Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Mapy akustyczne
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
RIAK-1-706-s
Wydział:
Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Inżynieria Akustyczna
Semestr:
7
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Prowadzący moduł:
prof. nadzw. dr hab. inż. Wszołek Tadeusz (tadeusz.wszolek@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Charakterystyka, zawartość i zasady wykonywania map akustycznych miast, w otoczeniu dróg, linii kolejowych i lotnisk. Zalecane w Dyrektywie 2002/49/WE modele akustyczne propagacji oraz źródeł hałasu wraz z ich modyfikacją wniesioną w Dyrektywie 2015/996 (metoda CNOSSOS). Wykonanie projektu fragmentu mapy akustycznej miasta.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 metody pomiaru podstawowych wielkości akustycznych w środowisku IAK1A_W08 Kolokwium
M_W002 uwarunkowania prawne w zakresie modelowania, pomiarów i oceny hałasu w środowisku IAK1A_U16 Kolokwium
Umiejętności: potrafi
M_U001 jak zastosować podstawowe algorytmy w zakresie modelowania źródeł hałasu i rozprzestrzeniania się dźwięku w przestrzeni otwartej do oceny i kontroli klimatu akustycznego IAK1A_U19 Projekt
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 pracować w zespole w zakresie pozyskiwania i przetwarzania i wymiany dużej liczby różnorodnych danych IAK1A_K01 Studium przypadków
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
28 14 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 metody pomiaru podstawowych wielkości akustycznych w środowisku - - + - - - - - - - -
M_W002 uwarunkowania prawne w zakresie modelowania, pomiarów i oceny hałasu w środowisku + - + - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 jak zastosować podstawowe algorytmy w zakresie modelowania źródeł hałasu i rozprzestrzeniania się dźwięku w przestrzeni otwartej do oceny i kontroli klimatu akustycznego + - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 pracować w zespole w zakresie pozyskiwania i przetwarzania i wymiany dużej liczby różnorodnych danych + - + - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 60 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 28 godz
Przygotowanie do zajęć 12 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 15 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 5 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (14h):
 1. Rodzaje map akustycznych. Podstawy prawne.

  Rodzaje map akustycznych wykonywanych w środowisku. Mapy akustyczne aglomeracji, w otoczeniu dróg, kolei i lotnisk oraz mapy w otoczeniu instalacji przemysłowych. Podstawy prawne wykonywania map akustycznych.

 2. Mapy akustyczne aglomeracji. Wymagania i zalecane metody

  Mapy akustyczne aglomeracji (miast powyżej 100 tys. mieszkańców, wykonywane w trybie ARt.118 Prawa ochrony środowiska). Wymagania co do zawartości mapy, układu danych opisowych i graficznych i sposobu ich prezentacji.

 3. Modele akustyczne stosowane w tworzeniu map akustycznych. Model akustyczny propagacji.

  Charakterystyka algorytmów rekomendowanych przez Dyrektywę 2002/49/WE oraz Prawo ochrony środowiska w zakresie modelowania hałasu komunikacyjnego i przemysłowego. Model propagacji hałasu w przestrzeni otwartej wg PN ISO 9613-2:2002 oraz modyfikacje zawarte w metodzie CNOSSOS (dyrektywa 2015/996)

 4. Modele akustyczne stosowane w tworzeniu map akustycznych. Modele źródeł hałasu komunikacyjnego i przemysłowego

  Algorytmy obliczeniowe źródeł hałasu drogowego – XPS 31-131, kolejowego RMR96, lotniczego INM oraz modyfikacje proponowane w metodach CNOSSOS (Dyrektywa 2015/996)

 5. Mapy akustyczne terenów poza aglomeracjami

  Mapy akustyczne terenów poza aglomeracjami wykonywane w trybie Art. 179 Prawa ochrony środowiska. Układ i zakres danych objętych tymi mapami w części opisowej i graficznej.

 6. Programy ochrony środowiska przed hałasem

  Programy ochrony środowiska przed hałasem wykonywane na podstawie map akustycznych. Zawartość programu. Metody redukcji hałasu w środowiskach zurbanizowanych stosowane w ramach tworzonych programów.

