Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Praktyczna realizacja nagrań
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
RIAK-1-716-s
Wydział:
Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Inżynieria Akustyczna
Semestr:
7
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr inż. Małecki Paweł (pawel.malecki@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

W ramach realizacji nagrań wykonywane są produkcje dźwiękowe muzyki klasycznej oraz rozrywkowej z wykorzystaniem współczesnych technik mikrofonowych w studiu nagraniowym.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Umiejętności: potrafi
M_U001 potrafi obsługiwać analogową konsolę mikserską oraz cyfrową konsolę mikserską IAK1A_U24, IAK1A_U25 Projekt,
Aktywność na zajęciach
M_U002 potrafi zaaplikować efekty typu korekcja, kompresja, w celu uzyskania pożądanego brzmienia IAK1A_U24, IAK1A_U08, IAK1A_U25 Projekt,
Aktywność na zajęciach
M_U003 potrafi wykreować przestrzeń w nagraniu za pomocą procesorów pogłosowych IAK1A_U24, IAK1A_U08, IAK1A_U25 Projekt,
Aktywność na zajęciach
M_U004 potrafi zrealizować końcowe zgranie do pliku stereofonicznego IAK1A_U25 Projekt,
Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
56 0 0 56 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Umiejętności
M_U001 potrafi obsługiwać analogową konsolę mikserską oraz cyfrową konsolę mikserską - - + - - - - - - - -
M_U002 potrafi zaaplikować efekty typu korekcja, kompresja, w celu uzyskania pożądanego brzmienia - - + - - - - - - - -
M_U003 potrafi wykreować przestrzeń w nagraniu za pomocą procesorów pogłosowych - - + - - - - - - - -
M_U004 potrafi zrealizować końcowe zgranie do pliku stereofonicznego - - + - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 101 godz
Punkty ECTS za moduł 4 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 56 godz
Przygotowanie do zajęć 30 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 15 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Ćwiczenia laboratoryjne (56h):
 1. Zaznajomienie się z systememi odsłuchowymi bliskiego, średniego i dalekiego pola
 2. Obsługa konsoli cyfrowej na przykładzie Yamaha DM2000
 3. Nagranie efektów dźwiękowych
 4. Wykonanie słuchowiska dźwiękowego
 5. Miksowanie muzyki klasycznej
 6. Miksowanie muzyki jazzowej/folkowej
 7. Miksowanie muzyki popularno-rozrywkowej
Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Ćwiczenia laboratoryjne: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Warunkiem zaliczenia zajęć laboratoryjnych jest uczestnictwo w zajęciach, wykonanie projektu oraz uzyskanie średniej oceny z kolokwiów powyżej 3.0.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Ćwiczenia laboratoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Średnia ocen ze sprawozdań i projektów

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Dopuszcza się jednorazową nieobecność bez odrabiania. W pozostałych przypadkach należy wziąć udział w zajęciach w innym terminie (lub z inną grupą) jeżeli pozwala na to liczebność grup.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :
 • Zaliczony przedmiot „zasady muzyki” w ramach studiów na kierunku Inżynieria akustyczna (alternatywnie: ukończona szkoła muzyczna I stopnia)
 • Zaliczona pierwsza i druga część modułu „reżyseria dźwięku” w ramach studiów na kierunku Inżynieria akustyczna
Zalecana literatura i pomoce naukowe:
 • Roey Izhaki, Mixing Audio: Concepts, Practices and Tools, Focal Press, 2011
 • Alex Case, Mix Smart: Pro Audio Tips For Your Multitrack Mix, Focal Press, 2011
 • Bobby Owsinski, The Mixing Engineer's Handbook, Course Technology, 2014
 • Bob Katz, Mastering Audio: The Art and the Science, Focal Press, 2007
Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nagrania chóru kameralnego i psychoakustyczna analiza oddziaływania wnętrza techniką splotu — [The chamber choir recording and the psychoacoustic analysis of interior influence using a convolution technique] / Paweł MAŁECKI, Tadeusz KAMISIŃSKI // W: Referaty laureatów Studenckich Sesji Naukowych Pionu Górniczego / red. nauk. tomu Mieczysław Ślósarz. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2009. — (Skrypty Uczelniane / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 0239-6114). — S. 59–64. — Bibliogr. s. 64
Objective and subjective assessment of commercial sound enhancement systems / Krzysztof BRAWATA, Paweł MAŁECKI, Adam PILCH, Tadeusz KAMISIŃSKI, Jarosław RUBACHA, Katarzyna BARUCH // W: EuroRegio 2016 [Dokument elektroniczny] : 9\textsuperscript{th} Iberian Acoustics Congress ; 47\textsuperscript{th} Spanish Congress on Acoustics TECNIACUSTICA 2016 : June 13–15, 2016 Porto, Portugal. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Lisbona : Sociedade Portuguesa de Acustica, 2016. — 1 dysk optyczny. — ISBN: 978-84-87985-27-0. — S. 1–8. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 8, Abstr.
Outdoor sounds recording and playback – estimation of immersion : [abstract] / Paweł MAŁECKI, Jerzy WICIAK // W: DAGA 2017 : 43. Deutsche Jahrestagung für Akustik : 6–9. März 2017, Kiel : programm / Deutsche Gesselschaft für Akustik e. V. (DEGA), Christian-Albrechts-Universität zu Kiel. — [Niemcy : s. n.], 2017. — Opis częśc. wg okł.. — S. 287
Pogłos w muzyce chóralnej — Reverberation in choral music / Paweł MAŁECKI, Dorota CZOPEK // W: ISSET’2015 : XVI Międzynarodowe sympozjum inżynierii i reżyserii dźwięku : Warszawa, 8–10 październik 2015 = 16th International Symposium on Sound Engineering and Tonmeistering. — Warszawa : Fundacja Wspierania Rozwoju Radiokomunikacji i Technik Multimedialnych, 2015. — ISBN: 978-83-933558-8-4. — S. 174–181. — Bibliogr. s. 181, Abstr.

Informacje dodatkowe:

Brak