Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Zasady muzyki
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
RIAK-1-409-s
Wydział:
Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Inżynieria Akustyczna
Semestr:
4
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr Pluta Marek (pluta@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Przedmiot obejmuje wiedzę i umiejętności związane z pasywnym i aktywnym korzystaniem z zapisu nutowego oraz wiedzę o związkach między elementami zapisu nutowego a fizycznymi parametrami dźwięku

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 zna i rozumie znaczenie elementów zapisu nutowego IAK1A_W22 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Odpowiedź ustna,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_W002 ma wiedzę na temat elementów dzieła muzycznego i ich związków z fizycznymi parametrami dźwięku IAK1A_W22 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Odpowiedź ustna,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Umiejętności: potrafi
M_U001 potrafi posługiwać się zapisem nutowym: czytać i w podstawowym zakresie pisać nuty IAK1A_U26 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Odpowiedź ustna,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_U002 potrafi, tam gdzie jest to możliwe, podać dokładne wartości fizycznych parametrów dźwięku, albo ich przybliżone zakresy, związane z określonymi elementami zapisu nutowego IAK1A_U26 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Odpowiedź ustna,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
27 14 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 zna i rozumie znaczenie elementów zapisu nutowego + - + - - - - - - - -
M_W002 ma wiedzę na temat elementów dzieła muzycznego i ich związków z fizycznymi parametrami dźwięku + - + - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 potrafi posługiwać się zapisem nutowym: czytać i w podstawowym zakresie pisać nuty - - + - - - - - - - -
M_U002 potrafi, tam gdzie jest to możliwe, podać dokładne wartości fizycznych parametrów dźwięku, albo ich przybliżone zakresy, związane z określonymi elementami zapisu nutowego - - + - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 52 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 27 godz
Przygotowanie do zajęć 13 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 12 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (14h):
 1. Rytm. Wartości rytmiczne. Dwudzielny, trójdzielny i inne podziały wartości rytmicznych
 2. Metrum. Takt. Grupowanie wartości rytmicznych
 3. Pięciolinia i klucz wiolinowy. Skala i nazwy dźwięków oraz ich położenia na pięciolinii i klawiaturze fortepianu
 4. Rola krzyżyka, bemola i kasownika. Sekunda mała i wielka. Gama C-dur
 5. Melodia. Interwały proste. Związek pomiędzy interwałami a stosunkami częstotliwości
 6. System dur-moll. Tonacja. Koło kwintowe. Inne skale
 7. Harmonia. Proste współbrzmienia: interwały harmoniczne oraz trójdźwięki. Triada
 8. Czterodźwięki
 9. Przewroty interwałów, trójdźwięków i czterodźwięków
 10. Artykulacja. Określenia i znaki artykulacyjne
 11. Dynamika. Oznaczenia dynamiczne
 12. Agogika. Oznaczenia temp
 13. Grupy kluczy. Inne klucze oraz ich zastosowania
 14. Pozostałe oznaczenia stosowane w zapisie nutowym
 15. Zapis utworu muzycznego. Przykłady zapisu nutowego wybranych instrumentów oraz partytury wybranych zespołów instrumentalnych
Ćwiczenia laboratoryjne (13h):
 1. Zapis i realizacja prostych przebiegów rytmicznych. Taktowanie
 2. Grupowanie wartości rytmicznych w taktach prostych i złożonych. Zmiana grupowania. Przekształcenia rytmiczne
 3. Zapis wysokości dźwięków na pięciolinii w kluczu wiolinowym bez znaków chromatycznych. Określanie odległości interwałowych między dźwiękami
 4. Zapis w kluczu basowym i altowym. Zapis wysokości dźwięków z zastosowaniem znaków chromatycznych. Budowanie interwałów od podanych dźwięków
 5. Określanie zestawu znaków przykluczowych dla podanych tonacji. Zapis gam durowych i molowych w odmianach. Określanie tonacji na podstawie zapisu nutow
 6. Zapis, wyszukiwanie w zapisie nutowym i słuchanie trójdźwięków w postaci zasadniczej i przewrotach
 7. Zapis, wyszukiwanie w zapisie nutowym i słuchanie czterodźwięków w postaci zasadniczej i przewrotach
Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia laboratoryjne: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zaliczenie wszystkich zadań z ćwiczeń laboratoryjnych

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia laboratoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Średnia arytmetyczna ocen z kolokwiów

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Student powinien zgłosić się do prowadzącego w celu ustalenia indywidualnego sposobu nadrobienia zaległości

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:
 • Wesołowski F.: Zasady muzyki. PWM. Kraków 2010
 • Lasocki J.K.: Podstawowe wiadomości z nauki o muzyce. PWM. Kraków 2004
Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Marek Pluta : Zasady muzyki i notacja muzyczna : publikacja współfinansowana ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – projekt „Fabryka Inżynierów” – w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2012. — 131 s.. — ISBN: 978-83-7464-518-8

Informacje dodatkowe:

Brak