Ćwiczenia laboratoryjne (14h):
 1. Przygotowanie danych do sporządzenia fragmentu mapy akustycznej Krakowa

  Omówienie zakresu danych wejściowych i sposobu ich pozyskania do wykonania fragmentu mapy akustycznej miasta w rozumieniu Art.118 Prawa ochrony środowiska. Model cyfrowy terenu, model akustyczny opracowany w środowisku SoundPLAN. Obliczenia prowadzone są na podstawie rzeczywistych danych wraz z wykorzystaniem aktualnych zapisów z mpzp. Weryfikacja obliczeń na podstawie otrzymanych w ramach ćwiczeń danych pomiarowych.

 2. Wykonanie pomiarów akustycznych i poza akustycznych użytecznych w budowie modelu akustycznego

  Wykonanie pomiarów akustycznych i poza akustycznych użytecznych w budowie modelu akustycznego na obszarze objętym mapowaniem.

 3. Budowa modelu akustycznego i weryfikacja obliczeń modelowych

  Budowa modelu akustycznego i weryfikacja obliczeń modelowych na podstawie wykonanych pomiarów akustycznych.
  Wykonanie obliczeń modelowych.

 4. Część opisowa mapy akustycznej

  Pełny opis modelowanego obszaru podlegającego ocenie (wykonaniu mapy), identyfikacja źródeł hałasu i danych niezbędnych do opracowania modelu. Zestawienie wyników pomiarowych i wyników obliczeń modelowych.

 5. Część graficzna mapy

  Opracowanie graficzne map obrazujących rozkład hałasu od poszczególnych źródeł, stanu akustycznego środowiska wraz z przekroczeniami wartości dopuszczalnych, terenów zagrożonych hałasem oraz map przedstawiających przewidywane rezultaty działań przeciwhałasowych wraz z zaprojektowaniem takiego działania, np. ekranu akustycznego.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia laboratoryjne: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zaliczenie projektu fragmentu mapy akustycznej miasta (Krakowa)

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia laboratoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena z wykonania projektu – fragmentu mapy akustycznej Krakowa – 60 %, test na platformie UPEL z treści wykładów – 40 %.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Wykonanie zaległej części projektu w domu.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Podstawy akustyki środowiska, modele punktowych i liniowych źródeł hałasu. Metody pomiaru i oceny hałasu w środowisku.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2002/49/WE z dnia 25 czerwca 2002 r. odnosząca się do oceny i zarządzania poziomem hałasu w środowisku, Dz. U. L 189 z 18.7.2002, s. 5, 12.
Dyrektywa Komisji (UE) 2015/996 z dnia 19 maja 2015 r. ustanawiająca wspólne metody oceny hałasu zgodnie z dyrektywa 2002/49/WE Parlamentu Europejskiego i Rady
HARMONISE, accurate and reliable prediction methods for the eu directive on the assessment and management of environmental noise, 2001-2004, Project ID: IST-2000-28419
PN-ISO 9613-2:2000. Akustyka. Tłumienie dźwięku podczas propagacji w przestrzeni otwartej. Ogólna metoda obliczania.
Instrukcje programu SoundPLAN
Wykłady i instrukcja projektu dostępne na platformie UPEL

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Wszołek T. Cumulative industrial noise impact on the environment, Archives of Acoustics, 42,2, pp. 169-174, 2017.
Wszołek T., Skutki błędów w projektowaniu I montażu ekranów akustycznych, Drogi Lądowe, Powietrzne i Wodne 7-8/2010, str.57-66.
Wszołek T., Korekcja tonalna i impulsowa wskaźników hałasu w kwalifikacji jego źródła, Postępy akustyki, Wrocław 2015.
WSZOŁEK Tadeusz, Michał Urbańczyk – Analiza przydatności wybranych modeli hałasu kolejowego do prognozowania w warunkach krajowych, rozdział w monografii pt. Postępy akustyki 2016, red. Mirosław Meissner, Polskie Towarzystwo Akustyczne. Oddział Warszawski. – Warszawa : PTA. Oddział Warszawski, s.343-354, 2016
Wszołek T., Modelowanie rozkładu wskaźników hałasu ulotu w otoczeniu linii wysokiego napięcia, Przegląd Elektrotechniczny = Electrical Review , 2010 R. 86 nr 11b s. 111–114.

Informacje dodatkowe:

Przedmiot prowadzony jest na platformie UPEL, gdzie dostępne są treści wykładów i instrukcji do wykonania projektu