Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Statystyka dla akustyków
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
RIAK-1-401-s
Wydział:
Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Inżynieria Akustyczna
Semestr:
4
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Prowadzący moduł:
dr inż. Ozga Agnieszka (aozga@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Ilościowy opis zależności przyczynowo skutkowych procesów zachodzących w technice i naturze. Badania korelacyjne, testowanie hipotez statystycznych i badanie istotności wpływu. Estymacja parametrów.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Posiada wiedzę dotyczącą wykorzystania badań statystycznych do projektowania, przeprowadzenia, opracowania, wizualizacji i walidacji pomiarów. IAK1A_W05, IAK1A_W03 Zaliczenie laboratorium,
Wykonanie ćwiczeń,
Wykonanie projektu,
Kolokwium
M_W002 Posiada wiedzę dotyczącą wnioskowania statystycznego. IAK1A_W05, IAK1A_W03 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium
Umiejętności: potrafi
M_U001 Potrafi formułować hipotezy statystyczne i ich dowodzić. IAK1A_U03 Wykonanie ćwiczeń,
Wykonanie projektu,
Kolokwium
M_U002 Potrafi estymować parametry statystyczne. IAK1A_U03 Wykonanie ćwiczeń,
Wykonanie projektu,
Kolokwium
M_U003 Potrafi sformułować problem oraz opisać i wizualizować dane. IAK1A_U11 Wykonanie ćwiczeń,
Wykonanie projektu,
Kolokwium
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Rozumie potrzebę wiarygodnej analizy danych. IAK1A_K07 Wykonanie ćwiczeń,
Kolokwium,
Wykonanie projektu
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
56 28 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Posiada wiedzę dotyczącą wykorzystania badań statystycznych do projektowania, przeprowadzenia, opracowania, wizualizacji i walidacji pomiarów. + - + - - - - - - - -
M_W002 Posiada wiedzę dotyczącą wnioskowania statystycznego. + - + - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi formułować hipotezy statystyczne i ich dowodzić. - - - - - - - - - - -
M_U002 Potrafi estymować parametry statystyczne. - - - - - - - - - - -
M_U003 Potrafi sformułować problem oraz opisać i wizualizować dane. - - - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Rozumie potrzebę wiarygodnej analizy danych. - - - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 126 godz
Punkty ECTS za moduł 5 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 56 godz
Przygotowanie do zajęć 20 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 40 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 10 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (28h):
 1. Wprowadzenie do analizy danych sondażowych i eksperymentalnych.

  Skale pomiarowe i typy zmiennych. Specyfika pomiaru w naukach społecznych i inżynierskich

 2. Podstawy rachunku prawdopodobieństwa – powtórzenie

  Rozkłady. Wyliczanie prawdopodobieństw na podstawie rozkładu normalnego, centralne twierdzenie graniczne.

 3. Szeregi statystyczne i najnowsze techniki wykorzystywane w wizualizacji danych.

  Statystyka opisowa.

 4. Wstęp do weryfikacji hipotez statystycznych, moc testu.
 5. Testy nieparametryczne.
 6. Szeregi statystyczne i weryfikacja hipotez statystycznych.
 7. Testy wykorzystywane dla danych pochodzących z pomiarów akustycznych.
 8. Estymacja przedziałowa.
 9. Estymacja punktowa.
 10. Analiza regresji.
 11. Analiza wariancji.
 12. Analiza błędów pomiarowych.

  Problemy niepewności pomiarowej. Testy statystyczne na wykrycie błędu.

 13. Walidacja metody pomiarowej.
 14. Klasyfikacja i rozpoznawanie.

  Wstęp do uczenia maszynowego.

Ćwiczenia laboratoryjne (28h):
Zagadnienia omawiane na ćwiczeniach laboratoryjnych są ściśle powiązane z tematyką wykładów. Mają na celu przećwiczenie omówionych zagadnień.
Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia laboratoryjne: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

W czasie semestru będą cztery kolokwia. Każde z kolokwium musi być zaliczone na ocenę pozytywną.
Kolokwia niezaliczone należy poprawiać w terminie do tego wyznaczonym. Kolokwia maja wagę 1.
Pod koniec semestru będzie do wykonania projekt.
Projekt ma wagę 2.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia laboratoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa to średnia ważona ze wszystkich ocen.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

W trakcie semestru możliwe są dwie nieobecności, które nie zwalniają z samodzielnego przerobienia tematów zgodnie z instrukcjami zamieszczonymi na platformie UPEL.
Weryfikacja zdobytych w ten sposób umiejętności ma miejsce w czasie kolokwium.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Znajomość podstawowych zagadnień z rachunku prawdopodobieństwa.Znajomość najważniejszych rozkładów jednowymiarowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Zięba Andrzej, “Analiza danych w naukach ścisłych i w technice”, Wydawnictwo Naukowe PWN 2014
2. Wieczorkowska Grażyna, Wierzbiński Jerzy, “Statystyka od teorii do praktyki”,Wydawnictwo naukowe Scholar, 2011
3. Anna Koziarska, Andrzej Metelski,“Statystyka dla studentów kierunków inżynierskich”, Politechnika Opolska, 2016

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1. Analysis of vibrations of an oscillator using statistical series / OZGA Agnieszka // W: Dynamical systems in theoretical perspective : Łódź, Poland, December 11–14, 2017 / ed. Jan Awrejcewicz. — Cham : Springer International Publishing AG, cop. 2018. — (Springer Proceedings in Mathematics & Statistics ; ISSN 2194-1009; vol. 248). — ISBN: 978-3-319-96597-0 ; e-ISBN: 978-3-319-96598-7. — S. 261–270. — Bibliogr. s. 269–270, Abstr.. — tekst: https://link-1springer-1com-1000048gf0012.wbg2.bg.agh.edu.pl/content/pdf/10.1007%2F978-3-319-96598-7_21.pdf
2. Wykorzystanie współczynników korelacji do analizy drgań oscylatorów wymuszonych losową serią impulsów — Application of correlation coefficients in the analysis of oscillator vibrations forced with a series of random pulses / Agnieszka OZGA // Przegląd Mechaniczny / Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich ; ISSN 0033-2259. — 2016 R. 75 z. 10, s. 29–32. — Bibliogr. s. 32, Streszcz., Abstr.

Informacje dodatkowe:

Brak