Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Podstawy percepcji i przetwarzania informacji przez człowieka
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
RIAK-1-712-s
Wydział:
Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Inżynieria Akustyczna
Semestr:
7
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr inż. Kasprzak Cezary (cekasp@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Moduł charakteryzuje podstawowe zagadnienia związane z percepcją i przetwarzaniem informacji przez człowieka.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student zna i rozumie podstawowe pojęcia związane z percepcją i przetwarzaniem informacji przez człowieka. IAK1A_W09 Aktywność na zajęciach,
Odpowiedź ustna,
Referat,
Udział w dyskusji,
Zaangażowanie w pracę zespołu
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student potrafi, przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań inżynierskich, integrować wiedzę z zakresu percepcji i przetwarzania informacji. IAK1A_U08 Aktywność na zajęciach
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student potrafi pracować w zespole nad powierzonym mu zadaniem. IAK1A_K07, IAK1A_K05 Aktywność na zajęciach,
Referat
M_K002 Student potrafi wykorzystać w zadaniu praktycznym zagadnienia związane z percepcją i przetwarzaniem informacji. IAK1A_K05, IAK1A_K02, IAK1A_K03, IAK1A_K04 Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
26 20 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student zna i rozumie podstawowe pojęcia związane z percepcją i przetwarzaniem informacji przez człowieka. + - - - - + - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi, przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań inżynierskich, integrować wiedzę z zakresu percepcji i przetwarzania informacji. + - - - - + - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student potrafi pracować w zespole nad powierzonym mu zadaniem. + - - - - + - - - - -
M_K002 Student potrafi wykorzystać w zadaniu praktycznym zagadnienia związane z percepcją i przetwarzaniem informacji. + - - - - + - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 50 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 26 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 10 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 14 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (20h):

Wstęp, Pojęcia podstawowe, Znaczenie procesów percepcji i przetwarzania informacji,
Receptory, Układ nerwowy, Mechanizmy percepcji,
Adaptacja i zmęczenie receptorów, Układ nerwowy, Budowa, Działanie,
Mózg, Kora nowa, Pierwotne obszary zmysłowe, Pola Brodmana,
Selekcja i kodowanie informacji, Rola zmysłów, Dotyk, Smak, Węch,
Wzrok i kora wzrokowa, Równowaga, Zmysły wewnętrzne, Synestezje, Percepcja czasu,
Metody badań percepcji, Psychofizyczny i pomiar percepcji, Prawo Webera-Fechnera, Prawo Stevensa, Detekcja progu bezwzględnego, Detekcja progu różnicowego,
Zaburzenia poznawcze, Złudzenia sensoryczne i poznawcze,
Emocje, Osobowość, Temperament,
Uwaga, Koncentracja, Pamięć,
Złożone czynności psychiczne, Mowa, Muzyka,
Subiektywizm przetwarzania informacji, Heurystyki i błędy poznawcze,
Dwa systemy myślenia, przetwarzanie informacji świadome i nieświadome,
Myślenie algorytmiczne, Myślenia statystyczne, prawa małych i dużych liczb,
Intuicja kontra wzory, Stres, konstruktor czy destruktor, Procesy podejmowania decyzji

Zajęcia seminaryjne (6h):

Wstęp, Pojęcia podstawowe, Znaczenie procesów percepcji i przetwarzania informacji,
Receptory, Układ nerwowy, Mechanizmy percepcji,
Adaptacja i zmęczenie receptorów, Układ nerwowy, Budowa, Działanie,
Mózg, Kora nowa, Pierwotne obszary zmysłowe, Pola Brodmana,
Selekcja i kodowanie informacji, Rola zmysłów, Dotyk, Smak, Węch,
Wzrok i kora wzrokowa, Równowaga, Zmysły wewnętrzne, Synestezje, Percepcja czasu,
Metody badań percepcji, Psychofizyczny i pomiar percepcji, Prawo Webera-Fechnera, Prawo Stevensa, Detekcja progu bezwzględnego, Detekcja progu różnicowego,
Zaburzenia poznawcze, Złudzenia sensoryczne i poznawcze,
Emocje, Osobowość, Temperament,
Uwaga, Koncentracja, Pamięć,
Złożone czynności psychiczne, Mowa, Muzyka,
Subiektywizm przetwarzania informacji, Heurystyki i błędy poznawcze,
Dwa systemy myślenia, przetwarzanie informacji świadome i nieświadome,
Myślenie algorytmiczne, Myślenia statystyczne, prawa małych i dużych liczb,
Intuicja kontra wzory, Stres, konstruktor czy destruktor, Procesy podejmowania decyzji.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Zajęcia seminaryjne: Na zajęciach seminaryjnych podstawą jest prezentacja multimedialna oraz ustna prowadzona przez studentów. Kolejnym ważnym elementem kształcenia są odpowiedzi na powstałe pytania, a także dyskusja studentów nad prezentowanymi treściami.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zaliczenie semianriów.
Zaliczenie wykładu na podstawie kolokwium zaliczeniowego

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Zajęcia seminaryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci prezentują na forum grupy temat wskazany przez prowadzącego oraz uczestniczą w dyskusji nad tym tematem. Ocenie podlega zarówno wartość merytoryczna prezentacji, jak i tzw. kompetencje miękkie.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa z modułu jest obliczana na podstawie ocen z kolokwiów.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Studenci, którzy opuścili zajęcia laboratoryjne są zobowiązani do odrobienia ich z inną grupą.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Nie podano zalecanej literatury lub pomocy naukowych.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak