Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Wibroakustyka w technice i środowisku 1 (moduł)
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
RIAK-1-506-s
Wydział:
Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Inżynieria Akustyczna
Semestr:
5
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr hab. inż, prof. AGH Piechowicz Janusz (piechowi@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Moduł Wibroakustyka w Technice i Środowisku zajmuje się problematyką procesów wibroakustycznych zachodzących w środowisku pracy i życia człowieka. Pozwala poznać metody identyfikacji i oceny źródeł dźwięku, wykonywania i interpretacji pomiarów drgań i hałasu, minimalizacji zagrożeń wibroakustycznych,

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Zna podstawowe zasdania wibroakustyki. Zna . wielkości opisujące dźwięk i drgania. Natężenie dźwięku w polu akustycznym IAK1A_W04, IAK1A_W01, IAK1A_U01 Aktywność na zajęciach
M_W002 Zna wielkości opisujące falę akustyczną. Zna opis padania fali akustycznej na przeszkodę. IAK1A_W04, IAK1A_W06 Aktywność na zajęciach
M_W003 Zna znaczenie oddziaływania wibroakustyczngo w realizacji procesów technologicznych, Zna aspekty drgań i hałasu jako czynnika kształtującego środowisko człowieka IAK1A_W06 Aktywność na zajęciach
Umiejętności: potrafi
M_U001 Potrafi wyznaczyć parametry akustyczne źródeł w ruchu drogowym IAK1A_W17, IAK1A_W16 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_U002 Potrafi wykonać pomiar rozkładu poziomu dźwięku w pomieszczeniu IAK1A_W06, IAK1A_W05 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Umie współpracować z grupą podczas wykonywaniu pomiarów laboratoryjnych IAK1A_W09 Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
52 26 0 26 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Zna podstawowe zasdania wibroakustyki. Zna . wielkości opisujące dźwięk i drgania. Natężenie dźwięku w polu akustycznym + - - - - - - - - - -
M_W002 Zna wielkości opisujące falę akustyczną. Zna opis padania fali akustycznej na przeszkodę. + - - - - - - - - - -
M_W003 Zna znaczenie oddziaływania wibroakustyczngo w realizacji procesów technologicznych, Zna aspekty drgań i hałasu jako czynnika kształtującego środowisko człowieka + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi wyznaczyć parametry akustyczne źródeł w ruchu drogowym - - + - - - - - - - -
M_U002 Potrafi wykonać pomiar rozkładu poziomu dźwięku w pomieszczeniu - - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Umie współpracować z grupą podczas wykonywaniu pomiarów laboratoryjnych - - + - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 150 godz
Punkty ECTS za moduł 6 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 52 godz
Przygotowanie do zajęć 53 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 20 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 18 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 5 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (26h):
 1. Fizyczne aspekty drgań i hałasu jako czynnika kształtującego środowisko człowieka

  1. Podstawowe zadania wibroakustyki. Wielkości opisujące dźwięk i drgania. Natężenie dźwięku w polu akustycznym (zjawiska wektorowe, propagacja kierunkowa)(2).
  2. Fale akustyczne; padanie fali akustycznej na przeszkodę. Modele teoretyczne źródeł promieniowania dźwięku (właściwości i rodzaje źródeł: punktowe, liniowe, powierzchniowe).Zjawiska: odbicia, załamania fali, ugięcia, interferencji, zagadnienia pochłaniania, refrakcji, rozpraszania i dyfrakcji (2).
  3. Propagacja dźwięku w środowisku (2).
  4. Propagacja dźwięku w pomieszczeniu. Modelowanie pól akustycznych w przestrzeniach ograniczonych (metoda geometryczna , falowa, statystyczna) (2).
  5. Fizyczne aspekty hałasu jako czynnika kształtującego środowisko człowieka (2)
  6. Oddziaływania wibroakustyczne w realizacji procesów technologicznych, aspekty drgań i hałasu jako czynnika kształtującego środowisko człowieka (2).
  7. Wpływ drgań na maszyny i na konstrukcje. Metody badań procesów wibroakustycznych (2).
  8. Metody aktywne redukcji drgań i hałasu (2).

 2. Źródła hałasu : maszyn, urządzeń i procesów

  1. Podział i klasyfikacja źródeł. Źródła drgań mechanicznych, aerodynamicznych i hydrodynamicznych (2).
  2. Procesy wibroakustyczne towarzyszące pracy maszyn. Źródła hałasu w maszynach (2).
  3. Źródła hałasu w przemyśle (2).
  4. Metody identyfikacji źródeł hałasu i dróg przenoszenia energii wibroakustycznej (2).
  5. Wskaźniki oceny akustycznej maszyn; Znormalizowane metoda wyznaczania poziomów ciśnienia akustycznego emisji hałasu, mocy akustycznej źródeł hałasu (2)

Ćwiczenia laboratoryjne (26h):
 1. Fizyczne aspekty drgań i hałasu jako czynnika kształtującego środowisko człowieka

  1. Wprowadzenie do laboratorium (aparatura pomiarowa, wzór sprawozdań, czynniki szkodliwe)(2).
  2. Pomiar parametrów akustycznych w ruchu drogowym (2)
  3. Prognozowanie rozkładu poziomu dźwięku w pomieszczeniu(2).
  4. Rozkład poziomu dźwięku na powierzchni pomieszczenia przemysłowego (2).
  5. Pomiar natężenia dźwięku generowanego przez maszyny (2).
  6. Wyznaczenie krzywej spadku poziomu dźwięku w hali przemysłowej z podwojeniem odległości od źródła dźwięku (2).
  7. Wielokanałowe pomiary akustyczne maszyn (2).
  8. Pomiar parametrów hałasu przemysłowego (2).

 2. Źródła hałasu : maszyn, urządzeń i procesów

  1. Kwalifikacja akustyczna pomieszczenia przemysłowego (2)
  2. Wyznaczenie mocy akustycznej maszyn “in situ” (2).
  3. Wyznaczenie charakterystyk częstotliwościowych i kierunkowości źródła dźwięku (2).
  4. Lokalizacja źródła dźwięku (2).
  5. Zależność pomiędzy drganiami i hałasem maszyn (2).
  6. Test zaliczeniowy (2)

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia laboratoryjne: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Wymagane jest pozytywne zaliczenie sprawozdań z wszystkich laboratoriów.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia laboratoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa jest średnią z ocen z ocen z laboratorium i sprawdzianu zaliczeniowego. Sposób obliczania: 0,5*Zaliczenia laboratoriów + 0,5* sprawdzian zaliczeniowy.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Każdy z prowadzących zajęcia laboratoryjne czy projektowe zobowiązany jest do umożliwienia studentowi uzupełnienia zaległości wynikłych z nieobecności na zajęcia na warunkach wcześnie ustalonych. Czas pracy studenta poświęcony na odrabianie zaległości powinien być nie mniejszy niż na wykonanie zadania przez studentów uczestniczących w zajęciach.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Z. Engel, J. Piechowicz, L. Stryczniewicz “Podstawy wibroakustyki przemysłowej”, WIMIR Kraków 2003;
Z. Engel “Ochrona środowiska przed drganiami i hałasem”, PWN Warszawa 2001;
C. Cempel “Podstawy wibroakustyki i diagnostyki maszyn” WNT Warszawa 1982;
Fahy F.J.: Sound and Structural Vibration, Radiation, Transmission and Response, London, Academic Press 1985.
Faulkner L.L.: Handbook of industrial noise control, N. York, Industrial Press Inc. 1976.
Praca zbiorowa: Noise Control in Industry, Sound Research Laboratory Ltd., E&F.N.Spon, Chapman and Hall, Courier International Limited, Tiptree, Essex, 1991.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Z. Engel, J. Piechowicz, L. Stryczniewicz “Podstawy wibroakustyki przemysłowej”, WIMIR Kraków 2003
Z.Engel, J.Piechowicz, D.Pleban, L.Stryczniewicz „Hale przemysłowe, maszyny i urządzenia – wybrane problemy wibroakustyczne”, CIOP PIB Warszawa 2009
J.Piechowicz “Wybrane metody analizy właściwości akustycznych pomieszczeń przemysłowych” Wydawnictwa AGH Kraków 2012__

Informacje dodatkowe:

Normy PN-EN ISO 3740 – 3746 Akustyka
Normy PN-EN ISO 11200-11204 Akustyka