów na podstawie oceny z sprawozdań.
Zaliczenie wykładu na podstawie kolokwium zaliczeniowego.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia laboratoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa z modułu jest obliczana na podstawie ocen z wykładu oraz laboratorium.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Studenci, którzy opuścili zajęcia laboratoryjne są zobowiązani do odrobienia ich z inną grupą.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Znajomość podstawowych zagadnień z akustyki.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Kasprzak, C. Skrodzka, E; Wiciak, J. The Effect of Wind Turbine Infrasound Emission on Subjectively Rated Activation Level. Acta Physica Polonica, A.,125,4A,45-48,2014.
Damijan Z. Kasprzak C. Investigation of physical climate inside the Lake Wessel Chamber, Acta Phys Pol A,118,1,31-34,2010.
Kasprzak C. Damijan Z. Testing of influence of low frequency sounds on visual and motional coordination in humans, Polish Journal of Environmental Studies,16,3B,220-222,2007.
Damijan Z. Kasprzak C. Low-frequency acoustic fields in headwater regions of rivulets Solinka, San and Osława in the Bieszczady Mountains, Polish Journal of Environmental Studies,13,3,90-91,2004.
Kasprzak C. Damijan, Z. Panuszka R. Method of assessment of low-frequency noise annoyance in the working environment, Polish Journal of Environmental Studies,13,3,107-109,2004.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Kasprzak C. The Influence of Infrasound Noise from Wind Turbines on EEG Signal Patterns in Humans. Acta Physica Polonica, A.,125,4A,20-23,2014.
Kasprzak C. The Effect of the Narrow-Band Noise in the Range 4 – 8 Hz on the Alpha Waves in the EEG Signal, Acta Physica Polonica A,123,6,980-983,2013.
Kasprzak C. Influence of Infrasound on the Alpha Rhythm of EEG Signal, Acta Physica Polonica A,121,1-A,61-64,2012.
Kasprzak C. The Influence of Infrasounds on the Electrocardiograph Patterns in Humans, Acta Physica Polonica A,118,1,89-90,2010.
Kasprzak C. Effects of infrasound exposure on the theta rhythm of EEG signal, Polish Journal of Environmental Studies,16,3B,217-219,2007.
Kasprzak C. The effects of low frequency sound on the levels of activation, Archives of Acoustics,32,4,123–128,2007.

Informacje dodatkowe:

Brak